Taboleiro de anuncios do Concello Estas son as últimas entradas publicadas no taboleiro de anuncios electrónico do Concello gl ACTA DE INICIO DE EXPEDIENTE DE NOTORIEDADE PARA A REANUDACIÓN DO TRACTO SUCESIVO INTERRUMPIDO DE FINCA A INSTANCIA DE DONA MARIA-LUISA-FERNANDA BRIÓN REY, DONA ELISA-ROMUALDA BRIÓN REY E DONA CARMEN-VICTORIA BRIÓN REY. 2022-01-04T23:00:00Z 2022-01-04T23:00:00Z <div> ACTA DE INICIO DE EXPEDIENTE DE NOTORIEDADE PARA A REANUDACIÓN DO TRACTO SUCESIVO INTERRUMPIDO DE FINCA A INSTANCIA DE DONA MARIA-LUISA-FERNANDA BRIÓN REY, DONA ELISA-ROMUALDA BRIÓN REY E DONA CARMEN-VICTORIA BRIÓN REY. </div> 2022-01-04T23:00:00Z DH.A36.62103. CONCESION DUN CAUDAL DE AUGA A JOSÉ ARTIAGA BARREIRA 2021-12-29T23:00:00Z 2021-12-29T23:00:00Z <div> DH.A36.62103. CONCESION DUN CAUDAL DE AUGA A JOSÉ ARTIAGA BARREIRA </div> 2021-12-29T23:00:00Z APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN DAS ORDENANZAS FISCAIS PARA O ANO 2022 2021-12-29T23:00:00Z 2021-12-29T23:00:00Z <div> APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN DAS ORDENANZAS FISCAIS PARA O ANO 2022 </div> 2021-12-29T23:00:00Z EXPOSICIÓN AO PÚBLICO E PERÍODO DE COBRANZA DO PADRÓN DA TAXA POR INSTALACIÓN DE TOLDOS, MARQUESIÑAS E RÓTULOS DO 2021 2021-12-29T23:00:00Z 2021-12-29T23:00:00Z <div> EXPOSICIÓN AO PÚBLICO E PERÍODO DE COBRANZA DO PADRÓN DA TAXA POR INSTALACIÓN DE TOLDOS, MARQUESIÑAS E RÓTULOS DO 2021 </div> 2021-12-29T23:00:00Z ANUNCIO DO 16 DE DECEMBRO DE 2021 DO RECADADOR ZONA DE OURENSE, POLO QUE SE RELACIONAN PROCEDEMENTOS DE CONSTRINXIMENTO PENDENTES DE NOTIFICAR E SE EMPRAZAN OS INTERESADOS QUE SE SINALAN PARA SEREN NOTIFICADOS POR COMPARECENCIA. 2021-12-27T23:00:00Z 2021-12-27T23:00:00Z <div> ANUNCIO DO 16 DE DECEMBRO DE 2021 DO RECADADOR ZONA DE OURENSE, POLO QUE SE RELACIONAN PROCEDEMENTOS DE CONSTRINXIMENTO PENDENTES DE NOTIFICAR E SE EMPRAZAN OS INTERESADOS QUE SE SINALAN PARA SEREN NOTIFICADOS POR COMPARECENCIA. </div> 2021-12-27T23:00:00Z APROBACIÓN INICIAL DO REGULAMENTO DE RÉXIME INTERIOR DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL. 2021-12-26T23:00:00Z 2021-12-26T23:00:00Z <div> APROBACIÓN INICIAL DO REGULAMENTO DE RÉXIME INTERIOR DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL. </div> 2021-12-26T23:00:00Z LISTAXE DAS OCUPACIÓNS SOLICITADAS Á DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA DO PLAN CONCELLOS 2022 LIÑA 3 2021-12-21T23:00:00Z 2021-12-21T23:00:00Z <div> PUBLICACIÓN DO LISTAXE DAS OCUPACIÓNS SOLICITADAS Á DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA PARA O DESENVOLVEMENTO DO PLAN CONCELLOS 2022 LIÑA 3 </div> 2021-12-21T23:00:00Z RELACIÓN ADMITIDOS/AS CARROZAS CABALGATA 2022 2021-12-20T23:00:00Z 2021-12-20T23:00:00Z <div> RELACIÓN ADMITIDOS/AS NAS CARROZAS - CABALGATA DE REIS 2022 </div> 2021-12-20T23:00:00Z ANUNCIO DE CUARTA SUBASTA DUNHA FINCA URBANA SITA NO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA. 2021-11-18T23:00:00Z 2021-11-18T23:00:00Z <div> ANUNCIO DE CUARTA SUBASTA DE UNHA FINCA URBANA SITA NO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA. </div> 2021-11-18T23:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA E COBRANZA DO PADRÓN DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DO 2021. 2021-11-15T23:00:00Z 2021-11-15T23:00:00Z <div> <span><b>EXPOSICIÓN PÚBLICA E COBRANZA</b></span><b><span> DO PADRÓN DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DO 2021.</span></b> </div> 2021-11-15T23:00:00Z EXPEDIENTE INFORMACIÓN PÚBLICA DO PROXECTO DO PARQUE EÓLICO 2ª AMPLIACIÓN XIABRE MODIFICADO 2021-11-14T23:00:00Z 2021-11-14T23:00:00Z <div> EXPEDIENTE INFORMACIÓN PÚBLICA DO PROXECTO DO PARQUE EÓLICO 2ª AMPLIACIÓN XIABRE MODIFICADO </div> 2021-11-14T23:00:00Z BASES REGULADORAS DE AXUDAS DE INCLUSIÓN SOCIAL (AMIS) 2021-11-11T23:00:00Z 2021-11-11T23:00:00Z <div> BASES REGULADORAS DE AXUDAS DE INCLUSIÓN SOCIAL (AMIS) </div> 2021-11-11T23:00:00Z APROBACIÓN DEFINITIVA DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR CRÉDITO EXTRAORDINARIO Nº 03/CE/2021 DENTRO DO ORZAMENTO DO ACTUAL EXERCICIO. 2021-11-10T23:00:00Z 2021-11-10T23:00:00Z <div> APROBACIÓN DEFINITIVA DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR CRÉDITO EXTRAORDINARIO Nº 03/CE/2021 DENTRO DO ORZAMENTO DO ACTUAL EXERCICIO. </div> 2021-11-10T23:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA E PERÍODO DE COBRANZA DO PADRÓN DE IBI RÚSTICA 2021-11-10T23:00:00Z 2021-11-10T23:00:00Z <div> EXPOSICIÓN PÚBLICA E PERÍODO DE COBRANZA DO PADRÓN DE IBI RÚSTICA </div> 2021-11-10T23:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA E PERÍODO DE COBRANZA DO PADRÓN DE IBI DE CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS. 2021-11-10T23:00:00Z 2021-11-10T23:00:00Z <div> EXPOSICIÓN PÚBLICA E PERÍODO DE COBRANZA DO PADRÓN DE IBI DE CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS. </div> 2021-11-10T23:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA E ANUNCIO DE COBRANZA: 3º. TRIMESTRE 2021 AUGA E DEPURACIÓN 2021-11-07T23:00:00Z 2021-11-07T23:00:00Z <div> EXPOSICIÓN PÚBLICA E ANUNCIO DE COBRANZA: 3º. TRIMESTRE 2021 AUGA E DEPURACIÓN </div> 2021-11-07T23:00:00Z DH.W36.80684. SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS PARA VIVENDA UNIFAMILIAR E PISCINA NO LUGAR DE OS MARTICES, PARROQUIA DE CEA (SAN PEDRO), CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA 2021-11-03T23:00:00Z 2021-11-03T23:00:00Z <div> DH.W36.80684. SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS PARA VIVENDA UNIFAMILIAR E PISCINA NO LUGAR DE OS MARTICES, PARROQUIA DE CEA (SAN PEDRO), CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA </div> 2021-11-03T23:00:00Z ANUNCIO LISTAXE SELECCIONADOS/AS E SUPLENTES DO PERSOAL DIRECTIVO E DOCENTE DO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2021 2021-10-12T22:00:00Z 2021-10-12T22:00:00Z <div> ANUNCIO LISTAXE SELECCIONADOS/AS E SUPLENTES DO PERSOAL DIRECTIVO E DOCENTE DO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2021 </div> 2021-10-12T22:00:00Z ANUNCIO LISTAXE DEFINITIVO ALUMNOS/AS SELECCIONADOS E SUPLENTES DO MODULO DE ASISTENCIA SOCIOSANITARIA 2021-10-10T22:00:00Z 2021-10-10T22:00:00Z <div> ANUNCIO LISTAXE DEFINITIVO ALUMNOS/AS SELECCIONADOS E SUPLENTES DO MODULO DE ASISTENCIA SOCIOSANITARIA </div> 2021-10-10T22:00:00Z ANUNCIO LISTAXE DEFINITIVO ALUMNOS/AS SELECCIONADOS E SUPLENTES DO MODULO DE ELECTRICIADE 2021-10-10T22:00:00Z 2021-10-10T22:00:00Z <div> ANUNCIO LISTAXE DEFINITIVO ALUMNOS/AS SELECCIONADOS E SUPLENTES DO MODULO DE ELECTRICIADE </div> 2021-10-10T22:00:00Z ANUNCIO LISTAXE PUNTUACIONS BAREMO DO PERSOAL DIRECTIVO E DOCENTE DO OBRADOIRO DUAL FORME 2021 2021-10-07T22:00:00Z 2021-10-07T22:00:00Z <div> ANUNCIO LISTAXE PUNTURACIONS BAREMO DO PERSOAL DIRECTIVO E DOCENTE DO OBRADOIRO DUAL FORME 2021 </div> 2021-10-07T22:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA E PERÍODO DE COBRANZA DO PADRÓN DO 2º SEMESTRE DA TAXA DE RECOLLIDA DE LIXO 2021 2021-10-07T22:00:00Z 2021-10-07T22:00:00Z <div> EXPOSICIÓN PÚBLICA E PERÍODO DE COBRANZA DO PADRÓN DO 2º SEMESTRE DA TAXA DE RECOLLIDA DE LIXO 2021 </div> 2021-10-07T22:00:00Z ANUNCIO LISTAXE PUNTUACIONS BAREMO ALUMNOS/AS MODULO ASISTENCIA A DOMICILIO 2021-10-06T22:00:00Z 2021-10-06T22:00:00Z <div> ANUNCIO LISTAXE PUNTUACIONS BAREMO ALUMNOS/AS MODULO ASISTENCIA A DOMICILIO </div> 2021-10-06T22:00:00Z ANUNCIO LISTAXE PUNTUACIONS ENTREVISTAS ALUMNOS/AS MODULO ASISTENCIA A DOMICILIO 2021-10-06T22:00:00Z 2021-10-06T22:00:00Z <div> ANUNCIO LISTAXE PUNTUACIONS ENTREVISTAS ALUMNOS/AS MODULO ASISTENCIA A DOMICILIO </div> 2021-10-06T22:00:00Z ANUNCIO LISTAXE PUNTUACIONS BAREMO ALUMNOS/AS MODULO ELECTRICIDADE 2021-10-06T22:00:00Z 2021-10-06T22:00:00Z <div> ANUNCIO LISTAXE PUNTUACIONS BAREMO ALUMNOS/AS MODULO ELECTRICIDADE </div> 2021-10-06T22:00:00Z ANUNCIO LISTAXE PUNTUACION ENTREVISTAS PERSOAL DIRECTIVO E DOCENTE DO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO FORME 2021 2021-10-06T22:00:00Z 2021-10-06T22:00:00Z <div> ANUNCIO LISTAXE PUNTUACION ENTREVISTAS PERSOAL DIRECTIVO E DOCENTE DO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO FORME 2021 </div> 2021-10-06T22:00:00Z ANUNCIO LISTAXE PUNTUACIONS ENTREVISTAS ALUMNOS/AS MODULO ELECTRICIDADE 2021-10-06T22:00:00Z 2021-10-06T22:00:00Z <div> ANUNCIO LISTAXE PUNTUACIONS ENTREVISTAS ALUMNOS/AS MODULO ELECTRICIDADE </div> 2021-10-06T22:00:00Z EXPOSICIÓN INICIAL AO PÚBLICO DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR CRÉDITO EXTRAORDINARIO Nº 03/CE/2021 DENTRO DO ORZAMENTO DO ACTUAL EXERCICIO. 2021-10-05T22:00:00Z 2021-10-05T22:00:00Z <div> EXPOSICIÓN INICIAL AO PÚBLICO DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR CRÉDITO EXTRAORDINARIO Nº 03/CE/2021 DENTRO DO ORZAMENTO DO ACTUAL EXERCICIO. </div> 2021-10-05T22:00:00Z LISTAXE DEFINITIVO ADMITIDOS E DATA DA ENTREVISTA NO PROCESO SELECCION DO PERSOAL DIRECTIVO E DOCENTE DO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO FORME 2021 2021-10-04T22:00:00Z 2021-10-04T22:00:00Z <div> LISTAXE DEFINITIVO ADMITIDOS E DATA DA ENTREVISTA NO PROCESO SELECCION DO PERSOAL DIRECTIVO E DOCENTE DO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO FORME 2021 </div> 2021-10-04T22:00:00Z ANUNCIO PROBA ENTREVISTAS ALUMNOS/AS ASISTENCIA DOMICILIO FORME 2021 2021-10-03T22:00:00Z 2021-10-03T22:00:00Z <div> ANUNCIO PROBA ENTREVISTAS ALUMNOS/AS ASISTENCIA DOMICILIO FORME 2021 </div> 2021-10-03T22:00:00Z ANUNCIO PROBA ENTREVISTAS ALUMNOS/AS ELECTRICIDADE FORME 2021 2021-10-03T22:00:00Z 2021-10-03T22:00:00Z <div> ANUNCIO PROBA ENTREVISTAS ALUMNOS/AS ELECTRICIDADE FORME 2021 </div> 2021-10-03T22:00:00Z LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS DO PROCESO DE SELECCION DO PERSOAL DIRECTIVO E DOCENTE DO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO FORME 2021 DO CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA 2021-09-30T22:00:00Z 2021-09-30T22:00:00Z <div> LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS DO PROCESO DE SELECCION DO PERSOAL DIRECTIVO E DOCENTE DO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO FORME 2021 DO CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA </div> 2021-09-30T22:00:00Z SEC/2021/000046 - ACTA DE INICIO DE EXPEDIENTE DE INMATRICULACIÓN DE FINCA 2021-09-30T22:00:00Z 2021-09-30T22:00:00Z <div> SEC/2021/000046 - ACTA DE INICIO DE EXPEDIENTE DE INMATRICULACIÓN DE FINCA </div> 2021-09-30T22:00:00Z SEC/2021/000047_ACTA DE NOTORIEDADE PARA INMATRICULACION DE FINCA 2021-09-30T22:00:00Z 2021-09-30T22:00:00Z <div> SEC/2021/000047_ACTA DE NOTORIEDADE PARA INMATRICULACION DE FINCA </div> 2021-09-30T22:00:00Z SEC_2021_000048 - EXPEDIENTE DE INMATRICULACION DE FINCA 2021-09-30T22:00:00Z 2021-09-30T22:00:00Z <div> SEC_2021_000048 - EXPEDIENTE DE INMATRICULACION DE FINCA </div> 2021-09-30T22:00:00Z APROBACIÓN DEFINITIVA DO EXPEDIENTE DE CAMBIO DE FINALIDADE Nº 02/CF/2021 E DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR CRÉDITO EXTRAORDINARIO Nº 02/CE/2021 2021-09-28T22:00:00Z 2021-09-28T22:00:00Z <div> APROBACIÓN DEFINITIVA DO EXPEDIENTE DE CAMBIO DE FINALIDADE Nº 02/CF/2021 E DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR CRÉDITO EXTRAORDINARIO Nº 02/CE/2021 </div> 2021-09-28T22:00:00Z SEC/2021/000043 - ANUNCIO DA APROBACIÓN INICIAL DO ESTUDO DE DETALLE PARA UN EDIFICIO COMERCIAL NA RÚA VALLE INCLÁN NÚMERO 15 2021-09-28T22:00:00Z 2021-09-28T22:00:00Z <div> SEC/2021/000043 - ANUNCIO DA APROBACIÓN INICIAL DO ESTUDO DE DETALLE PARA UN EDIFICIO COMERCIAL NA RÚA VALLE INCLÁN NÚMERO 15 </div> 2021-09-28T22:00:00Z MELLORA DO SISTEMA DE SANEAMENTO DO CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA (OH.336.1145PC) 2021-09-28T22:00:00Z 2021-09-28T22:00:00Z <div> MELLORA DO SISTEMA DE SANEAMENTO DO CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA (OH.336.1145PC) </div> 2021-09-28T22:00:00Z BASES DE ALUMNOS/AS TRABALLADORAS/AS DO PROCESO DE SELECCIÓN DO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2021 2021-09-19T22:00:00Z 2021-09-19T22:00:00Z <div> BASES DOS ALUMNOS/AS TRABALLADORES/AS DO PROCESO DE SELECCIÓN DO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2021 </div> 2021-09-19T22:00:00Z BASES DO PERSOAL DO PROCESO DE SELECIÓN DO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2021 DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA 2021-09-19T22:00:00Z 2021-09-19T22:00:00Z <div> BASES DO PERSOAL DO PROCESO DE SELECCIÓN DO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2021 </div> 2021-09-19T22:00:00Z INFORMACIÓN SOBRE O PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE ALUMNOS/AS TRABALLADORES/AS DO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2021 DO CONCELLO DE VILAGARCÍA 2021-09-15T22:00:00Z 2021-09-15T22:00:00Z <div> INFORMACIÓN SOBRE O PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE ALUMNOS/AS TRABALLADORES/AS DO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2021 DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA </div> 2021-09-15T22:00:00Z CORRECCIÓN DAS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE AXUDAS Á PROXECTOS DE ACTUACIÓNS PREVENTIVAS E/OU OBRA FORESTAL DESTINADAS Á PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS PROTECCIÓN DOS MONTES DO CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA 2021-09-12T22:00:00Z 2021-09-12T22:00:00Z <div> CORRECCIÓN DAS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE AXUDAS Á PROXECTOS DE ACTUACIÓNS PREVENTIVAS E/OU OBRA FORESTAL DESTINADAS Á PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS PROTECCIÓN DOS MONTES DO CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA </div> 2021-09-12T22:00:00Z APROBACION INICIAL BASES REGULADORAS DE AXUDAS MUNICIPAIS DE INCLUSIÓN SOCIAL (AMIS) 2021-09-05T22:00:00Z 2021-09-05T22:00:00Z <div> APROBACION INICIAL BASES REGULADORAS DE AXUDAS MUNICIPAIS DE INCLUSIÓN SOCIAL (AMIS) </div> 2021-09-05T22:00:00Z CONVOCATORIA E BASES PARA A COBERTURA DUNHA PRAZA DE TÉCNICO MEDIO DE ADMINISTRACIÓN XERAL MEDIANTE QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA 2021-09-01T22:00:00Z 2021-09-01T22:00:00Z <div> CONVOCATORIA E BASES PARA A COBERTURA DUNHA PRAZA DE TÉCNICO MEDIO DE ADMINISTRACIÓN XERAL MEDIANTE QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA </div> 2021-09-01T22:00:00Z PO/19/126.06 _ EXPROPIACIÓN FORZOSA _ OBRA: SENDA E REPARACIÓN DE BEIRARÚAS NA PO-549. ANUNCIO DE LEVANTAMENTO DE ACTAS PREVIAS A OCUPACIÓN 2021-08-10T22:00:00Z 2021-08-10T22:00:00Z <div> PO/19/126.06 _ EXPROPIACIÓN FORZOSA _ OBRA: SENDA E REPARACIÓN DE BEIRARÚAS NA PO-549. ANUNCIO DE LEVANTAMENTO DE ACTAS PREVIAS A OCUPACIÓN </div> 2021-08-10T22:00:00Z EXPOSICIÓN "PROXECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PANTALLAS ACÚSTICAS EIXO ATLÁNTICO. TRAMO: VIGO-PADRÓN" E ANEXO DE EXPROPIACIÓNS 2021-08-03T22:00:00Z 2021-08-03T22:00:00Z <div> EXPOSICIÓN "PROXECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PANTALLAS ACÚSTICAS EIXO ATLÁNTICO. TRAMO: VIGO-PADRÓN" E ANEXO DE EXPROPIACIÓNS </div> 2021-08-03T22:00:00Z BASES REGULADORAS DO PROGARMA DE AXUDAS A PROXECTOS DE ACDTUACIÓNS PREVENTIVAS E/OU OBRA FORESTAL DESTINADAS Á PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS E PROTECCIÓN DOS MONTES DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AOUSA 2021 2021-07-21T22:00:00Z 2021-07-21T22:00:00Z <div> BASES REGULADORAS DO PROGARMA DE AXUDAS A PROXECTOS DE ACDTUACIÓNS PREVENTIVAS E/OU OBRA FORESTAL DESTINADAS Á PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS E PROTECCIÓN DOS MONTES DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AOUSA 2021 </div> 2021-07-21T22:00:00Z DH_W36_78832. SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS PARA EDIFICIO DE SÓTANO APARCADOIRO, BAIXO COMERCIAL, 4 PLANTAS E ÁTICO DE 28 VIVENDAS NO LUGAR DE AREALONGA 1, PARROQUIA DE AREALONGA (SANTA BAIA). 2021-07-19T22:00:00Z 2021-07-19T22:00:00Z <div> DH_W36_78832. SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS PARA EDIFICIO DE SÓTANO APARCADOIRO, BAIXO COMERCIAL, 4 PLANTAS E ÁTICO DE 28 VIVENDAS NO LUGAR DE AREALONGA 1, PARROQUIA DE AREALONGA (SANTA BAIA). </div> 2021-07-19T22:00:00Z ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN DO ACORDO DE INICIO DO EXPEDIENTE SANCIONADOR NUMERO 2021669AE_PO, INCOADO Á PERSOA TITULAR DO DNI 35463198G 2021-07-15T22:00:00Z 2021-07-15T22:00:00Z <div> ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN DO ACORDO DE INICIO DO EXPEDIENTE SANCIONADOR NUMERO 2021669AE_PO, INCOADO Á PERSOA TITULAR DO DNI 35463198G </div> 2021-07-15T22:00:00Z NOTIFICACIÓN DO ACORDO DE INICIO DO EXPEDIENTE SANCIONADOR NÚMERO 2021585AE-PO INICIADO Á PERSOA TITULAR DO DNI 44446193G 2021-07-11T22:00:00Z 2021-07-11T22:00:00Z <div> NOTIFICACIÓN DO ACORDO DE INICIO DO EXPEDIENTE SANCIONADOR NÚMERO 2021585AE-PO INICIADO Á PERSOA TITULAR DO DNI 44446193G </div> 2021-07-11T22:00:00Z APROBACIÓN INICIAL E EXPOSICIÓN PÚBLICA DO EXPEDIENTE DE CAMBIO DE FINALIDADE Nº 01/CF/2021 E DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR CRÉDITO EXTRAORDINARIO Nº 01/CE/2021. 2021-07-04T22:00:00Z 2021-07-04T22:00:00Z <div> APROBACIÓN INICIAL E EXPOSICIÓN PÚBLICA DO EXPEDIENTE DE CAMBIO DE FINALIDADE Nº 01/CF/2021 E DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR CRÉDITO EXTRAORDINARIO Nº 01/CE/2021. </div> 2021-07-04T22:00:00Z RESULTADO ADMISIÓN CAMPAMENTOS VERÁN 2021 "MEDIOAMBIENTAIS" "NATURARTE" 8 A 16 ANOS 2021-06-28T22:00:00Z 2021-06-28T22:00:00Z <div> RESULTADO ADMISIÓN AOS CAMPAMENTOS MEDIOAMBIENTAIS E NATURARTE PARA NENOS E NENAS NADOS/AS ENTRE O 1 DE XANEIRO DE 2010 E O 31 DE DICIMBRO DE 2013 E PARA MOZOS/AS NADOS/AS ENTRE O 1 DE XANEIRO DE 2005 E O 31 DE DECEMBRO DE 2009 </div> 2021-06-28T22:00:00Z O Servizo de Patrimonio da Deputación Provinicial de Ponteve cofinancia as obras de conservación e mantemento do edificio histórico do concello de Vilagarcía de Arousa 2021-06-27T22:00:00Z 2021-06-27T22:00:00Z <div> A Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra concedeu ao concello de Vilagarcía de Arousa a cantidade de 18.044,81 euros para as obras de conservación e mantemento do edificio histórico da casa do Concello de Vilagarcía de Arousa </div> 2021-06-27T22:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA E COBRANZA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA ANO 2021 2021-06-24T22:00:00Z 2021-06-24T22:00:00Z <div> Período de cobro: Do 21 de xuño ao 23 de agosto de 2021. </div> <div> </div> <div> Data de cargo en conta dos recibos domiciliados: 5 de xullo de 2021. </div> 2021-06-24T22:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA E COBRANZA DO PADRÓN DA TAXA POR RECOLLIDA DE LIXO DO 1 SEMESTRE DE 2021 2021-06-24T22:00:00Z 2021-06-24T22:00:00Z <div> Período de cobro: Do 14 de xuño ao 2 de agosto de 2021. </div> <div> Data de cargo en conta dos recibos domicilados: 2 de agosto de 2021. </div> 2021-06-24T22:00:00Z RESULTADO DE ADMISIÓN AOS CAMPAMENTOS URBANOS DE VERÁN 2021 2021-06-24T22:00:00Z 2021-06-24T22:00:00Z <div> RESULTADO DE ADMISIÓN AOS CAMPAMENTOS URBANOS DE VERÁN 2021 PARA NIENOS/AS NADOS/AS ENTRE O 1 DE XANEIRO DE 2014 E O 31 DE DECEMBRO DE 2017 </div> 2021-06-24T22:00:00Z APROBACIÓN DEFINITIVA DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR TRANSFERENCIA ENTRE APLICACIÓNS DE DISTINTA ÁREA DE GASTO Nº 10/TC/2021 2021-06-16T22:00:00Z 2021-06-16T22:00:00Z <div> APROBACIÓN DEFINITIVA DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR TRANSFERENCIA ENTRE APLICACIÓNS DE DISTINTA ÁREA DE GASTO Nº 10/TC/2021 </div> 2021-06-16T22:00:00Z DH.W36.78126 SANDRA PARADA CHAVES, SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS NA PARROQUIA DE SOBRÁN (SAN MARTIÑO DE A FORA), CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA. 2021-06-16T22:00:00Z 2021-06-16T22:00:00Z <div> DH.W36.78126 SANDRA PARADA CHAVES, SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS NA PARROQUIA DE SOBRÁN (SAN MARTIÑO DE A FORA), CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA. </div> 2021-06-16T22:00:00Z APROBACIÓN DEFINITIVA DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR TRANSFERENCIA ENTRE APLICACIÓNS DE DISTINTA ÁREA DE GASTO Nº 10/TC/2021. 2021-06-13T22:00:00Z 2021-06-13T22:00:00Z <div> APROBACIÓN DEFINITIVA DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR TRANSFERENCIA ENTRE APLICACIÓNS DE DISTINTA ÁREA DE GASTO Nº 10/TC/2021. </div> 2021-06-13T22:00:00Z APROBACIÓN INICIAL PROXECTO DE URBANIZACIÓN PARA APERTURA DE RÚA TRANSVERSAL Á AVENIDA AGUSTÍN ROMERO. 2021-06-10T22:00:00Z 2021-06-10T22:00:00Z <div> APROBACIÓN INICIAL PROXECTO DE URBANIZACIÓN PARA APERTURA DE RÚA TRANSVERSAL Á AVENIDA AGUSTÍN ROMERO. </div> 2021-06-10T22:00:00Z O INEGA subenciona a instalación dunha estufa de aire de biomasa no Centro Sociocultural de Bamio, con cargo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no Programa Operativo FEDER 2014-2020 2021-06-03T22:00:00Z 2021-06-03T22:00:00Z <div> O INEGA subenciona a instalación dunha estufa de aire de biomasa no Centro Sociocultural de Bamio, con cargo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no Programa Operativo FEDER 2014-2020 </div> 2021-06-03T22:00:00Z O INEGA subvenciona a instalación dunha estufa de aire de biomasa no Centro Sociocultural de Guillán, con cargo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco del Programa Operativo FEDER 2014-2020 2021-06-03T22:00:00Z 2021-06-03T22:00:00Z <div> O INEGA subvenciona a instalación dunha estufa de aire de biomasa no Centro Sociocultural de Guillán, con cargo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco del Programa Operativo FEDER 2014-2020 </div> 2021-06-03T22:00:00Z INFORMACIÓN PÚBLICA DA PROPOSTA DE ESTRUTURA DE CUSTOS PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE CONTENERIZACIÓN, RECOLLIDA E TRANSPORTE DE RESIDUOS, XESTIÓN DO PUNTO LIMPO E LIMPEZA VIARIA 2021-05-31T22:00:00Z 2021-05-31T22:00:00Z <div> INFORMACIÓN PÚBLICA DA PROPOSTA DE ESTRUTURA DE CUSTOS PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE CONTENERIZACIÓN, RECOLLIDA E TRANSPORTE DE RESIDUOS, XESTIÓN DO PUNTO LIMPO E LIMPEZA VIARIA </div> 2021-05-31T22:00:00Z CLAVE: PO/19/126.06. PROXECTO CONSTRUCCIÓN: SENDA E REPARACION DE BEIRARRÚAS NA PO-549 2021-05-30T22:00:00Z 2021-05-30T22:00:00Z <div> CLAVE: PO/19/126.06. PROXECTO CONSTRUCCIÓN: SENDA E REPARACION DE BEIRARRÚAS NA PO-549 </div> 2021-05-30T22:00:00Z ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL_PUBLICACIÓN DE LISTAXE DEFINITIVA PARA O CURSO 2021/2022 2021-05-30T22:00:00Z 2021-05-30T22:00:00Z <div> Publícase a listaxe definitiva da escola infantil municipal para o curso 2021/2022. </div> <div> As persoas admitidas deberán formalizar a matrícula nas instalacións da escola infantil municipal do 1 ao 11 de xuño, ambos incluídos. </div> <span>De non formalizar a matrícula no prazo establecido, entenderase que a persoa renuncia á praza.</span> 2021-05-30T22:00:00Z CONVOCATORIA E BASES ESPECÍFICAS PARA COBERTURA DUNHA PRAZA DE TÉCNICO/A MEDIO INFORMÁTICA, MEDIANTE QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA. 2021-05-27T22:00:00Z 2021-05-27T22:00:00Z <div> CONVOCATORIA E BASES ESPECÍFICAS PARA COBERTURA DUNHA PRAZA DE TÉCNICO/A MEDIO INFORMÁTICA, MEDIANTE QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA. </div> 2021-05-27T22:00:00Z EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR TRANSFERENCIA NUM. 10/TC/2021 ENTRE APLICACIÓNS DE DISTINTA ÁREA DE GASTO 2021-05-19T22:00:00Z 2021-05-19T22:00:00Z <div> EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR TRANSFERENCIA NUM. 10/TC/2021 ENTRE APLICACIÓNS DE DISTINTA ÁREA DE GASTO </div> 2021-05-19T22:00:00Z RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DA LISTA DEFINITIVA DE PERSOAS ADXUDICATARIAS EN ESPERA DO PROCEDEMENTO DE SEGUNDAS E POSTERIORES ADXUDICACIÓNS, PARA O CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA. 2021-05-19T22:00:00Z 2021-05-19T22:00:00Z <div> RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DA LISTA DEFINITIVA DE PERSOAS ADXUDICATARIAS EN ESPERA DO PROCEDEMENTO DE SEGUNDAS E POSTERIORES ADXUDICACIÓNS, PARA O CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA. </div> 2021-05-19T22:00:00Z ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL_CURSO 2021/2022_ LISTAXE PROVISIONAL 2021-05-17T22:00:00Z 2021-05-17T22:00:00Z <div> Publícase a listaxe provional de persoas admitidas na Escola Infantil Municipal para o curso 2021/2022. </div> <div> Período de reclamacións: ata o 25 de maio de 2021 incluído </div> 2021-05-17T22:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA E PERÍODO DE COBRANZA DA TAXA DE OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO POR ENTRADA DE VEHÍCULOS (VADOS) 2021-05-13T22:00:00Z 2021-05-13T22:00:00Z <div> EXPOSICIÓN PÚBLICA E PERÍODO DE COBRANZA DA TAXA DE OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO POR ENTRADA DE VEHÍCULOS (VADOS) </div> 2021-05-13T22:00:00Z SUBVENCIÓN AGADER-FEADER "MELLORA DO CAMIÑO RURAL NA RÚA XIABRE EN TRABANCA-SARDIÑEIRA" 2021-05-12T22:00:00Z 2021-05-12T22:00:00Z <div> Publicidade subvención outorgada polo AGADER-FEADER para o investimento "Mellora do camiño rural na rúa Xiaber en Trabanca-Sardiñeira </div> 2021-05-12T22:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA E PERÍODO DE COBRANZA DO PADRÓN DA TAXA DE SUMIDOIROS DO 2021. 2021-05-09T22:00:00Z 2021-05-09T22:00:00Z <div> EXPOSICIÓN PÚBLICA E PERÍODO DE COBRANZA DO PADRÓN DA TAXA DE SUMIDOIROS DO 2021. </div> 2021-05-09T22:00:00Z SEC_2021_000026. .UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD S.A. PRETENDE LEVAR A CABO ACTUACIONS DE XESTIÓN DE BIOMASA 2021-05-03T22:00:00Z 2021-05-03T22:00:00Z <div> UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD S.A. PRETENDE LEVAR A CABO ACTUACIONS DE XESTIÓN DE BIOMASA </div> 2021-05-03T22:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA E ANUNCIO DE COBRANZA, 1 TRIMESTRE 2021 AUGA E DEPURACIÓN. 2021-05-03T22:00:00Z 2021-05-03T22:00:00Z <div> EXPOSICIÓN PÚBLICA E ANUNCIO DE COBRANZA, 1 TRIMESTRE 2021 AUGA E DEPURACIÓN. </div> 2021-05-03T22:00:00Z DH_W36_73802. SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS NA PARROQUIA DE CEA (SAN PEDRO), CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA. 2021-04-26T22:00:00Z 2021-04-26T22:00:00Z <div> DH_W36_73802. SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS NA PARROQUIA DE CEA (SAN PEDRO), CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA. </div> 2021-04-26T22:00:00Z APROBACION DEFINITIVA DO REGULAMENTO MUNICIPAL DO VOLUNTARIADO SOCIAL DE VILAGARCIA DE AROUSA 2021-04-14T22:00:00Z 2021-04-14T22:00:00Z <div> APROBACION DEFINITIVA DO REGULAMENTO MUNICIPAL DO VOLUNTARIADO SOCIAL DE VILAGARCIA DE AROUSA </div> 2021-04-14T22:00:00Z EDICTO APROBACIÓN DEFINITIVA DA ORDENANZA Nº IV.4 FISCAL XERAL 2021-04-08T22:00:00Z 2021-04-08T22:00:00Z <div> EDICTO APROBACIÓN DEFINITIVA DA ORDENANZA Nº IV.4 FISCAL XERAL </div> 2021-04-08T22:00:00Z APROBACIÓN DEFINITIVA DO ORZAMENTO XERAL DO CONCELLO E DO SEU ORGANISMO AUTÓNOMO FPSDM PARA O EXERCICIO ECONÓMICO DO 2021, ASÍ COMO O ANEXO DE INVERSIÓNS, A OPERACIÓN DE CRÉDITO QUE A FINANCIA, O TEITO DE GASTO NON FINANCEIRO PARA O EXERCICIO 2021 2021-04-07T22:00:00Z 2021-04-07T22:00:00Z <div> APROBACIÓN DEFINITIVA DO ORZAMENTO XERAL DO CONCELLO E DO SEU ORGANISMO AUTÓNOMO FPSDM PARA O EXERCICIO ECONÓMICO DO 2021, ASÍ COMO O ANEXO DE INVERSIÓNS, A OPERACIÓN DE CRÉDITO QUE A FINANCIA, O TEITO DE GASTO NON FINANCEIRO PARA O EXERCICIO 2021 </div> 2021-04-07T22:00:00Z EXPEDIENTE DE DOMINIO PARA INMATRICULACION DE VARIAS PARCELAS EN BAMIO 2021-03-28T22:00:00Z 2021-03-28T22:00:00Z <div> EXPEDIENTE DE DOMINIO PARA INMATRICULACION DE VARIAS PARCELAS EN BAMIO </div> 2021-03-28T22:00:00Z ACTA DE NOTORIEDADE PARA A DECLARACIÓN DE HERDEIROS ABINTESTATO DE Dª. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ DE LA FUENTE 2021-03-28T22:00:00Z 2021-03-28T22:00:00Z <div> ACTA DE NOTORIEDADE PARA A DECLARACIÓN DE HERDEIROS ABINTESTATO DE Dª. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ DE LA FUENTE </div> 2021-03-28T22:00:00Z DH.W36.75264. AUTORIZACIÓN DE OBRAS NO LUGAR DE AVDA. DE VILANOVA, CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA (PONTEVEDRA) 2021-03-23T23:00:00Z 2021-03-23T23:00:00Z <div> DH.W36.75264. AUTORIZACIÓN DE OBRAS NO LUGAR DE AVDA. DE VILANOVA, CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA (PONTEVEDRA) </div> 2021-03-23T23:00:00Z ANUNCIO DE INICIO DO EXPEDIENTE SANCIONADOR NUM. 2021240AE-PO CONTRA A PERSOA TITULAR DO DNI 35483880D 2021-03-23T23:00:00Z 2021-03-23T23:00:00Z <div> ANUNCIO DE INICIO DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR NUM. 2021240AE-PO CONTRA A PERSOA TITULAR DO DNI 35483880D </div> 2021-03-23T23:00:00Z ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN DO ACORDO DE INICIO DO EXPEDIENTE SANCIONADOR NUM. 2021262AE-PO, INCOADO Á PERSOA TITULAR DO DNI 35475407T. 2021-03-23T23:00:00Z 2021-03-23T23:00:00Z <div> ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN DO ACORDO DE INICIO DO EXPEDIENTE SANCIONADOR NUM. 2021262AE-PO, INCOADO Á PERSOA TITULAR DO DNI 35475407T. </div> 2021-03-23T23:00:00Z ANUNCIO DE SUBASTA DE BENS FINCA 26939 EXP 36 02 16 00034180 2021-03-23T23:00:00Z 2021-03-23T23:00:00Z <div> ANUNCIO DE SUBASTA DE BENS FINCA 26939 EXP 36 02 16 00034180 </div> 2021-03-23T23:00:00Z DH.A36.58249 COMUNIDADE DE USUARIOS CASTROGUDÍN-ROCIÑA NOVACIÓN DA CONCESIÓN DUN CAUDAL DE AUGA NO MONTE COMUNAL DE SAN PEDRO DE CEA, PARROQUIA DE CEA (SAN PEDRO), CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA (PONTEVEDRA) 2021-03-17T23:00:00Z 2021-03-17T23:00:00Z <div> DH.A36.58249 COMUNIDADE DE USUARIOS CASTROGUDÍN-ROCIÑA NOVACIÓN DA CONCESIÓN DUN CAUDAL DE AUGA NO MONTE COMUNAL DE SAN PEDRO DE CEA, PARROQUIA DE CEA (SAN PEDRO), CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA (PONTEVEDRA) </div> 2021-03-17T23:00:00Z ANUNCIO TRABALLADORES/AS SELECCIONADOS/AS PLAN CONCELLOS 2021 2021-03-16T23:00:00Z 2021-03-16T23:00:00Z <div> ANUNCIO TRABALLADORES/AS SELECCIONADOS/AS PLAN CONCELLOS 2021. POSTOS DE ELECTRICIDADE, CONSERVACIÓN DE PARQUES, FORESTAIS,CONDUTOR DE RETROESCAVADORA, LACEIRO/A E SEPULTUREIRO/A </div> 2021-03-16T23:00:00Z DATA E HORA DO EXAME PRÁCTICO DA SELECCIÓN DE TRABABALLADORES PLAN CONCELLOS 2021 2021-03-15T23:00:00Z 2021-03-15T23:00:00Z <div> DATA E HORA DO EXAME PRÁCTICO DA SELECCIÓN DE TRABALLADORES PLAN CONCELLOS 2021 </div> <div> OPERARIOS FORESTAIS, CONDUTOR ESCAVADORA, OPERARIOS ELECTRICISTAS, OPERARIOS CONSERVACIÓN DE PARQUES, LACEIRO E SEPULTUREIRO </div> 2021-03-15T23:00:00Z DW.36.74178. SOLICITUDE DE AUTORIZACION DE OBRAS PARA 2 VIVENDAS UNIFAMILIARES ACAROADAS NO LUGAR DE OS MARTICES - O VENTO, PARROQUIA DE CEA DESTE CONCELLO. 2021-03-11T23:00:00Z 2021-03-11T23:00:00Z <div> DW.36.74178. SOLICITUDE DE AUTORIZACION DE OBRAS PARA 2 VIVENDAS UNIFAMILIARES ACAROADAS NO LUGAR DE OS MARTICES - O VENTO, PARROQUIA DE CEA DESTE CONCELLO. SEC/2021/000014. </div> 2021-03-11T23:00:00Z NOMEAMENTO FUNCIONARIOS DE CARREIRA 2021-03-07T23:00:00Z 2021-03-07T23:00:00Z <div> NOMEAMENTO FUNCIONARIOS DE CARREIRA </div> 2021-03-07T23:00:00Z APROBACIÓN INICIAL DO ORZAMENTO XERAL DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA E DO SEU ORGANISMO AUTÓNOMO FPSDM, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO ECONÓMICO DO 2021. 2021-03-07T23:00:00Z 2021-03-07T23:00:00Z <div> APROBACIÓN INICIAL DO ORZAMENTO XERAL DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA E DO SEU ORGANISMO AUTÓNOMO FPSDM, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO ECONÓMICO DO 2021. ECONÓMICO DEL 2021. </div> 2021-03-07T23:00:00Z ANUNCIO DO 18 DE FEBREIRO DE 2021, DO ÁREA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, POLO QUE SE EMPRAZAN AS PERSOAS INTERESADAS PARA SEREN NOTIFICADAS POR COMPARECENCIA NO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE ADQUIRENTES DE VIVENDA DE PROMOCIÓN PÚBLICA (VPP). 2021-03-07T23:00:00Z 2021-03-07T23:00:00Z <div> ANUNCIO DO 18 DE FEBREIRO DE 2021, DO ÁREA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, POLO QUE SE EMPRAZAN AS PERSOAS INTERESADAS PARA SEREN NOTIFICADAS POR COMPARECENCIA NO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE ADQUIRENTES DE VIVENDA DE PROMOCIÓN PÚBLICA (VPP) EN SEGUNDAS ADXUDICACIÓNS NO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA. </div> 2021-03-07T23:00:00Z Apertura de plazo de presentación de solicitude de plaza en la Escuela Infantil Municipal 2021_2022 (cód. proc. 03001) 2021-03-04T23:00:00Z 2021-03-04T23:00:00Z <div> Se informa de la apertura de plazo para la solictud de plaza en la Escuela Infantil Municipal curso 2021-2022 </div> <div> Plazo para solicitudes de nuevo ingreso: del 15 de marzo al 9 de abril de 2021 </div> <div> Renovación de plaza: plazo abierto hasta el 12 de marzo de 2021. Los niños y niñas matriculados en el presente curso escolar en horario de tarde, sol podrán renovar plaza en la misma jornada. En caso de querer solicitar jornada de mañana deberán presentar solicitud de nuevo ingreso para su baremación. </div> <div> Los formularios de solicitud podrán recogerse en la Escuela Infantil Municipal o en la sede electrónica sede.vilagarcia.gal. La solictude junto con la documentación requerida deberá presentarse dentro de los plazos establecidos a través de la sede electrónica municipal o en el Registro General del Concello de Vilagarcía de Arousa. </div> 2021-03-04T23:00:00Z RELACIÓN DE OBXETOS PERDIDOS E NON RECLAMADOS QUE FORON ENTREGADOS NA POLICÍA LOCAL AO LONGO DO ANO 2020. 2021-03-03T23:00:00Z 2021-03-03T23:00:00Z <div> RELACIÓN DE OBXETOS PERDIDOS E NON RECLAMADOS QUE FORON ENTREGADOS NA POLICÍA LOCAL AO LONGO DO ANO 2020. </div> 2021-03-03T23:00:00Z CATÁLOGO DE ESTRADAS DA REDE AUTONÓMICA DE ESTRADAS DE GALICIA 2021-03-02T23:00:00Z 2021-03-02T23:00:00Z <div> CATÁLOGO DE ESTRADAS DA REDE AUTONÓMICA DE ESTRADAS DE GALICIA </div> 2021-03-02T23:00:00Z INICIO EXPEDIENTE SANCIONADOR NUMERO 2021021COVID-PO CONTRA A PERSOA TITULAR DO NIE X7287150Z 2021-02-22T23:00:00Z 2021-02-22T23:00:00Z <div> INICIO EXPEDIENTE SANCIONADOR NUMERO 2021021COVID-PO CONTRA A PERSOA TITULAR DO NIE X7287150Z </div> 2021-02-22T23:00:00Z DH.W36.74656 SANDRA MARTINEZ GESTOSO, SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS NO LUGAR DE ARALDE, PARROQUIA DE SOBRÁN (SAN MARTIÑO), VILAGARCÍA DE AROUSA 2021-02-14T23:00:00Z 2021-02-14T23:00:00Z <div> DH.W36.74656 SANDRA MARTINEZ GESTOSO, SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS NO LUGAR DE ARALDE, PARROQUIA DE SOBRÁN (SAN MARTIÑO), VILAGARCÍA DE AROUSA </div> 2021-02-14T23:00:00Z APROBACIÓN PROVISIONAL NOVA ORDENANZA Nº IV.4 FISCAL XERAL 2021-02-09T23:00:00Z 2021-02-09T23:00:00Z <div> APROBACIÓN PROVISIONAL NOVA ORDENANZA Nº IV.4 FISCAL XERAL </div> 2021-02-09T23:00:00Z APROBACIÓN INICIAL DO REGULAMENTO DO VOLUNTARIADO SOCIAL MUNICIPAL 2021-02-08T23:00:00Z 2021-02-08T23:00:00Z <div> APROBACIÓN INICIAL DO REGULAMENTO DO VOLUNTARIADO SOCIAL MUNICIPAL </div> 2021-02-08T23:00:00Z ACTA DE NOTORIEDADE COA FINALIDADE DE ACREDITAR A ANTIGÜIDADE NA ADQUISICIÓN DUNHA FINCA SITA NO CAMIÑO DO RIO ABELLE, RUBIANS, CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA 2021-02-02T23:00:00Z 2021-02-02T23:00:00Z <div> ACTA DE NOTORIEDADE COA FINALIDADE DE ACREDITAR A ANTIGÜIDADE NA ADQUISICIÓN DUNHA FINCA SITA NO CAMIÑO DO RIO ABELLE, RUBIANS, CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA </div> 2021-02-02T23:00:00Z ACTA DE NOTORIEDADE COA FINALIDADE DE ACREDITAR A ANTIGÜIDADE NA ADQUISICIÓN DA TITULARIDADE DE FINCAS SITAS NA RUA CARBÓN, BAMIO, CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA 2021-02-02T23:00:00Z 2021-02-02T23:00:00Z <div> ACTA DE NOTORIEDADE COA FINALIDADE DE ACREDITAR A ANTIGÜIDADE NA ADQUISICIÓN DA TITULARIDADE DE FINCAS SITAS NA RUA CARBÓN, BAMIO, CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA AROUSA </div> 2021-02-02T23:00:00Z LISTAXE DE OCUPACIÓNS SOLICITADAS Á DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA PARA O PLAN CONCELLOS 2021 LIÑA 3 2021-02-01T23:00:00Z 2021-02-01T23:00:00Z <div> LISTAXE DE OCUPACIÓNS SOLICITADAS Á DEPUTACIÓN PROVINCIAL PARA O DESENVOLVEMENTO DO PLAN CONCELLOS 2021 LIÑA 3 DE CONTRATACIÓN DE TRABALLADORES/AS DESEMPREGADOS/AS </div> 2021-02-01T23:00:00Z APROBACIÓN DEFINITIVA DA ORDENANZA FISCAL II.12 2021-01-31T23:00:00Z 2021-01-31T23:00:00Z <div> APROBACIÓN DEFINITIVA DA ORDENANZA FISCAL II.12 </div> 2021-01-31T23:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA E ANUNCIO DE COBRANZA, 4T 20 AUGA E DEPURACION 2021-01-28T23:00:00Z 2021-01-28T23:00:00Z <div> EXPOSICIÓN PÚBLICA E ANUNCIO DE COBRANZA, 4T 20 AUGA E DEPURACION </div> 2021-01-28T23:00:00Z APROBACIÓN DEFINITIVA DO EXPEDIENTE DE CAMBIO DE FINALIDADE Nº 02/CF/2020, E DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR CRÉDITO EXTRAORDINARIO Nº 04/CE/2020 DENTRO DO ORZAMENTO DO ACTUAL EXERCICIO. 2021-01-24T23:00:00Z 2021-01-24T23:00:00Z <div> APROBACIÓN DEFINITIVA DO EXPEDIENTE DE CAMBIO DE FINALIDADE Nº 02/CF/2020, E DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR CRÉDITO EXTRAORDINARIO Nº 04/CE/2020 DENTRO DO ORZAMENTO DO ACTUAL EXERCICIO. </div> 2021-01-24T23:00:00Z APROBACIÓN DEFINITIVA DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR CRÉDITO EXTRAORDINARIO Nº 05/CE/2020 DENTRO DO ORZAMENTO DO ACTURAL EXERCICIO. 2021-01-24T23:00:00Z 2021-01-24T23:00:00Z <div> APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR CRÉDITO EXTRAORDINARIO Nº 05/CE/2020 DENTRO DEL PRESUPUESTO DEL ACTURAL EJERCICIO </div> 2021-01-24T23:00:00Z EXPOSICIÓN AO PÚBLICO DE ACTA DE NOTORIEDADE, CO FIN DE ACREDITAR A ANTIGÜIDADE NA ADQUISICIÓN DA TITULARIDADE DAS FINCAS SITAS NO LUGAR DE CASAL, PARROQUIA DE BAMIO, MUNICIPIO DE VILAGARCÍA DE AROUSA. 2021-01-24T23:00:00Z 2021-01-24T23:00:00Z <div> EXPOSICIÓN AO PÚBLICO DE ACTA DE NOTORIEDADE, CO FIN DE ACREDITAR A ANTIGÜIDADE NA ADQUISICIÓN DA TITULARIDADE DAS FINCAS SITAS NO LUGAR DE CASAL, PARROQUIA DE BAMIO, MUNICIPIO DE VILAGARCÍA DE AROUSA. </div> 2021-01-24T23:00:00Z ACTA DE NOTORIEDADE COMPLEMENTARIA DE TÍTULO PÚBLICO PARA INMATRICULACIÓN DE FINCAS NON INSCRITAS DA FINCA SITA NA RÚA COMBE NÚMERO 12 EN EL AYUNTAMIENTO DE VILAGARCIA DE AROUSA 2021-01-19T23:00:00Z 2021-01-19T23:00:00Z <div> ACTA DE NOTORIEDADE COMPLEMENTARIA DE TÍTULO PÚBLICO PARA INMATRICULACIÓN DE FINCAS NON INSCRITAS DA FINCA SITA NA RÚA COMBE NÚMERO 12 EN EL AYUNTAMIENTO DE VILAGARCIA DE AROUSA DE VILAGARCIA DE AROUSA </div> 2021-01-19T23:00:00Z ACTA DE NOTORIEDADE COMPLEMENTARIA DE TÍTULO PÚBLICO INICIADA A INSTANCIA DE D. JUAN GARCÍA GARCÍA PARA INMATRICULACIÓN DE FINCA SINALADA CO NÚMERO 23 DA RÚA SAN XOÁN, PARROQUIA DE BAMIO, MUNICIPIO DE VILAGARCÍA DE AROUSA. 2021-01-14T23:00:00Z 2021-01-14T23:00:00Z <div> ACTA DE NOTORIEDADE COMPLEMENTARIA DE TÍTULO PÚBLICO INICIADA A INSTANCIA DE D. JUAN GARCIA GARCIA PARA INMATRICULACIÓN DE FINCA SINALADA CO NÚMERO 23 DA RÚA SAN XOÁN, PARROQUIA DE BAMIO, MUNICIPIO DE VILAGARCÍA DE AROUSA. </div> 2021-01-14T23:00:00Z APROBACION DEFINITIVA ORDENANZAS FISCAIS I.5, II.2, II.5 2020-12-30T23:00:00Z 2020-12-30T23:00:00Z <div> APROBACION DEFINITIVA ORDENANZAS FISCAIS I.5, II.2, II.5 </div> 2020-12-30T23:00:00Z APROBACION DEFINITIVA DAS ORDENANZAS FISCAIS I.5, II.2 E II.5 2020-12-27T23:00:00Z 2020-12-27T23:00:00Z <div> APROBACION DEFINITIVA DAS ORDENANZAS FISCAIS I.5, II.2 E II.5 </div> 2020-12-27T23:00:00Z LISTAXE DEFINITIVO DE SELECCIONADOS/AS E RESERVAS DO PERSOAL DO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2020 DO CONCELLO DE VILAGARCÍA 2020-12-16T23:00:00Z 2020-12-16T23:00:00Z <div> LISTAXE DEFINITIVO DE SELECCIONADOS/AS E RESERVAS DO PERSOAL DO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2020 DO CONCELLO DE VILAGARCÍA </div> 2020-12-16T23:00:00Z LISTAXE DEFINITIVO ADMITIDOS/AS ALUMNOS/AS CARPINTERIA OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2020 2020-12-15T23:00:00Z 2020-12-15T23:00:00Z <div> LISTAXE DEFINITIVO ADMITIDOS/AS ALUMNOS/AS CARPINTERIA OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2020 </div> 2020-12-15T23:00:00Z LISTAXE DEFINITIVO ADMITIDOS/AS ALUMNOS/AS ASISTENCIA SOCIOSANITARIA A DOMICILIO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2020 2020-12-15T23:00:00Z 2020-12-15T23:00:00Z <div> LISTAXE DEFINITIVO ADMITIDOS/AS ALUMNOS/AS ASISTENCIA SOCIOSANITARIA A DOMICILIO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2020 </div> 2020-12-15T23:00:00Z LISTAXE PUNTUACIÓN BAREMO PERSOAL DO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2020 2020-12-14T23:00:00Z 2020-12-14T23:00:00Z <div> LISTAXE PUNTUACIÓN BAREMO DA SELECCIÓN DO PERSOAL DO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2020 </div> 2020-12-14T23:00:00Z LISTAXE PUNTUACIÓN ENTREVISTAS DO PERSOAL DO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2020 DO CONCELLO DE VILAGARCÍA 2020-12-14T23:00:00Z 2020-12-14T23:00:00Z <div> LISTAXE PUNTUACIÓNS ENTREVISTAS DO PERSOAL DO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2020 DO CONCELLO DE VILAGARCÍA </div> 2020-12-14T23:00:00Z LISTAXE PUNTUACIÓNS BAREMOS ANEXO I ALUMNOS/AS OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2020 2020-12-13T23:00:00Z 2020-12-13T23:00:00Z <div> LISTAXE PUNTUACIÓNS BAREMO ANEXO I DAS BASES ALUMNOS/AS OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2020 </div> 2020-12-13T23:00:00Z LISTAXE PUNTUACIÓNS ENTREVISTAS ALUMNOS/AS DO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2020-12-13T23:00:00Z 2020-12-13T23:00:00Z <div> LISTAXE PUNTUACIÓNS ENTREVISTAS ALUMNOS/AS DO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2020 </div> 2020-12-13T23:00:00Z LISTAXE DEFINITIVO ADM ITIDOS/AS E DATA DA PROBA DE ENTREVISTAS DO PERSOAL DO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2020 2020-12-08T23:00:00Z 2020-12-08T23:00:00Z <div> LISTAXE DEFINITIVO ADMITIDOS/AS E DATA DA PROBA DE ENTREVISTAS DO PERSOAL DO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2020 </div> 2020-12-08T23:00:00Z CONVOCATORIA PROBA DE ENTREVISTA ALUMNOS/AS TRABALLADORES/AS DO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2020 2020-12-08T23:00:00Z 2020-12-08T23:00:00Z <div> CONVOCATORIA PROBA DE ENTREVISTA ALUMNOS/AS TRABALLADORES/AS DO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2020 </div> 2020-12-08T23:00:00Z LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS E EXCLUIDOS/AS DO PERSOAL DO OE FORME 2020 E DATA DE ALEGACIÓNS 2020-12-01T23:00:00Z 2020-12-01T23:00:00Z <div> LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS E EXCLUIDOS/AS DO PERSOAL DO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 22020 E DATA DE ALEGACIÓNS </div> 2020-12-01T23:00:00Z APROBACIÓN PROVISIONAL ORDENANZA FISCAL Nº II.12 REGULADORA DA TAXA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA OU APROVEITAMIENTO ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO LOCAL 2020-11-29T23:00:00Z 2020-11-29T23:00:00Z <div> APROBACIÓN PROVISIONAL ORDENANZA FISCAL Nº II.12 REGULADORA DA TAXA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA OU APROVEITAMIENTO ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO LOCAL </div> 2020-11-29T23:00:00Z LISTAS PROVISIONAIS DE PERSOAS ADXUDICATARIAS EN ESPERA DO PROCEDEMIENTO DE SELECCIÓN DE PERSOAS ADXUDICATARIAS PARA VIVENIDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA VACANTES EN SEGUNDAS E POSTERIORES ADXUDICACIÓNS NO CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA. 2020-11-25T23:00:00Z 2020-11-25T23:00:00Z <div> LISTAS PROVISIONAIS DE PERSOAS ADXUDICATARIAS EN ESPERA DO PROCEDEMIENTO DE SELECCIÓN DE PERSOAS ADXUDICATARIAS PARA VIVENIDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA VACANTES EN SEGUNDAS E POSTERIORES ADXUDICACIÓNS NO CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA.. </div> 2020-11-25T23:00:00Z BASES DE SELECCIÓN DOS ALUMNOS/AS TRABALLADORES/AS DO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2020 DO CONCELLO DE VILAGARCÍA 2020-11-19T23:00:00Z 2020-11-19T23:00:00Z <div> BASES DO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DOS ALUMNO/AS TRABALLADORES/AS DO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2020 DO CONCELLO DE VILAGARCÍA </div> 2020-11-19T23:00:00Z BASES DE SELECIÓN DO PERSOAL DO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2020 DO CONCELLO DE VILAGARCÍA 2020-11-19T23:00:00Z 2020-11-19T23:00:00Z <div> BASES DE SELECCIÓN DO PERSOAL DO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2020 DO CONCELLO DE VILAGARCÍA </div> 2020-11-19T23:00:00Z ANUNCIO DO RECAUDADOR DA ZONA DE OURENSE, POLO QUE SE RELACIONAN PROCEDEMENTOS DE CONSTRINXIMENTO PENDENTES DE NOTIFICAR E SE EMPREZAN OS INTERESADOS QUE SE INDICAN. 2020-11-18T23:00:00Z 2020-11-18T23:00:00Z <div> ANUNCIO DO RECAUDADOR DA ZONA DE OURENSE, POLO QUE SE RELACIONAN PROCEDEMENTOS DE CONSTRINXIMENTO PENDENTES DE NOTIFICAR E SE EMPREZAN OS INTERESADOS QUE SE INDICAN. </div> 2020-11-18T23:00:00Z ANUNCIO DA DELEGACIÓN DE ECONOMÍA E FACENDA EN PONTEVEDRA POLO QUE SE CONVOCA PRIMEIRA SUBASTA DUNHA FINCA URBANA SITA EN VILAGARCÍA DE AROUSA 2020-11-18T23:00:00Z 2020-11-18T23:00:00Z <div> ANUNCIO DA DELEGACIÓN DE ECONOMÍA E FACENDA EN PONTEVEDRA POLO QUE SE CONVOCA PRIMEIRA SUBASTA DUNHA FINCA URBANA SITA EN VILAGARCÍA DE AROUSA </div> 2020-11-18T23:00:00Z EXPEDIENTE PARA RECTIFICACIÓN DE CABIDA DE FINCA SITA NO LUGAR DE CEA SINALADA CO NÚMERO 13 DA RÚA AS CARBALLAS NO MUNICIPIO DE VILAGARCÍA DE AROUSA 2020-11-18T23:00:00Z 2020-11-18T23:00:00Z <div> EXPEDIENTE PARA RECTIFICACIÓN DE CABIDA DE FINCA SITA NO LUGAR DE CEA SINALADA CO NÚMERO 13 DA RÚA AS CARBALLAS NO MUNICIPIO DE VILAGARCÍA DE AROUSA AROUSA </div> 2020-11-18T23:00:00Z APROBACIÓN INICIAL PROXECTO URBANIZACIÓN DA RÚA PEXEGO. 2020-11-18T23:00:00Z 2020-11-18T23:00:00Z <div> APROBACIÓN INICIAL PROXECTO URBANIZACIÓN DA RÚA PEXEGO. </div> 2020-11-18T23:00:00Z CLAVE: DG.A36.62122. SOLICITUDE DE CONCESIÓN DUN CAUDAL DE AUGA DE 15713,25 METROS CÚBICOS/ANO, PROCEDENTE DUN MANANTIAL NO LUGAR DE SAN XOAN, PARROQUIA DE BAMIO, CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA 2020-11-18T23:00:00Z 2020-11-18T23:00:00Z <div> CLAVE: DG.A36.62122. SOLICITUDE DE CONCESIÓN DUN CAUDAL DE AUGA DE 15713,25 METROS CÚBICOS/ANO, PROCEDENTE DUN MANANTIAL NO LUGAR DE SAN XOAN, PARROQUIA DE BAMIO, CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA </div> 2020-11-18T23:00:00Z LISTA PROVISIONAL DE CANDIDATOS A XURADOS. AUDIENCIA PROVINCIAL - SECCIÓN PRIMEIRA - PONTEVEDRA 2020-11-18T23:00:00Z 2020-11-18T23:00:00Z <div> LISTA PROVISIONAL DE CANDIDATOS A XURADOS. AUDIENCIA PROVINCIAL - SECCIÓN PRIMEIRA - PONTEVEDRA </div> 2020-11-18T23:00:00Z DH.W36.71890. SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS PARA VIVENDA UNIFAMILIAR NO LUGAR DE CAMIÑO DO PICHO, PARROQUIA DE RUBIÁNS (SANTA MARIA), NO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA. 2020-11-18T23:00:00Z 2020-11-18T23:00:00Z <div> SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS PARA VIVENDA UNIFAMILIAR NO LUGAR DE CAMIÑO DO PICHO, PARROQUIA DE RUBIÁNS (SANTA MARIA), NO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA. </div> 2020-11-18T23:00:00Z DH.A36.72663. SOLICITUDE DE APROVEITAMENTO DUN CAUDAL DE AUGA NO LUGAR DE MOSCALLO, PARROQUIA DE CORNAZO (SAN PEDRO), VILAGARCÍA DE AROUSA 2020-11-17T23:00:00Z 2020-11-17T23:00:00Z <div> DH.A36.72663. SOLICITUDE DE APROVEITAMENTO DUN CAUDAL DE AUGA NO LUGAR DE MOSCALLO, PARROQUIA DE CORNAZO (SAN PEDRO), VILAGARCÍA DE AROUSA </div> 2020-11-17T23:00:00Z INFORMACIÓN SOBRE O PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE ALUMNOS/AS TRABALLADORES/AS DO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2020 DO CONCELLO DE VILAGARCÍA 2020-11-16T23:00:00Z 2020-11-16T23:00:00Z <div> INFORMACIÓN SOBRE O PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE ALUMNOS/AS TRABALLADORES/AS DO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2020 </div> 2020-11-16T23:00:00Z APROBACIÓN DEFINITIVA EXPEDIENTE DE AUTORIZACIÓN DE APLICACIÓN PARCIAL DO FONDO DE CONTINXENCIA E DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR SUPLEMENTO DE CRÉDITO Nº 01/SC/2020 2020-11-08T23:00:00Z 2020-11-08T23:00:00Z <div> APROBACIÓN DEFINITIVA EXPEDIENTE DE AUTORIZACIÓN DE APLICACIÓN PARCIAL DO FONDO DE CONTINXENCIA E DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR SUPLEMENTO DE CRÉDITO Nº 01/SC/2020 </div> 2020-11-08T23:00:00Z APROBACIÓN PROVISIONAL ORDENANZAS FISCAIS PARA O EXERCICIO 2021 2020-11-05T23:00:00Z 2020-11-05T23:00:00Z <div> APROBACIÓN PROVISIONAL ORDENANZAS FISCAIS PARA O EXERCICIO 2021 </div> 2020-11-05T23:00:00Z EXPOSICIÓN AO PÚBLICO DE APROBACIÓN PROVISIONAL DAS MODIFICACIÓNS E/OU ESTABLECEMENTO DAS ORDENANZAS MUNICIPAIS 2020-11-03T23:00:00Z 2020-11-03T23:00:00Z <div> EXPOSICIÓN AO PÚBLICO DE APROBACIÓN PROVISIONAL DAS MODIFICACIÓNS E/OU ESTABLECEMENTO DAS ORDENANZAS MUNICIPAIS </div> 2020-11-03T23:00:00Z CONTA XERAL DO EXERCICIO 2019 2020-10-29T23:00:00Z 2020-10-29T23:00:00Z <div> CONTA XERAL DO EXERCICIO 2019 </div> 2020-10-29T23:00:00Z ANUNCIO SUBASTA FINCA URBANA EN VILAGARCIA DE AROUSA 2020-10-29T23:00:00Z 2020-10-29T23:00:00Z <div> ANUNCIO SUBASTA FINCA URBANA EN VILAGACIA DE AROUSA </div> 2020-10-29T23:00:00Z MAPAS ESTRATÉXICOS DE RUÍDO DOS GRANDES EIXOS VIARIOS DA REDE AUTONÓMICA DE ESTRADAS DE GALICIA NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 2020-10-29T23:00:00Z 2020-10-29T23:00:00Z <div> MAPAS ESTRATÉXICOS DE RUÍDO DOS GRANDES EIXOS VIARIOS DA REDE AUTONÓMICA DE ESTRADAS DE GALICIA NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA </div> 2020-10-29T23:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA E ANUNCIO COBRANZA 3º TRIMESTRE DE 2020, AUGA E DEPURACIÓN 2020-10-29T23:00:00Z 2020-10-29T23:00:00Z <div> <b>EXPOSICIÓN PÚBLICA E ANUNCIO COBRANZA 3º TRIMESTRE DE 2020, AUGA E DEPURACIÓN</b> </div> 2020-10-29T23:00:00Z LISTAXE DEFINITIVO SELECCIONADOS/AS DO PERSOAL DO OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVE 2020 2020-10-25T23:00:00Z 2020-10-25T23:00:00Z <div> LISTAXE DEFINITIVO SELECCIONADOS/AS E SUPLENTE DO PERSOAL DO OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVE 2020 </div> 2020-10-25T23:00:00Z LISTAXE DEFINITIVO DE SELECCIONADOS E SUPLENTES DA ESPECIALIDADE DE SOCORRISMO DO OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVE 2020 2020-10-22T22:00:00Z 2020-10-22T22:00:00Z <div> LISTAXE DEFINITIVO DE SELECCIONADOS E SUPLENTES DA ESPECIALIDADE DE SOCORRISMO DO OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVE 2020 </div> 2020-10-22T22:00:00Z LISTAXE DEFINITIVO DOS ALUMNOS SELECCIONADOS E SUPLENTES DA ESPECIALIDADE DE XARDINERÍA/FORESTAL DO OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVE 2020 2020-10-22T22:00:00Z 2020-10-22T22:00:00Z <div> LISTAXE DEFINITIVO DOS ALUMNOSSELECCIONADOS E SUPLENTES DA ESPECIALIDADE DE XARDINERÍA/FORESTAL DO OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVE 2020 </div> 2020-10-22T22:00:00Z LISTAXE BAREMO ALUMNOS SOCORRISMO DO OBRADOIRO DE EMPREGO LAOBORA XOVE 2020 E DATA DE ALEGACIÓNS 2020-10-19T22:00:00Z 2020-10-19T22:00:00Z <div> LISTAXE BAREMO ALUMNOS DE SOCORRISMO DO OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVE 2020 E DATA DE ALEGACIÓNS </div> 2020-10-19T22:00:00Z LISTAXE DE BAREMO ALUMNOS DE XARDINERÍA FORESTAL DO OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVE 2020 E DATA DE ALEGACIÓNS 2020-10-19T22:00:00Z 2020-10-19T22:00:00Z <div> LISTAXE DE BAREMO ALUMNOS DE XARDINERÁI FORESTAL DO OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVE 2020 E DATA DE ALEGACIÓNS </div> 2020-10-19T22:00:00Z LISTAXE BAREMO PERSOAL DO OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVE 2020 E DATA DE ALEGACIÓNS AO BAREMO 2020-10-19T22:00:00Z 2020-10-19T22:00:00Z <div> LISTAXE BAREMO DO PERSOAL DO OE LABORA XOVE 2020 E DATA DE ALEGACIÓNS AO BAREMO </div> 2020-10-19T22:00:00Z LISTAXE PUNTUACION ENTREVISTA ALUMNOS XARDINERIA FORESTAL 2020-10-18T22:00:00Z 2020-10-18T22:00:00Z <div> LISTAXE PUNTUACION ENTREVISTA ALUMNOS XARDINERIA FORESTAL </div> 2020-10-18T22:00:00Z LISTAXE FASE CONCURSO DO PERSOAL OE LABORA XOVE 2020 2020-10-18T22:00:00Z 2020-10-18T22:00:00Z <div> LISTAXE FASE CONCURSO DO PERSOAL OE LABORA XOVE 2020 </div> 2020-10-18T22:00:00Z LISTAXE PUNTUACION ENTREVISTA ALUMNOS SOCORRISMO 2020-10-18T22:00:00Z 2020-10-18T22:00:00Z <div> LISTAXE PUNTUACION ENTREVISTA ALUMNOS SOCORRISMO </div> 2020-10-18T22:00:00Z LISTAXE PUNTACIÓN ENTREVISTAS PERSOAL DO OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVE 2020 2020-10-14T22:00:00Z 2020-10-14T22:00:00Z <div> LISTAXE PUNTACIÓN ENTREVISTAS PERSOAL DO OBRADOIRO DE EMBREGO LABORA XOVE 2020 </div> 2020-10-14T22:00:00Z EXPOSICIÓN INICIAL AUTORIZACIÓN APLICACIÓN PARCIAL FONDO DE CONTINXENCIA E EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 01/SC/2020 POR IM PORTE GLOBAL DE 131.931,11€. 2020-10-13T22:00:00Z 2020-10-13T22:00:00Z <div> Exposición inicial autorización aplicación parcial fondo de continxencia e expediente de modificación de crédito 01/SC/2020 por importe global de 131.931,11€ </div> 2020-10-13T22:00:00Z LISTAXE CONVOCATORIA DE PROBA DE ENTREVISTA DO OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVE 2020 ESPECIALIDADE XARDINERIA FORESTAL 2020-10-12T22:00:00Z 2020-10-12T22:00:00Z <div> LISTAXE CONVOCATORIA DA PROBA DE ENTREVISTA DO OE LABORA XOVE 2020 ESPECIALIDADE XARDINERÍA FORESTAL </div> 2020-10-12T22:00:00Z LISTAXE DE PUNTUACIÓNS PROBA PISCINA E DATA DE ENTREVISTAS ALUMNOS LABORA XOVE 2020 DA ESPECIALIDADE DE SOCORISMO ACUÁTICO 2020-10-12T22:00:00Z 2020-10-12T22:00:00Z <div> LISTAXE DE PUNTUACIÓNS DA PROBA DE PISCINA E DATA DE ENTREVISTAS ALUMNOS LABORA XOVE 2020 DA ESPECIALIDADE DE SOCORRISMO ACUÁTICO </div> 2020-10-12T22:00:00Z LISTAXE DEFINITIVO ADMITIDOS E DATA DE ENTREVISTAS DO PERSOAL DO OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVE 2020 2020-10-08T22:00:00Z 2020-10-08T22:00:00Z <div> LISTAXE DEFINITIVO DE ADMITIDOS E DATA DAS ENTREVISTAS DO PERSOAL DO OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVE 2020 </div> 2020-10-08T22:00:00Z PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á CONTRATACIÓN POR CONTA ALLEA 2020-10-08T22:00:00Z 2020-10-08T22:00:00Z <div> Bases reguladoras da convocatoria do Concello de Vilagarcía de Arousa de subvencións a empresas para a contratación de traballadores desempregados por conta allea. </div> 2020-10-08T22:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA E PERÍODO DE COBRANZA DO PADRÓN DA TAXA DE RECOLLIDA DE LIXO 2º SEMESTRE 2020. 2020-10-08T22:00:00Z 2020-10-08T22:00:00Z <div> Exposición pública e período de cobranza do padrón da taxa de recollida de lixo 2º semestre 2020. </div> 2020-10-08T22:00:00Z LISTAXE PROVISIONAL DO PROCESO DE SELECCIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO E DOCENTE DO OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVE 2020 DO CONCELLO DE VILAGARCÍA 2020-10-06T22:00:00Z 2020-10-06T22:00:00Z <div> LISTAXE PROVISIONAL DO PROCESO SELECTIVO DO PERSOAL DIRECTIVO E DOCENTE DO OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVE 2020 DD CONCELLO DE VILAGARCÍA </div> 2020-10-06T22:00:00Z RESOLUCION DE APROBACION DA LISTA DEFINTIVA DE PERSOAS ADXUDICATARIAS NA RUA BOSQUE DOS DESAMPARADOS 2020-09-21T22:00:00Z 2020-09-21T22:00:00Z <div> RESOLUCION DE APROBACION DA LISTA DEFINITIVA DE PERSOAS ADXUDICATARIAS NA RUA DOS DESEMPARADOS </div> 2020-09-21T22:00:00Z ANUNCIO DE AGUAS DE GALICIA DE SOLICITUDE DE AUTORIZACION DE OBRAS DE DERRIBO DE EDIFICACION E CONSTRUCCION VIVENDA UNIFAMILIAR (CLAVE: DH.W36.69481) 2020-09-20T22:00:00Z 2020-09-20T22:00:00Z <div> ANUNCIO DE AGUAS DE SOLICITUDE DE AUTORIZACION DE OBRA DE DERRIBO DE EDIFICACION E CONSTRUCCION VIVENDA UNIFAMILIAR (CLAVE: DH.W36.69481) </div> 2020-09-20T22:00:00Z APROBACIÓN PLAN ECONÓMICO FINANCEIRO DO CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA E DO SEU ORGANISMO AUTÓNOMO DEPENDENTE PARA O PERÍODO 2020-2021. 2020-09-15T22:00:00Z 2020-09-15T22:00:00Z <div> Aprobación Plan Económico Financeiro do Concello de Vilagarcía de Arousa e do seu organismo autónomo dependente para o período 2020-2021. </div> 2020-09-15T22:00:00Z BASES DO PROCESO DE SELECCIÓN DOS ALUMNOS/AS TRABALLADORES/AS PARTICIPANTES NO OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVE 2020 2020-09-09T22:00:00Z 2020-09-09T22:00:00Z <div> BASES DO PROCESO DE SELECCIÓN DOS ALUMNOS/AS TRABALLADORES/AS PARTICIPANTES NO OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVE 2020 </div> 2020-09-09T22:00:00Z BASES DO PROCESO DE SELECCIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO , TITORÍA E DOCENTE DO OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVE 2020 2020-09-09T22:00:00Z 2020-09-09T22:00:00Z <div> BASES DO PROCESO DE SELECCIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO, TITORÍA E DOCENTE DO OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVE 2020 </div> 2020-09-09T22:00:00Z EXPOSICIÓN ONLINE DO CENSO VIXENTE CO MOTIVO DO SORTEO DE CANDIDATOS DO TRIBUNAL DO XURADO. 2020-09-07T22:00:00Z 2020-09-07T22:00:00Z En cumprimento do establecido no artigo 13.2 da Lei Orgánica 5/1995 do Tribunal do Xurado, sométese a exposición <span>online</span> do censo sobre o que se realizará o sorteo de candidatos do tribunal do Xurado, o cal terá lugar na provincia de Pontevedra o próximo día 30 de setembro. 2020-09-07T22:00:00Z INFORMACIÓN SOBRE O PROCESO DE SELECCIÓN DOS ALUMNOS/AS TRABALLADORES/AS DO OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVE 2020 2020-08-26T22:00:00Z 2020-08-26T22:00:00Z <div> INFORMACIÓN SOBRE O PROCESO DE SELECCIÓN DOS ALUMNOS/AS TRABALLADORES/AS DO NOVO PROXECTO DE OBRADOIRO DE EMPREGO DE GARANTÍA XUVENIL LABORA XOVE 2020 DO CONCELLO DE VILAGARCÍA </div> 2020-08-26T22:00:00Z SOLICITUDE CONCESION CAUDAL DE AUGA DE 15.713,25 M³/ANO SOLICITADO POR CCUU AUGAS DE SAN XOAN 2020-08-25T22:00:00Z 2020-08-25T22:00:00Z <div> SOLICITUDE CONCESION CAUDAL DE AUGA DE 15.173,25 M³/ANO SOLICITADO POR CCUU AUGAS DE SAN XOAN </div> 2020-08-25T22:00:00Z ANUNCIO DE INFORMACION PUBLICA DE AUTORIZACION DE OBRAS PARA VIVENDA UNIFAMILIAR NO LUGAR DE PICHO POR ANNE JARQUE ABIZANDA 2020-07-21T22:00:00Z 2020-07-21T22:00:00Z <div> ANUNCIO DE INFORMACION PUBLICA PARA AUTORIZACIÓN DE OBRAS PARA VIVENDA UNIFAMILIAR NO LUGAR DE CAMIÑO DO PICHO NA PARROQUIA DE RUBIANS POR ANNA JARQUE ABIZANDA </div> 2020-07-21T22:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA E COBRANZA DO PADRÓN DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DO 2020 2020-07-20T22:00:00Z 2020-07-20T22:00:00Z <div> Expsoción pública e cobranza do padrón do Imposto sobre Bens Inmobles do 2020 </div> 2020-07-20T22:00:00Z ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL- PUBLICACIÓN LISTA DEFINITIVA CURSO 2020/2021 2020-07-19T22:00:00Z 2020-07-19T22:00:00Z <div> Publícase a listaxe definitiva de nenos e nenas admitidos na Escola Infantil Municipal para o curso 2020/2021. </div> <div> <span>Formalización de matrícula das persoas admitidas: do 21 ao 30 de xullo de 2020 na Escola Infantil Municipal. De non formalizar a matrícula perderase o dereito á praza, que se cubrirá por rigorosa orde dos/as solicitante en listaxe de agarda. </span> </div> <div> </div> 2020-07-19T22:00:00Z ANUNCIO DE LA DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA POR LA QUE SE CONVOCA PRIMERA SUBASTA DE FINCA URBANA EN EL CASCO URBANO DE VILAGARCIA 2020-07-14T22:00:00Z 2020-07-14T22:00:00Z <div> ANUNCIO DE LA DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA POR LA QUE SE CONVOCA PRIMERA SUBASTA PARA EL 23 DE JULIO DE 2020 DE FINCA URBANA CON REFERENCIA CATASTRAL 9061103NH1196S0001LJ </div> 2020-07-14T22:00:00Z LISTA PROVISIONAL ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL CURSO 2020/2021 2020-07-13T22:00:00Z 2020-07-13T22:00:00Z <div> Publícase a listaxe provisional de nenos e nenas admitidas na Escola Infantil Municipal para o curso 2020/2021. </div> <div> Período de reclamacións e subsanación: do 14 ao 18 de xullo de 2020 </div> 2020-07-13T22:00:00Z RESULTADO LISTADOS ADMITIDOS/AS CAMPAMENTOS URBANOS DE VERÁN PARA A MOCIDADE 2020-07-12T22:00:00Z 2020-07-12T22:00:00Z <div> RESULTADO LISTADOS ADMITIDOS/AS NOS CAMPAMENTOS URBANOS DE VERÁN PARA A MOCIDADE. </div> 2020-07-12T22:00:00Z Selección Brigada Prevención Incendios Forestais 2020 2020-07-07T22:00:00Z 2020-07-07T22:00:00Z <div> Procedemento selectivo para a cobertura temporal por 3 meses dunha brigada de prevención de incendios forestais para a tempada 2020. </div> 2020-07-07T22:00:00Z ANUNCIO DE COBRANZA RELATIVO A LOS RECIBOS DEL I.A.E. 2020 2020-07-07T22:00:00Z 2020-07-07T22:00:00Z <div> ANUNCIO DE COBRANZA RELATIVO A LOS RECIBOS DEL I.A.E. 2020 </div> 2020-07-07T22:00:00Z SEPARATA PARA INFORMACION PUBLICA DE PROXECTO DE CONSTRUCCION: SENDA E REPARACION DE BEIRARRÚAS NA PO-549 2020-07-06T22:00:00Z 2020-07-06T22:00:00Z <div> ANUNCIO DO 25 DE XUÑO DE 2020POLO QUE SE SOMETE AO TRAMITE DE INFORMACION PUBLICA A SEPARATA DO PROXECTO DE CONSTRUCCION SENDA E REPARACION DE BEIRARRUA NA PO-549, DE CLAVE PO/19/126.06 E A RELACION INDIVIDUAL DE BENS, DEREITOS E PROPIETARIOS AFECTADOS POLO PROXECTO </div> 2020-07-06T22:00:00Z ANUNCIO DE 23/6/2020 POLA QUE SE RELACIONAN PROCEDEMENTOS DE CONSTRINXIMENTO PENDENTES DE NOTIFICAR 2020-07-02T22:00:00Z 2020-07-02T22:00:00Z <div> ANUNCIO DE 23/6/2020 POLO QUE SE RELACIONAN PROCEDEMENTOS DE CONSTRINXIMENTO PENDENTES DE NOTIFICAR E SE EMPRAZAN OS INTERESADOS QUE SE SINALAN (17749699R DE NOVENTA E CATRO MÁIS) </div> 2020-07-02T22:00:00Z RESOLUCION POLA QUE SE SINALAN AS DATAS PARA O LEVANTAMENTO DE ACTAS PREVIAS A OCUPACION DO PROXECTO DE IMPLANTACIÓN DOS PLAN EMERXENCIAS DAS PRESAS 2020-07-02T22:00:00Z 2020-07-02T22:00:00Z <div> RESOLUCIÓN DO 22 DE XUÑO DE 2020 POLA QUE SE SINALAN AS DATAS PARA LEVANTAMENTO DE ACTAS PREVIAS Á OCUPACIÓN POLAS OBRAS DO PROXECTO DE IMPLANTACIÓN DOS PLANS DE EMERXENCIA DAS PRESAS DE CALDAS DE REIS, EIRAS, BAIONA E O CON (CLAVE OH.136.1115) </div> 2020-07-02T22:00:00Z SELECCIÓN 5 SOCORRISTAS LIBRE 2020 2020-06-29T22:00:00Z 2020-06-29T22:00:00Z 2020-06-29T22:00:00Z ANUNCIO SELECCIONADOS SOCORRISTAS 2020 2020-06-24T22:00:00Z 2020-06-24T22:00:00Z <div> ANUNCIO SELECCIÓN SOCORRISTAS PROGRAMA DE COOPERACIÓN 2020 </div> 2020-06-24T22:00:00Z INFORMACION PUBLICA A PETICION DE AUTORIZACION ADMINISTRATIVA E DE DECLARACION DE UTILIDADE PUBLICA DE INSTALACION ELECTRICA 2020-06-18T22:00:00Z 2020-06-18T22:00:00Z <div> INFORMACION PUBLICA A PETICION DE AUTORIZACION ADMINISTRATIVA E DE DECLACION DE UTILIDADE PUBLICA DE INSTALACION ELECTRICA NO CONCELLO DE VILAGARCIA (EXP: IN407A 2020/027-4) </div> 2020-06-18T22:00:00Z EDICTO A INSTANCIA DE ANA MARIA GARCIA CAEIRO DA ACTA DE NOTORIEDAD COMPLEMENTARIA PARA INMATRICULACION DA FINCA NON INSCRITA NA RUA VILAR, Nº 47 (BAMIO) 2020-06-17T22:00:00Z 2020-06-17T22:00:00Z <div> EDICTO INSTANCIA DE ANA MARIA GARCIA CAEIRO DA ACTA DE NOTORIEDAD COMPLEMENTARIA PARA INMATRICULACION DA FINCA NON INSCRITA NA RUA VILAR, 47 (BAMIO) </div> 2020-06-17T22:00:00Z APROBACIÓN INICIAL DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR CRÉDITO EXTRAORDINARIO Nº 1/CE/2020 DENTRO DO ORZAMENTO DO ACTUAL EXERCICIO. 2020-06-14T22:00:00Z 2020-06-14T22:00:00Z <div> Aprobación inicial do expediente de modificación de crédito por crédito extraordinario nº 1/CE/2020 dentro do orzamento do actual exercicio. </div> 2020-06-14T22:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA E PERÍODO DE COBRANZA DO PADRÓN DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA, EXERCICIO 2020. 2020-06-14T22:00:00Z 2020-06-14T22:00:00Z <div> Exposición Pública e Período de Cobranza do Padrón do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Exercicio 2020. </div> 2020-06-14T22:00:00Z Resultado da Selección de traballadores desempegados/as do Plan Concellos 2020 Liña 3 2020-06-10T22:00:00Z 2020-06-10T22:00:00Z <div> Resultado da Selección de traballadores desempegados/as do Plan Concellos 2020 Liña 3 </div> 2020-06-10T22:00:00Z Resultado da Selección de traballadores desempegados/as do Plan Concellos 2020 Liña 3 2020-06-10T22:00:00Z 2020-06-10T22:00:00Z <div> Resultado da Selección de traballadores desempegados/as do Plan Concellos 2020 Liña 3 </div> 2020-06-10T22:00:00Z Resultado da Selección de traballadores desempegados/as do Plan Concellos 2020 Liña 3 2020-06-10T22:00:00Z 2020-06-10T22:00:00Z <div> Resultado da Selección de traballadores desempegados/as do Plan Concellos 2020 Liña 3 </div> 2020-06-10T22:00:00Z RESULTADO SELECCIÓN AO PLAN CONCELLOS 2020 LIÑA 3 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 2020-06-10T22:00:00Z 2020-06-10T22:00:00Z <div> RESULTADO SELECCIÓN AO PLAN CONCELLOS 2020 LIÑA 3 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS </div> 2020-06-10T22:00:00Z ANUNCIO RESULTADO SELECCION 2 2020-06-09T22:00:00Z 2020-06-09T22:00:00Z <div> ANUNCIO RESULTADO SELECCION 2 </div> 2020-06-09T22:00:00Z EDICTO DE INICIO DE ACTA DE NOTORIEDADE COMPLEMENTARIA PARA INMATRICULACION DE FINCA SITA NA RÚA OITO - ROSALEDA 2020-06-03T22:00:00Z 2020-06-03T22:00:00Z <div> EDICTO DE INICIO DE ACTA DE NOTORIEDADE COMPLEMENTARIA PARA INMATICULACION DE FINCA SITA NA RUA OITO - ROSALEDA </div> 2020-06-03T22:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA E COBRANZA 1T/2020 AUGA E DEPURACIÓN 2020-05-30T22:00:00Z 2020-05-30T22:00:00Z <div> Exposición pública e cobranza 1T/2020 Auga e Depuración. </div> 2020-05-30T22:00:00Z SOLICITUDE DE CONCESION DUN CAUDAL DE 14.033,520 M³/ANO DO RÍO UMIA SOLICITADO POLA MANCOMUNIDADE DO SALNES 2020-05-19T22:00:00Z 2020-05-19T22:00:00Z <div> SOLICITUDE DE CONCESIÓN DUN CAUDAL DE 14.033,520 M³/ANO PROCEDENTE DO RIO UMIA NO CONCELLO DE VILANOVA DE AROUSA CON DESTINO A ABASTECMENTO DE POBOACIÓN SOLICTADO POLA MANCOMUNIDADE DO SALNES </div> 2020-05-19T22:00:00Z BASES REGULADORAS DE SUBVENCIÓNS PARA A REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E VIVIENDAS 2020-05-18T22:00:00Z 2020-05-18T22:00:00Z <div> BASES REGULADORAS DE SUBVENCIÓNS PARA A REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E VIVIENDAS </div> 2020-05-18T22:00:00Z REANUDACIÓN DO FUNCIONAMENTO DOS SERVIZOS MUNICIPAIS 2020-05-07T22:00:00Z 2020-05-07T22:00:00Z <div> Reanudación do funcionamento dos Servizos Municipais. </div> 2020-05-07T22:00:00Z Escola Infantil Municipal 2020-05-04T22:00:00Z 2020-05-04T22:00:00Z <div> <span>Reanudación e ampliación de prazos </span> <span>para as solicitudes de praza na Escola Infantil Municipal para o curso 2020/2021: </span> </div> <div> - <span>Renovación de praza: ata o 1 de xuño de 2020 </span> </div> <div> - <span>Solicitudes novas de praza: ata o 12 de xuño de 2020</span> </div> <div> </div> <div> <span>As solicitudes estarán disponibles en páxina web municipal e sede electrónica, así como no Centro de Servizos Sociais. </span> </div> <div> <span>Infórmase que baremo de acceso, así como a ratio de menores por aula e condicións de apertura e funcionamento da Escola Infantil Municipal está pendente de establecer polos organismos superiores correspondentes derivado do proceso de Estado de Alarma e a pandemia sanitaria. </span> </div> 2020-05-04T22:00:00Z DATAS PARA O LEVANTAMENTO DE ACTAS PREVIAS Á OCUPACIÓN E DE OCUPACIÓN DEFINITIVA DOS BENS E DEREITOS AFECTADOS POLAS OBRAS DO PROXECTO DE IMPLANTACIÓN DOS PLANS DE EMERXENCIA DAS PRESAS DE CALDAS DE REIS, EIRAS, BAIONA E O CON (CLAVE OH.136.1115) 2020-03-11T23:00:00Z 2020-03-11T23:00:00Z Fechas para o levantamiento de actas previas á ocupación e de ocupación definitiva dos bens dereitos afectados polas obras do proxecto de implantación dos plans de emerxencia das presas de Caldas de Reis, Eiras, Baiona e O Con. 2020-03-11T23:00:00Z DATAS PARA O LEVANTAMENTO DE ACTAS PREVIAS Á OCUPACIÓN E DE OCUPACIÓN DEFINITIVA DOS BENS E DEREITOS AFECTADOS POLAS OBRAS DO PROXECTO DE IMPLANTACIÓN DOS PLANS DE EMERXENCIA DAS PRESAS DE CALDAS DE REIS, EIRAS, BAIONA E O CON (CLAVE OH.136.1115) 2020-03-11T23:00:00Z 2020-03-11T23:00:00Z <a href="https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2020/03/12/2020013750">DATAS PARA O LEVANTAMENTO DE ACTAS PREVIAS Á OCUPACIÓN E DE OCUPACIÓN DEFINITIVA DOS BENS E DEREITOS AFECTADOS POLAS OBRAS DO PROXECTO DE IMPLANTACIÓN DOS PLANS DE EMERXENCIA DAS PRESAS DE CALDAS DE REIS, EIRAS, BAIONA E O CON (CLAVE OH.136.1115)</a> 2020-03-11T23:00:00Z DATAS PARA O LEVANTAMENTO DE ACTAS PREVIAS Á OCUPACIÓN E DE OCUPACIÓN DEFINITIVA DOS BENS E DEREITOS AFECTADOS POLAS OBRAS DO PROXECTO DE IMPLANTACIÓN DOS PLANS DE EMERXENCIA DAS PRESAS DE CALDAS DE REIS, EIRAS, BAIONA E O CON (CLAVE OH.136.1115) 2020-03-11T23:00:00Z 2020-03-11T23:00:00Z <a href="https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2020/03/12/2020013750">DATAS PARA O LEVANTAMENTO DE ACTAS PREVIAS Á OCUPACIÓN E DE OCUPACIÓN DEFINITIVA DOS BENS E DEREITOS AFECTADOS POLAS OBRAS DO PROXECTO DE IMPLANTACIÓN DOS PLANS DE EMERXENCIA DAS PRESAS DE CALDAS DE REIS, EIRAS, BAIONA E O CON (CLAVE OH.136.1115)</a> 2020-03-11T23:00:00Z RESOLUCION POLA QUE SE SINALAN AS DATAS PARA LEVANTAMENTO DE ACTA Á OCUPACION DEFINITIVA DOS BENS E DEREITOS (CLAVE: OH.136.1115) 2020-03-09T23:00:00Z 2020-03-09T23:00:00Z <div> RESOLUCION DO 6 DE MARZO DE 2020 POLA QUE SE SINALAN AS DAATAS PARA LEVANTAMENTO DE ACTA Á OCUPACIÓN DEFINITIVA DOS BENS E DEREITOS AFECTADOS POLAS OBRAS OR PROXECTO DE IMPLANTACIÓN DOS PLANS DE EMERXENCIA DAS PRESAS DE CALDS DE REIS, EIRAS, BAIONA E O CON (CLAVE: OH.136.1115) </div> 2020-03-09T23:00:00Z EDICTO DE INMATRICULACION DAS FINCAS NON INSCRITAS NAS RÚA ALDEA DE ARRIBA E RUA DO ENCORO (PARROQUIA DE CEA) 2020-03-08T23:00:00Z 2020-03-08T23:00:00Z <div> EDICTO DE INMATRICULACION DAS FINCAS NON INSCRITAS NAS RUAS ALDEA DE ARRIBA E RUA DO ENCORO (PARROQUIA DE CEA) </div> 2020-03-08T23:00:00Z ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL- SOLICITUDES CURSO 2020-2021 2020-03-08T23:00:00Z 2020-03-08T23:00:00Z <div> Apertura do prazo de presentación de solicitude de praza na Escola Infantil Municipal (cód. proc. 03001): </div> <div> Renovación de praza: do 10 de marzo ata o o 23 de marzo de 2020, ambos incluídos. Os nenos e nenas matriculados en horario de tarde só poderán reservar praza nese mesmo horario. No caso de que soliciten praza en horario de mañá terán que presentar solicitude de novo ingreso e ser novamente baremada. </div> <div> Novo ingreso: do 24 de marzo ao 23 de abril de 2020. </div> <div> As solicitudes poderán recollerse na Escola Infantil Municipal, nos Servizos Sociais, no portal municipal www.vilagarcia.gal ou na sede electrónica sede.vilagarcia.gal. </div> <div> A solicitude xunto coa documentación requerida deberá presentarse dentro dos prazos establecidos no Rexistro Xeral do Concello ou na sede.vilagarcia.gal </div> 2020-03-08T23:00:00Z Selección de Persoal Plan Concellos 2020 2020-03-04T23:00:00Z 2020-03-04T23:00:00Z <div> As Bases de Selección e demáis información está dispobible en sede.vilagarcia.gal, RRHH-Emprego, Procesos Selectivos </div> 2020-03-04T23:00:00Z PROGRAMA FORMATIVO DE INCLUSIÓN E CAPACITACIÓN DIXITAL. CURSOS CEMIT 2020 CONCELLO DE VILAGARCÍA 2020-02-27T23:00:00Z 2020-02-27T23:00:00Z <div> PROGRAMACIÓN FORMATIVA EN INCLUSIÓN E CAPACITACIÓN DIXITAL DO CONCELLO DE VILAGARCÍA ENTRE OS MESES DE MARZO E NOVEMBRO DE 2020 NA AULA CEMIT DO CENTRO DE FORMACIÓN MATOSINHOS </div> <div> INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓNS PRESENCIAIS NO CENTRO DE FORMACIÓN MATOSINHOS DE 9 A 14 H </div> 2020-02-27T23:00:00Z APROBACIÓN INICIAL DO ORZAMENTO XERAL DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA E DO SEU ORGANISMO AUTÓNOMO FPSDM CORRESPONDENTE AO EXERCICIO ECONÓMICO 2020 2020-02-27T23:00:00Z 2020-02-27T23:00:00Z <div> APROBACIÓN INICIAL DO ORZAMENTO XERAL DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA E DO SEU ORGANISMO AUTÓNOMO FPSDM CORRESPONDENTE AO EXERCICIO ECONÓMICO 2020 </div> 2020-02-27T23:00:00Z ANUNCIO DE CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL ORDINARIA DA MANCOMUNIDADE DA COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMUN DE VILAGARCIA 2020-02-26T23:00:00Z 2020-02-26T23:00:00Z <div> ANUNCIO DE CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL ORDINARIA DE MANCOMUNIDADE DA COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMUN DE VILAGARCIA </div> 2020-02-26T23:00:00Z INFORMACIÓN PÚBLICA DA DIRECCIÓN URL DA SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA 2020-02-25T23:00:00Z 2020-02-25T23:00:00Z <div> Información pública de dirección URL da sede electrónica do Concello de Vilagarcía de Arousa </div> 2020-02-25T23:00:00Z ANUNCIO DO 12 DE FEBREIRO DE 2020 POLO QUE SE RELACIONAN PROCEDEMENTO DE CONSTRINXIMENTO PEDENTES DE NOTIFICAR 2020-02-24T23:00:00Z 2020-02-24T23:00:00Z <div> ANUNCIO DO 12 DE FEBREIRO DE 2020 POLO QUE SE RELACIONAL PROCEDEMENTO DE CONSTRINXIMENTO PENDENTES DE NOTIFICAR E SE EMPRAZAN OS INTERESADOS </div> 2020-02-24T23:00:00Z LOCAIS PÚBLICOS PARA REALIZACIÓN GRATUÍTA DE ACTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL 2020-02-24T23:00:00Z 2020-02-24T23:00:00Z <div> Locais públicos para realización gratuíta de actos de campaña electoral. </div> 2020-02-24T23:00:00Z ANUNCIO DE EXPOSICIÓN E COBRANZA DOS PADRÓNS FISCAIS DE SUMIDOIROS, COMERCIOS E INDUSTRIAS Y VAOS 2020 2020-02-24T23:00:00Z 2020-02-24T23:00:00Z <div> Anuncio de exposición e cobranza dos padróns fiscais de sumidoiros, comercios e industrias e vaos 2020. </div> 2020-02-24T23:00:00Z INFORME DO SORTEO DO PROCEDEMENTO SEGUNDAS E POSTERIORES ADXUDICACIONS DE VIVENDAS DE PROMOCION PUBLICA 2020-02-19T23:00:00Z 2020-02-19T23:00:00Z <div> INFORME DO SORTEO DO PROCEDEMENTO SEGUNDAS E POSTERIORES ADXUDICACIONS DE VIVENDAS DE PROMOCION PUBLICA </div> 2020-02-19T23:00:00Z EDICTO DA COPIA DA RESOLUCION POLA QUE SE DECLARA A COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA HERDEIRA AB INTESTATO DE Dª AMPARO ALEJANDRE LORES 2020-02-18T23:00:00Z 2020-02-18T23:00:00Z <div> EDICTO DA COPIA DA RESOLUCION POLA QUE SE DECLARA A COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA HERDEIRA AB INTESTATO DE Dª AMPARO ALEJANDRE LORES </div> 2020-02-18T23:00:00Z EDICTO DE DILIXENCIA DE ORDENACION DO XULGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCION Nº 2 DE VILAGARCIA (Nº DE AUTOS 522/2019) DA DECLARACION DE AUSENCIA DE ALVARO J. REGOJO ZAPATA 2020-02-18T23:00:00Z 2020-02-18T23:00:00Z <div> EDICT DE DILIXENCIA DE ORDENACION DO XULGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCION Nº 2 DE VILAGARCIA (Nº DE AUTOS: 522/2019) DA DECLARACION DE AUSENCIA DE ALVARO J. REGOJO ZAPATA </div> 2020-02-18T23:00:00Z EDICTO DE INFORMACON PUBLICA DO EXPEDENTE DE CREACION DA EXPLOTACION CINEXETICA COMERCIAL "ECC SAN XOAN" NO MONTE VECIÑAL EN MAN COMUN DE BAMIO 2020-02-06T23:00:00Z 2020-02-06T23:00:00Z <div> EDICTO DE INFORMACION PUBLICA DO EXPEDENTE DE CREACION DA EXPLOTACION CINEXETICA COMERCIAL "ECC SAN XOAN" NO MONTE VECIÑAL EN MAN COMUN DE BAMIO DURANTE DOUS MESES </div> 2020-02-06T23:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA DE COBRANZA: AUGA E DEPURACIÓN 2020 2020-01-30T23:00:00Z 2020-01-30T23:00:00Z <div> Exposición Pública de cobranza: auga e depuración 2020. </div> 2020-01-30T23:00:00Z LISTADO DE OCUPACIÓNS SOLICITADAS Á DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA PARA O PLAN CONCELLOS 2020 LIÑA 3 2020-01-27T23:00:00Z 2020-01-27T23:00:00Z <div> O CONCELLO DE VILAGARCÍA, PARA A POSTA EN MARCHA DO PLAN CONCELLOS 2020 LIÑA 3 , FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, SOLICITARÁ AO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO 36 TRABALLADORES/AS DESEMPREGADOS/AS INSCRITOS/AS COMO DEMANDANTES DE EMPREGO NAS OCUPACIÓNS QUE SE RELACIONAN NO ANEXO </div> 2020-01-27T23:00:00Z XESTION DA BIOMASA NAS FRANXAS ASOCIADAS AS LIÑAS ELECTRICAS DE UNION FENOSA DISTRIBUCION SA 2020-01-21T23:00:00Z 2020-01-21T23:00:00Z <div> XESTION DA BIOMASA NAS FRANXAS ASOCIADAS AS LIÑAS ELECTRICAS DE UNION FENOSA DISTRIBUCION SA </div> 2020-01-21T23:00:00Z EDICTO CORRECCIÓN ERROS MODIFICACIÓNS ORDENANZAS 2019-12-26T23:00:00Z 2019-12-26T23:00:00Z <div> EDICTO CORRECCION ERROS MODIFICACIONS ORDENANZAS </div> 2019-12-26T23:00:00Z CORRECCIÓN ERROS MODIFICACIÓN ORDENANZAS 2019-12-26T23:00:00Z 2019-12-26T23:00:00Z <div> Corrección erros modificación ordenanzas </div> 2019-12-26T23:00:00Z APROBACIÓN DEFINITIVA DE ORDENANZAS FISCAIS II.2, II.5, II.10 E II.16 2019-12-18T23:00:00Z 2019-12-18T23:00:00Z <div> Aprobación definitiva de ordenanzas fiscais II.2, II.5, II.10 E II.16 </div> 2019-12-18T23:00:00Z APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR SUPLEMENTO NUM. 03/SC/2019 E AUTORIZACIÓN DE EMPREGO DO FONDO DE CONTINXENCIA PARA O SEU FINANCIAMENTO 2019-12-11T23:00:00Z 2019-12-11T23:00:00Z <div> Aprobación inicial de expediente de modificación de crédito por suplemento num 03/SC/2019 e autorización de emprego do fondo de continxencia para o seu financiamento </div> 2019-12-11T23:00:00Z APROBACIÓN DEFINITIVA EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR CRÉDITO EXTRAORDINARIO NUM 04/CE/2019 PARA APLICACIÓN PARCIAL SUPERAVIT 2018 EN IFS 2019 2019-12-11T23:00:00Z 2019-12-11T23:00:00Z <div> Aprobación definitiva expediente de modificaicón de crédito por crédito extraordinario num 03/CE/2019 para aplicación parcial superavit 2018 en IFS 2019 </div> 2019-12-11T23:00:00Z APROBACIÓN DEFINITIVA EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR SUPLEMENTO NUM 01/SC/2019 PARA APLICACIÓN PARCIAL DO SUPERAVIT 2018 2019-12-11T23:00:00Z 2019-12-11T23:00:00Z <div> Aprobación definitiva expediente de modificación de crédito por suplemento num 01/SC/2019 para aplicación parcial do superavit 2018 </div> 2019-12-11T23:00:00Z APROBACIÓN DEFINTIVA EXPEDIENTE DE M C POR CRÉDITO EXTRAORDINARIO NUM 03/CE/2019 PARA APLICACIÓN PARCIAL DO SUPERAVIT 2018 2019-12-11T23:00:00Z 2019-12-11T23:00:00Z <div> Aprobación definitiva expediente de MC por crédito extraordinario num 03/CE/2019 para aplicación parcial do superavit 2018 </div> 2019-12-11T23:00:00Z APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR SUPLEMENTO NUM 02/SC/2019 E DE CAMBIO DE FINALIDADE DE FINANCIAMENTO AFECTADO DOS FONDOS FEDER NUM 03/CF/2019 2019-12-11T23:00:00Z 2019-12-11T23:00:00Z <div> Aprobación inicial expediente de modificación de crédito por suplemento num 02/SC/2019 e de cambio de finalidade de financiamento afectado dos fondos FEDER num 03/CF/2019 </div> 2019-12-11T23:00:00Z DELEGACIÓN DE FUNCIÓNS DA ALCALDÍA 2019-12-09T23:00:00Z 2019-12-09T23:00:00Z <div> Por Resolución desta Alcaldía de data 28 de novembro de 2019 dispúxose a delegación na Primeira Tenente Alcade Dª. Tania García Sanmartín das funcións da Alcaldía durante o período en que me atope ausente, isto é, do 2 ao 10 de decembro de 2019, por ausencia deste titular. </div> 2019-12-09T23:00:00Z LISTAXE DEFINITIVO E COMUNICACIÓN DE DATA DE PRESENTACIÓN DOS ALUMNAS/AS DO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2019 2019-11-27T23:00:00Z 2019-11-27T23:00:00Z <div> LISTAXE DEFINITIVO E COMUNICACIÓN DE DATA DE PRESENTACIÓN DOS ALUMNOS/AS SELECCIONADOS E SUPLENTES DO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2019 </div> 2019-11-27T23:00:00Z LISTAXE PROVISIONAL BAREMO ALUMNOS/AS DO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2019 DO CONCELLO DE VILAGARCÍA 2019-11-25T23:00:00Z 2019-11-25T23:00:00Z <div> LISTAXE PROVISIONAL E DATA DE ALEGACIÓNS AO BAREMO DE ALUMNOS/AS DO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2019 DO CONCELLO DE VILAGARCÍA </div> 2019-11-25T23:00:00Z LISTAXE DEFINITIVA PERSOAL DO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2019 DO CONCELLO DE VILAGARCÍA 2019-11-25T23:00:00Z 2019-11-25T23:00:00Z <div> LISTAXE DEFINITIVA DO PERSOAL DO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2019 DO CONCELLO DE VILAGARCÍA </div> 2019-11-25T23:00:00Z LISTAXE PUNTUACIÓN ENTREVISTAS ALUMNOS/AS DO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2019 DO CONCELLO DE VILAGARCÍA 2019-11-24T23:00:00Z 2019-11-24T23:00:00Z <div> LISTAXE PUNTUACIÓNS DAS ENTREVISTAS DE ALUMNOS/AS DO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2019 DO CONCELLO DE VILAGARCÍA </div> 2019-11-24T23:00:00Z LISTAXE PROVISIONAL BAREMO EQUIPO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2019 DO CONCELLO DE VILAGARCÍA 2019-11-20T23:00:00Z 2019-11-20T23:00:00Z <div> LISTAXE PROVISIONAL BAREMO EQUIPO DO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2019 DO CONCELLO DE VILAGARCÍA E DATA DE ALEGACIÓNS AO MESMO </div> 2019-11-20T23:00:00Z ANUNCIO DE DISOLUCIÓN DA MANCOMUNIDADE VOLUNTARIA DE MUNICIPIOS DE AROUSA 2019-11-20T23:00:00Z 2019-11-20T23:00:00Z <div> Anuncio de disolución da Mancomunidade Voluntaria de Municipios de Arousa </div> 2019-11-20T23:00:00Z LISTAXE PUNTUACIÓN ENTREVISTAS EQUIPO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2019 CONCELLO DE VILAGARCÍA 2019-11-19T23:00:00Z 2019-11-19T23:00:00Z <div> LISTAXE PUNTUACIÓN DAS ENTREVISTAS A EQUIPOS DO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2019 DO CONCELLO DE VILAGARCÍA </div> 2019-11-19T23:00:00Z ANUNCIO NA QUE SE EMPRAZAN AS PERSOAS INTERESADAS NOS EXPEDENTES DA RENDA BASICA DE EMANCIPACION 2019-11-18T23:00:00Z 2019-11-18T23:00:00Z <div> ANUNCIO NA QUE SE EMPRAZAN AS PERSOAS INTERESADAS NOS EXPEDENTES DA RENDA BASICA DE EMANCIPACION </div> 2019-11-18T23:00:00Z OFERTA EMPLEO PÚBLICO 2019 2019-11-14T23:00:00Z 2019-11-14T23:00:00Z <div> Oferta empleo público 2019. </div> 2019-11-14T23:00:00Z CONVOCATORIA ENTREVISTAS ALUMNOS/AS DO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2019 DO CONCELLO DE VILAGARCÍA 2019-11-13T23:00:00Z 2019-11-13T23:00:00Z <div> CONVOCATORIA DE ENTREVISTAS ALUMNOS/AS DO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2019 </div> 2019-11-13T23:00:00Z CONVOCATORIA ENTREVISTA PERSOAL OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2019 DO CONCELLO DE VILAGARCÍA 2019-11-13T23:00:00Z 2019-11-13T23:00:00Z <div> CONVOCATORIA E LISTAXE DEFINITIVO DE ENTREVISTAS DA SELECCIÓN DO PERSOAL DO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2019 DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA </div> 2019-11-13T23:00:00Z LISTAXE PROVISIONAL ADM ITIDOS/AS EQUIPO DO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2019 DO CONCELLO DE VILAGARCÍA 2019-11-10T23:00:00Z 2019-11-10T23:00:00Z <div> LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS EQUIPOS NO PROCESO DE SELECCIÓN DO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2019 </div> 2019-11-10T23:00:00Z EXPOSICIÓN INICIAL Ó PÚBLICO DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR CRÉDITO EXTRAORDINARIO Nº 04/CE/2019 2019-11-10T23:00:00Z 2019-11-10T23:00:00Z <div> Aprobouse inicialmente polo Pleno da Corporación, en sesión extraordinaria celebrada o día 31 de outubro de 2019, o expediente INT/2019/000352 de modificación de crédito por crédito extraordinario nº 04/CE/2019 por importe de 221.414,16€. </div> 2019-11-10T23:00:00Z EXPOSICIÓN INICIAL Ó PÚBLICO DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR CRÉDITO EXTRAORDINARIO Nº 03/CE/2019 2019-11-10T23:00:00Z 2019-11-10T23:00:00Z <div> Aprobouse inicialmente polo Pleno da Corporación, en sesión celebrada o día 31 de outubro de 2019, o expediente de modificación de crédito por crédito extraordinario nº 03/CE/2019 por importe de 561.686,82€. </div> 2019-11-10T23:00:00Z EXPOSICIÓN INICIAL Ó PÚBLICO DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR SUPLEMENTO DE CRÉDITO Nº 01/SC/2019 2019-11-10T23:00:00Z 2019-11-10T23:00:00Z <div> Aprobouse inicialmente polo Pleno da Corporación, en sesión extraordinaria celebrada o día 31 de outubro de 2019, o expediente INT/2019/000346 de modificación de crédito por suplemento de créidto nº 01/SC/2019 por importe de 529.600,24€. </div> 2019-11-10T23:00:00Z APROBACIÓN DEFINITIVA DO ESTUDO DE DETALLE PARA ORDENACIÓN DE VOLÚMENES NUNHA PARCELA DE SOLO INDUSTRIAL NA AVDA. DAS CAROLINAS, S/N. 2019-10-29T23:00:00Z 2019-10-29T23:00:00Z APROBACIÓN DEFINITIVA DO ESTUDO DE DETALLE PARA ORDENACIÓN DE VOLÚMENES NUNHA PARCELA DE SOLO INDUSTRIAL NA AVDA. DAS CAROLINAS, S/N. 2019-10-29T23:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA E ANUNCIO DE COBRANZA: 3º TRIMESTRE 2019 AUGA E DEPURACIÓN. 2019-10-29T23:00:00Z 2019-10-29T23:00:00Z <div> O período voluntario de pago establécese entre o 4 de novembro de 2019 e o 7 de xaneiro de 2020. </div> <div> O cargo dos recibos domiciliados efectuarase o 5 de novembro de 2019. </div> 2019-10-29T23:00:00Z DELEGACIÓN DE FUNCIÓNS DA ALCALDÍA NA PRIMEIRA TENENTE ALCALDE 2019-10-23T22:00:00Z 2019-10-23T22:00:00Z <div> Por Resolución desta Alcaldía de data 16 de outubro de 2019 dispúxose a delegación na Primeira Tenente Alcalde Dª. Tania García Sanmartín das funcións da Alcaldía durante os días 17,23 e 24 de outubro de 2019. </div> 2019-10-23T22:00:00Z EDICTO DE APROBACION PROVISIONAL DAS MODIFICACIONS E/OU ESTABLECEMENTO DAS ORDENANZAS 2019-10-23T22:00:00Z 2019-10-23T22:00:00Z <div> EDICTO DE APROBACION PROVISINAL DAS MODIFICACIÓNS E/OU ESTABLECEMENTO DAS ORDENANZAS </div> 2019-10-23T22:00:00Z BASES DE SELECCIÓN DO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2019 DO CONCELLO DE VILAGARCÍA 2019-10-21T22:00:00Z 2019-10-21T22:00:00Z <div> BASES DE SELECCIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO, TITORIA , DOCENTES E ALUMNOS/AS DO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 19 DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA </div> 2019-10-21T22:00:00Z ANUNCIO INFORMACION PUBLICA DE AUTORIZACION CONSTRUCCION DE VIVENDA UNIFAMILIAR POR MIGUEL ANGEL FERNANDEZ CASTRO 2019-10-17T22:00:00Z 2019-10-17T22:00:00Z <div> ANUNCIO DE INFORMACION PUBLICA DE AUTORIZACION CONSTRUCCION DE VIVENDA UNIFAMILIAR POR MIGUEL ANGEL FERNANDEZ CASTRO </div> 2019-10-17T22:00:00Z INFORMACIÓN PARA AS PERSOAS INTERESADAS EN PARTICIPAR NO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 19 DO CONCELLO DE VILAGARCIA 2019-10-15T22:00:00Z 2019-10-15T22:00:00Z <div> INFORMACIÓN PARA AS PERSOAS DEMANDANTES DE EMPREGO INTERESADAS EN PARTICIPAR NO OBRADOIRO DE EMPREO FORME 19 QUE VAI A POÑER EN FUNCIONAMENTO O CONCELLO DE VILAGARCÍA, CONCECIDO POLA XUNTA DE GALICIA </div> 2019-10-15T22:00:00Z EDICTO DE ACTA DE NOTORIEDADE COMPLEMENTARIA PARA INMATRICULACION DE VIVENDA SITA NA RUA VAZQUEZ LEIS, Nº 3 2019-10-15T22:00:00Z 2019-10-15T22:00:00Z <div> EDICTO DE ACTA DE NOTORIEDADE COMPLEMENTARIA PARA INMATRICULACION DE VIVENDA SITA NA RUA VAZQUEZ LEIS, Nº 3 </div> 2019-10-15T22:00:00Z SELECCIÓN PROFESOR COMPOSICIÓN CMUS 2019-10-08T22:00:00Z 2019-10-08T22:00:00Z <div> Proceso selectivo para un posto a tempo parcial de Profesor de Música para o Conservatorio Profesional CMUS </div> 2019-10-08T22:00:00Z LISTAXE DEFINITIVA ALUMNOS/AS TRABALLADORES/AS DO OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVE 2019 2019-09-25T22:00:00Z 2019-09-25T22:00:00Z <div> LISTAXE DEFINITOVA DOS ALUMNOS TRABALALDORES/AS DO OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVE 2019 </div> 2019-09-25T22:00:00Z LISTAXE DEFINITIVO EQUIPOS OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVE 2019 2019-09-23T22:00:00Z 2019-09-23T22:00:00Z <div> LISTAXE DEFINITIVO EQUIPOS OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVE 2019 </div> 2019-09-23T22:00:00Z LISTAXE PUNTACIÓNS BAREMACIÓN ALUMNOS TRABALLADORES DO O.E. LABORA XOVE 2019 2019-09-23T22:00:00Z 2019-09-23T22:00:00Z <div> LISTAXE PUNTUACIÓNS BAREMACIÓN ALUMNOS TRABALLADORES DO O.E. LABORA XOVE 2019 </div> 2019-09-23T22:00:00Z LISTAXE PUNTUACIONS ENTREVISTAS ALUMNOS/AS TRABALLADORES/AS 2019-09-22T22:00:00Z 2019-09-22T22:00:00Z <div> LISTAXE PUNTUACIONS ENTREVISTAS ALUMNOS/AS TRABALLADORES/AS </div> 2019-09-22T22:00:00Z LISTAXE PROVISIONAL VALORACIÓN DE MÉRITOS EQUIPOS O.E. LABORA XOVE 2019 2019-09-19T22:00:00Z 2019-09-19T22:00:00Z <div> LISTAXE PROVISIONAL VALORACIÓN DE MÉRITOS EQUIPOS OBRADOIRO DE EMEPREGO LABORA XOVE 2019 </div> 2019-09-19T22:00:00Z LISTAXE PUNTUACIÓN FASE DE ENTREVISTA A EQUIPOS DO OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVE 2019 2019-09-18T22:00:00Z 2019-09-18T22:00:00Z <div> PUBLICACIÓN DO LISTAXE DA FASE DE ENTREVISTA A EQUIPOS DO OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVE 2019 </div> 2019-09-18T22:00:00Z LISTAXE DE ALUMNOS DO OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVE 2019 ESPECIALIDADE SOCORRISMO PROBAS DE PISCINA 2019-09-18T22:00:00Z 2019-09-18T22:00:00Z <div> LISTAXE DOS ALUMNOS PARA A ESPECIALIDADE DE SOCORRISMO DO OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVE 2019 QUE PASAN A ENTREVISTA REALIZADA A PROBA DA PISCINA </div> 2019-09-18T22:00:00Z LEVANTAMENTO DE ACTAS A OCUPACION DOS BENS E DEREITOS EXPROPIADOS DO PROXECTO "LMTS, CT MONTE DE BERDON" 2019-09-15T22:00:00Z 2019-09-15T22:00:00Z <div> LEVANTAMENTO DE ACTA A OCUPACION DOS BENS E DEREITOS EXPROPIADOS DO PROXECTO "LMTS, CT MONTE DE BERDON" </div> 2019-09-15T22:00:00Z LISTAXE ADMITIDOS PROCESO SELECCION DO PERSOAL DO OBRADOIRO "LABORA XOVE 19" 2019-09-11T22:00:00Z 2019-09-11T22:00:00Z <div> CONVOCATORIA ENTREVISTA ALUMNOS/AS TRABALLADORES/AS "OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVE 19" </div> 2019-09-11T22:00:00Z CONVOCATORIA ENTREVISTA ALUMNOS/AS TRABALLADORES/AS "OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVE 19" 2019-09-11T22:00:00Z 2019-09-11T22:00:00Z <div> CONVOCATORIA ENTREVISTA ALUMNOS/AS TRABALLADORES/AS "OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVE 19" </div> 2019-09-11T22:00:00Z CONVOCATORIA ENTREVISTA DO PERSOAL DO OBRADOIRO DE EMPREGO "LABORA XOVE 19" 2019-09-11T22:00:00Z 2019-09-11T22:00:00Z <div> CONVOCATORIA ENTREVISTA DO PERSOAL DO OBRADOIRO DE EMPREGO "LABORA XOVE 19" </div> 2019-09-11T22:00:00Z APROBACION DEFINITIVA DO ORZAMENTO XERAL DO CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSAE DO SEU ORGANISMO AUTÓNOMO FPSDM PARA O EXERCICIO DO 2019 2019-09-11T22:00:00Z 2019-09-11T22:00:00Z <div> APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILAGARCIA DE AROUSA U DE SU ORGANISMO AUTÓNOMO FPSDM PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019, ASÍ COMO EL TECHO DE GASTO NO FINANCIERO PARA EL EJERCICIO 2019, BAES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO, ANEXO DE INVERSIONES. </div> 2019-09-11T22:00:00Z LISTAXE PROVISIONAL ADMITIDOS/EXCLUIDOS OBRADOIRO EMPREGO "LABORA XOVE 19" 2019-09-08T22:00:00Z 2019-09-08T22:00:00Z <div> LISTAXE PROVISIONAL ADMITIDOS/EXCLUIDOS OBRADOIRO EMPREGO "LABORA XOVE 19" </div> 2019-09-08T22:00:00Z ANUNCIO DE SUBASTA DE BENS INMOBLES DE MARIANO VAZQUEZ IGLESIAS 2019-08-27T22:00:00Z 2019-08-27T22:00:00Z <div> ANUNCIO DE SUBASTA DE BENS INMOBLES DE MARIANO VAZQUEZ IGLESIAS </div> 2019-08-27T22:00:00Z EDICTO DE INICIACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA RECTIFICCIÓN DE CABIDA DE FINCA INSCRITA 2019-08-22T22:00:00Z 2019-08-22T22:00:00Z <div> EDICTO COMUNICANDO INICIACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA RECTIFICACIÓN DE CABIDA DE FINCA INSCRITA </div> 2019-08-22T22:00:00Z INFORMACIÓN PARA OS MOZOS/AS INTERESADOS EN PARTICIPAR NO OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVE 2019 DO CONCELLO DE VILAGARCIA 2019-08-19T22:00:00Z 2019-08-19T22:00:00Z <div> INFORMACIÓN PARA OS MOZOS/AS INTERESADOS EN PARTICIPAR NO PROXECTO OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVE 2019 QUE VAI POÑER EN FUNCIONAMENTO O CONCELLO DE VILAGARCÍA, CONCEDIDO POLA XUNTA DE GALICIA E COFINANCIADO POLO FONDO SOCIAL EUROPEO NO PROGRAMA OPERATIVO DE EMPREGO XUVENIL </div> 2019-08-19T22:00:00Z BASES SELECCIÓN DO OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVE 2019 DO CONCELLO DE VILAGARCÍA 2019-08-19T22:00:00Z 2019-08-19T22:00:00Z <div> BASES SELECCIÓN EQUIPO DIRECTIVO E DOCENTE E ALUMNADO DO OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVE 2019 </div> 2019-08-19T22:00:00Z ANUNCIO DO 2 DE AGOSTO DE 2019 DE ATRIGA DE OURENSE 2019-08-19T22:00:00Z 2019-08-19T22:00:00Z <div> ANUNCIO DO 2 DE AGOSTO DE 2019 DO RECADADOR DE ATRIGA DE OURENSE NA QUE SE RELACIONAN PROCEDEMENTOS DE CONSTRINXIMENTO </div> 2019-08-19T22:00:00Z Anuncio cobranza IAE 2019 2019-08-13T22:00:00Z 2019-08-13T22:00:00Z <div> ANUNCIO DE COBRANZA DOS RECIBOS DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2019 </div> 2019-08-13T22:00:00Z ANUNCIO DO 12 DE XULLO DE 2019 DO IGVS 2019-08-08T22:00:00Z 2019-08-08T22:00:00Z <div> ANUNCIO DO 12 DE XULLO DE 2019 NA QUE SE EMPRAZAN AS PERSOAS INTERSADAS PARA SEREN NOTIFICADAS POR COMPARECENCIA DO IGVS </div> 2019-08-08T22:00:00Z CONCILIATARDES 2019/2020 : PUBLICACIÓN DA LISTAXE PROVISIONAL 2019-07-29T22:00:00Z 2019-07-29T22:00:00Z <div> Faise pública a listaxe provisional das persoas solicitantes de praza no servizo de Conciliatardes para o curso 2019/2020. O prazo de subsanación de documentación ou reclamacións ábrese dende o 30 de xullo de 2019 ata o 13 de agosto de 2019. </div> 2019-07-29T22:00:00Z DISOLUCIÓN DA MANCOMUNIDADE VOLUNTARIA DE MUNICIPIOS DE AROUSA 2019-07-22T22:00:00Z 2019-07-22T22:00:00Z <div> DISOLUCIÓN DE LA MANCOMUNIDAD VOLUNTARIA DE MUNICIPIOS DE AROSA. </div> 2019-07-22T22:00:00Z ANUNCIO SUBASTA DE BENS MOBLES 2019-07-21T22:00:00Z 2019-07-21T22:00:00Z <div> ANUNCIO DE SUBASTA DE BENS MOBLES INCOADOS A FRANCISCO JAVIER LAMEIRO CANEDA </div> 2019-07-21T22:00:00Z ANUNCIO INFORMACION PUBLICA DE OBRAS DE CONSTRUCCION NA RUA DA BARROCA EN CASTROAGUDIN 2019-07-08T22:00:00Z 2019-07-08T22:00:00Z <div> ANUNCIO INFORMACION PUBLICA DE OBRAS DE CONSTRUCCION NA RUA DA BARROCA EN CASTROAGUDIN </div> 2019-07-08T22:00:00Z Bases reguladoras do programa de axudas a proxectos de actuacións e/ou obra forestal destinadas á prevención e defensa contra os incendios e protección dos montes do concello de Vilagarcía de Arousa 2019 2019-07-01T22:00:00Z 2019-07-01T22:00:00Z <div> Bases reguladoras do programa de axudas a proxectos de actuacións e/ou obra forestal destinadas á prevención e defensa contra os incendios e protección dos montes do concello de Vilagarcía de Arousa 2019. As solicitudes presentaranse a partir da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia. </div> 2019-07-01T22:00:00Z CEDULA NOTIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN EXPEDENTE SANCIONADOR Nº 2019022AL-PO 2019-06-23T22:00:00Z 2019-06-23T22:00:00Z <div> CEDULA NOTIFICACION DA RESOLUCION EXPEDENTE SANCIONADOR Nº 2019022AL-PO </div> 2019-06-23T22:00:00Z ANUNCIO DE SUBASTA DE BENS INMOBLES INCOADOS A AUTOMOCION VILLAGARCIA SA 2019-06-18T22:00:00Z 2019-06-18T22:00:00Z <div> ANUNCIO DE SUBASTA DE BENS INMOBLES INCOADOS A AUTOMOCION VILLAGARCIA SA </div> 2019-06-18T22:00:00Z ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES MUEBLES DE EBECON TOTAL AROUSA 2019-06-16T22:00:00Z 2019-06-16T22:00:00Z <div> ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES MUEBLES DE EBECON TOTAL AROUSA </div> 2019-06-16T22:00:00Z ANUNCIO SUBASTA DE BENES MUEBLES DE FRANCISCO JAVIER LAMEIRO CANEDA 2019-06-16T22:00:00Z 2019-06-16T22:00:00Z <div> ANUNCIO SUBASTA DE BENES MUEBLES DE FRANCISCO JAVIER LAMEIRO CANEDA </div> 2019-06-16T22:00:00Z ANUNCIO INFORMACION PUBLICA DE AUTORIZACION OBRAS EN MATOSINHOS 2019-06-10T22:00:00Z 2019-06-10T22:00:00Z <div> ANUNCIO INFORMACION PUBLICA DE AUTORIZACION DE OBRAS EN MATOSINHOS (CLAVE: DH.W36.65823) </div> 2019-06-10T22:00:00Z CONCILIATARDES 2019-2020 2019-06-10T22:00:00Z 2019-06-10T22:00:00Z <div> Apertura do prazo de presentación das solicitudes de acceso para o Servizo de Conciliatardes do 11 de xuño ata o 5 de xullo de 2019. As bases do servizo e formularios están a disposición das persoas interesadas no Centro de Servizos Sociais, na sede electónica do Concello de Vilagarcía de Arousa e na páxina web municipal. </div> 2019-06-10T22:00:00Z EXPOSICIÓN E COBRANZA DO PADRÓN DO IBI URBANA 2019 2019-05-29T22:00:00Z 2019-05-29T22:00:00Z <div> Anuncio de exposición e cobranza do padrón do imposto sobre bens inmobles de natureza urbana, exercicio 2019. </div> <div> Período de cobro: </div> <div> </div> <div> Dende o día 10 de xuño ó 12 de agosto de 2019 ambos inclusive. Para aqueles recibos que estén domiciliados, o cargo en conta farase o día 1 de agosto de 2019. </div> <div> </div> <div> Horario e lugar de cobro: Nas entidades financieiras colaboradoas, no horario de caixa, co documento ou carta de pago que será expedido nas oficinas de Recadación Municipal, de 8:30 a 13:30 horas. </div> 2019-05-29T22:00:00Z Escola Infantil Municipal- publicación de listaxes definitivas para o curso 2019-2020 2019-05-28T22:00:00Z 2019-05-28T22:00:00Z <div> Publícase a listaxe definitiva para o curso 2019-2020 na Escola Infantil Municipal. As persoas admitidas deberán formalizar a matrícula entre os días 3 e 14 de xuño. En caso de non formalizar a matrícula entenderase que a persoa renuncia ao seu dereito á praza, cubríndose a citada praza por orde da lista de agarda. </div> 2019-05-28T22:00:00Z Escola Infantil Municipal curso 2019-2020- listaxe provisonal 2019-05-06T22:00:00Z 2019-05-06T22:00:00Z <div> Escola Infantil Municipal. Faise pública a listaxe provisional para o curso 2019-2020. </div> <div> Prazo de reclamacións: do 7 ao 16 de maio de 2019, ambos incluídos. </div> <div> Listaxe definitiva: 28 de maio de 2019. </div> <div> Infórmase que, unha vez publicada a lista definitiva, as persoas admitidas deberán formalizar a matrícula entre os días 3 e 14 de xuño de 2019 nas dependencias da Escola Infantil Municipal. En caso de non facelo, perderán o dereito á praza, que se cubrirá por orde da lista da agarda. </div> 2019-05-06T22:00:00Z INFORMACION PUBLICA DA SOLICITUDE DE DECLARACION UTILIDADE PUBLICA DA INSTALACIÓN DE MELLORAS NO CT BRANDARIZ 2019-05-03T22:00:00Z 2019-05-03T22:00:00Z <div> INFORMACION PUBLICA DA SOLICITUDE DE DECLARACION DE UTILIDADE PUBLICA DA INSTLACION DE MELLORAS NO CT BRANDARIZ POR UFD DISTRIBUCION ELECTRICIDAD SA </div> 2019-05-03T22:00:00Z CEDULA DO 29 DE ABRIL DA RESOLUCION DO EXPEDENTE SANCIONADOR Nº 2019036TA-PO 2019-05-01T22:00:00Z 2019-05-01T22:00:00Z <div> CEDULA DO 29 DE ABRIL DA RESOLUCION DO EXPEDENTE SANCIONADOR Nº 2019036TA-PO </div> 2019-05-01T22:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA E ANUNCIO DE COBRANZA DO PADRÓN DE TAXAS DE AUGUA E DEPURACIÓN. PRIMEIRO TRIMESTRE 2019. 2019-05-01T22:00:00Z 2019-05-01T22:00:00Z <div> Exposición pública e anuncio de cobranza do padrón de taxas de auga e depuración correspondentes ao primeiro trimestre do ano 2019. </div> <div> O pago poderá efectuarse nas oficinas da empresa concesionaria Espina &amp; Delfín, S.L., en horario de 9:00 a 13:30 horas, de luns a vernes, na Avenida Juan Carlos I, nº 25 bajo. </div> 2019-05-01T22:00:00Z CEDULA NOTIFICACION DA RESOLUCION DO EXPEDENTE SANCIONADOR Nº 2019037TA-PO 2019-04-29T22:00:00Z 2019-04-29T22:00:00Z <div> CEDULA NOTIFICACION DA RESOLUCION DO EXPEDENTE SANCIONADOR Nº 2019037TA-PO </div> 2019-04-29T22:00:00Z ANUNCIO DO EXPEDENTE DE SEGREGACION DOS TERREOS DA PARROQUIA DE BAMIO DO TECOR SAN CIBRAN-XINES 2019-04-28T22:00:00Z 2019-04-28T22:00:00Z <div> ANUNCIO DO EXPEDENTE DE SEGREGACION DOS TERREOS DA PARROQUIA DE BAMIO DO TECOR SAN CIBRAN-XINES </div> 2019-04-28T22:00:00Z ANUNCIO DO PARROCO DE RUBIANS PARA REGULARIZACION DO CEMITERIO DE RUBIANS 2019-04-28T22:00:00Z 2019-04-28T22:00:00Z <div> ANUNCIO DO PARROCO DE RUBIANS PARA REGULARIZACION DO CEMITERIO DE RUBIANS </div> 2019-04-28T22:00:00Z ANUNCIO DE INFORMACION PUBLICA DE SOLICITUDE DE JOSE ARTIAGA BARREIRA PARA UN CAUDAL DE AUGA PARA REGA 2019-04-22T22:00:00Z 2019-04-22T22:00:00Z <div> ANUNCIO DE INFORMACION PUBLICA DE SOLICITUDE DE JOSE ARTIAGA BARREIRA PARA UN CAUDAL DE AUGA PARA REGA </div> 2019-04-22T22:00:00Z ANUNCIO DE INFORMACION PUBLICA DE SOLICITUDE DE JOSE ARTIAGA PARA CAUDAL DE AUGA PARA REGA DE 1422 M³/ANO 2019-04-22T22:00:00Z 2019-04-22T22:00:00Z <div> ANUNCIO DE INFORMACION PUBLICA DE SOLICITUDE DE JOSE ARTIAGA PARA CAUDAL DE AUGA PARA REGA DE 1422 M³/ANO </div> 2019-04-22T22:00:00Z XESTION DE BIOMASA NAS FRANXAS ASOCIADAS ÁS LIÑAS ELECTRICAS DE UNION FENOSA DISTRIBUCION SA 2019-04-16T22:00:00Z 2019-04-16T22:00:00Z <div> XESTION BIOMASA NAS FRANXAS ASOCIADAS LIÑAS ELETRICAS DE UNION FENOSA DISTRIBUCION SA E PLANOS </div> 2019-04-16T22:00:00Z EDICTO DE AGUAS DE GALICIA PARA INFORMACION PUBLICA (CLAVE: DH.A36.47449) 2019-04-11T22:00:00Z 2019-04-11T22:00:00Z <div> Solicitude concesión dun caudal de auga procedente dun pozo por RESTAURACION HABITAT E MEDIOAMBIENTE CAAMAÑO SL (Clave: DH.A36.47449) </div> 2019-04-11T22:00:00Z EDICTO DE AUGAS DE GALICIA PARA INFORMACION PUBLICA (Clave: DH.W36.66200) 2019-04-11T22:00:00Z 2019-04-11T22:00:00Z <div> Solicitude de autorizacion de obras para construccion de oudos edificos na Avda. Rodrigo de Mendoza (Clave: DH.W36.66200) </div> 2019-04-11T22:00:00Z EXPOSICIÓN E COBRANZA DO PADRÓN POLA TAXA DE RECOLLIDA DE LIXO 1º SEM/2019 2019-04-07T22:00:00Z 2019-04-07T22:00:00Z <div> Exposición e cobranza do padrón pola taxa de recollida de lixo 1º sem/2019. </div> <div> Período de cobro: </div> <div> Dende o día 22 de abril ó 24 de xuño de 2019, ambos inclusive. Para aqueles recibos que estén domiciliados, o cargo en conta farase o día 3 de xuño de 2019. </div> 2019-04-07T22:00:00Z DELEGACIÓN DE FUNCIÓN DA ALCALDÍA NA PRIMEIRA TENENTE ALCALDE 2019-04-02T22:00:00Z 2019-04-02T22:00:00Z <div> Delegación de función da Alcaldía na Primeira Tenente Alcalde Dª. Tania García Sanmartín dende o día 26 de marzo ao 1 de abril de 2019. </div> 2019-04-02T22:00:00Z APROBACIÓN DEFINITIVA DO EXPEDIENTE DE CAMBIO DE FINALIDADE Nº 01/CF/2019 E DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR CRÉDITO EXTRAORDINARIO Nº 01/CE/2019 2019-03-19T23:00:00Z 2019-03-19T23:00:00Z <div> Aprobación definitiva do expediente de cambio de finalidade número 01/CF/2019 e de modificación de crédito por crédito extraordinario número 01/CE/2019 </div> 2019-03-19T23:00:00Z PROGRAMA FORMATIVO DE INCLUSIÓN E CAPACITACIÓN DIXITAL. CURSOS CEMIT 2019 CONCELLO DE VILAGARCÍA 2019-03-14T23:00:00Z 2019-03-14T23:00:00Z <div> PROGRAMACIÓN FORMATIVA EN INCLUSIÓN E CAPACITACIÓN DIXITAL 2019 DO CONCELLO DE VILAGARCÍA </div> <div> INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓNS PRESENCIAIS NO CENTRO DE FORMACIÓN MATOSINHOS DE 9 A 14 h </div> 2019-03-14T23:00:00Z EXPOSICIÓN INICIAL Ó PÚBLICO DOS EXPEDIENTES DE CAMBIO DE FINALIDADE E DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR CRÉDITO EXTRAORDINARIO DENTRO DO ORZAMENTO DO ACTUAL EXERCICIO 2019-03-11T23:00:00Z 2019-03-11T23:00:00Z <div> Exposición inicial ó público do expediente de cambio de finalidade número 02_CF_2019 e de modificación de crédito por crédito extraordinario número 02_CE_2019, dentro do orzamento o actual exercicio. </div> 2019-03-11T23:00:00Z COBRANZA DE PADRÓN DO IVTM DO CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA 2019 2019-03-06T23:00:00Z 2019-03-06T23:00:00Z <div> Exposición e cobranza do padrón do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, exercicio 2019 </div> 2019-03-06T23:00:00Z CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE INICIO DO EXPEDIENTE SANCIONADOR NÚMERO 2019037TA-PO 2019-02-26T23:00:00Z 2019-02-26T23:00:00Z <div> Notificación del acuerdo de inicio del expediente sancionador número 2019037TA-PO </div> 2019-02-26T23:00:00Z EXPOSICIÓN INICIAL Ó PÚBLICO DOS EXPDIENTES DE CAMBIO DE FINALIDADE E MODIFICACIÓN DE CREDITO POR CRÉDITO EXTRAORDINARIO 2019 2019-02-13T23:00:00Z 2019-02-13T23:00:00Z <div> Exposición Inicial ó público dos expedientes de cambio de finalidade nº 01/CF/2019 e de modificación de crédito por crédito extraordinario Nº01/CE/2019 </div> 2019-02-13T23:00:00Z CEDULA DE NOTIFICACIÓN DE INICIO DO EXPEDIENTE SANCIONADOR NUMERO 2019036TA-PO 2019-02-13T23:00:00Z 2019-02-13T23:00:00Z <div> Notificación do acuerdo de inicio do expediente sancionador número 2019036TA-PO </div> 2019-02-13T23:00:00Z Exposición e cobranza dos padróns de taxas de sumidoiros, comercios e industrias e entrada de carruaxes, Exercicio 2019 2019-01-31T23:00:00Z 2019-01-31T23:00:00Z <div> Anuncios de exposición y cobranza de los padrones de la tasa de alcantarillado, comercios e industrias y entrada de carruajes. Ejercicio 2019. </div> 2019-01-31T23:00:00Z RELACIÓN DE OBXECTOS PERDIDOS ENTREGADOS NA POLICIA LOCAL DE VILAGARCIA DE AROUSA 2019-01-28T23:00:00Z 2019-01-28T23:00:00Z <div> Relación de obxectos perdidos e non reclamados entregados na Policía Local ao longo do ano 2018 </div> 2019-01-28T23:00:00Z CORRECCIÓN ERROS ORDENANZA SOBRE BENS INMOBLES EXERCICIO 2019 2019-01-15T23:00:00Z 2019-01-15T23:00:00Z <div> Corrección erros ordenanza sobre bens inmobles exercicio 2019 </div> 2019-01-15T23:00:00Z APROBACIÓN DEFINITIVA DOS EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 05/CF/2018 E 06/CE/2018 2019-01-09T23:00:00Z 2019-01-09T23:00:00Z <div> Aprobación definitiva dos expedientes de modificación de crédito 05/CF/2018 e 06/CE/2018 </div> 2019-01-09T23:00:00Z A Consellería de Política Social cofinancia, a través do programa operativo do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional Galicia 2014-2020, a Mellora de accesiblidade nas Travesias Alejandro Cerecedo 2019-01-01T23:00:00Z 2019-01-01T23:00:00Z <div> O concello de Vilagarcía de Arousa levou a cabo as obras de "Mellora de accesibilidade nas Travesías Alejandro Cerecedo", que foron cofinanciadas pola Consellería de Política Social, a través da convocatoria destinada á mellora de accesibilidde en edificios e espazos de uso público, cofinanciadas polo progrma operativo do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional Galicia 2014-2020 </div> 2019-01-01T23:00:00Z LISTADO DE OCUPACIÓNS SOLICITADAS Á DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA PARA O PLAN CONCELLOS 2019 2018-12-27T23:00:00Z 2018-12-27T23:00:00Z <div> O CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA, PARA A POSTA EN MARCHA DO PLAN CONCELLOS 2019 LIÑA 3, FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, SOLICITARÁ Ó SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO 36 TRABALLADORES/AS DESEMPREGADOS/AS INSCRITOS COMO DEMANDANTES DE EMPREGO NAS OCUPACIÓNS QUE SE RELACIONAN NO ANEXO </div> 2018-12-27T23:00:00Z Presentación da Sede Electrónica da Fundación de Deportes 2018-12-10T23:00:00Z 2018-12-10T23:00:00Z <div> Presentación da Sede Electrónica da Fundación de Deportes aos clubes deportivos o día 11 de decembro de 2018 ás 20:30 no auditorio municipal. </div> 2018-12-10T23:00:00Z A Consellería de Política Social, a través de fondos FEDER, subvenciona la mejora del equipamiento de la escuela infantil 0-3 2018-11-29T23:00:00Z 2018-11-29T23:00:00Z <div> A Consellería de Política Social concedeu unha subvención para a "Mellora de equipamento da Escoal Infantil 0-3", por importe de 32.554,73€, que está cofinanciada nun 80% (26.043,76€) polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo FEDER Galicia 2014-2020. As axudas foron convocadas por Orde da Consellería de Política Social do 27 de xuño de 2018 (DOGA número 131 do 10 de xullo de 2018). </div> 2018-11-29T23:00:00Z EDICTO ANUNCIANDO A EXPOSICIÓN INICIAL AO PÚBLICO DO EXPTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR CRÉDITO EXTRAORDINARIO Nº 05/CE/2018 2018-11-25T23:00:00Z 2018-11-25T23:00:00Z <div> Edicto anunciando la exposición inicial ó público do expediente de modificación de crédito por crédito extraordinario nº 05/CE/2018 financiado con remanente líquido de Tesourería para gastos xerais axustado á baixa. </div> 2018-11-25T23:00:00Z EXPTE DE AUTORIZACIÓN DE APLICACIÓN PARCIAL DO EXPTE DO FONDO DE CONTINXENCIA ASÍ COMO DO EXPTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR SUPLEMENTO DE CRÉDITO 2018-11-25T23:00:00Z 2018-11-25T23:00:00Z <div> Expediente de autorización de aplicación parcial do fondo de continxencia por importe de 78.095,32€ así como do expediente de modificación de crédito por suplemento de crédito nº 02/SC/2018 financiado con baixas de créditos </div> 2018-11-25T23:00:00Z EXPOSICIÓN INICIAL AO PÚBLICO DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR SUPLEMENTO DE CRÉDITO Nº 03/SC/2018 2018-11-25T23:00:00Z 2018-11-25T23:00:00Z <div> Exposición inicial ao público do expediente de modificación de crédito por suplemento de crédito nº 03/SC/2018 financiado con remanente líquido de tesourería para gastos xerais axustado á baixa. </div> 2018-11-25T23:00:00Z NOTIFICACIÓN OS PROPIETARIOS DE CANS ABANDONADOS NA CANCEIRA MUNICIPAL CON CHIP E DONO 2018-11-11T23:00:00Z 2018-11-11T23:00:00Z <div> Notificación os propietarios de cans abandonados na canceira municipal con Chip e dono </div> 2018-11-11T23:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA 3º TRIMESTRE 2018 PADRÓN DAS TAXAS POLO SERVIZO DE SUBMINISTRO DE AUGA 2018-10-29T23:00:00Z 2018-10-29T23:00:00Z <div> EXPOSICIÓN PÚBLICA DO PADRÓN DAS TAXAS POLO SERVIZO DE SUBMINISTRO DE AUGA, DEPURACIÓN DAS AUGAS RESIDUAIS, CANON DE AUGA E COEFICIENTE DE VERTEDURA </div> 2018-10-29T23:00:00Z CONVOCATORIA DE ENTREVISTAS DO PERSOAL DO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 18 DO CONCELLO DE VILAGARCÍA 2018-10-25T22:00:00Z 2018-10-25T22:00:00Z <div> CONVOCATORIA DE ENTREVISTAS DO PERSOAL DO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 18 DO CONCELLO DE VILAGARCÍA </div> 2018-10-25T22:00:00Z OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 18 CONCELLO DE VILAGARCÍA. ALUMNO/AS TRABALLADORES/AS SELECCIONADOS E SUPLENTES 2018-10-25T22:00:00Z 2018-10-25T22:00:00Z <div> ALUMNOS/AS TRABALLADORES DO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 18 SELECCIONADOS E SUPLENTES </div> 2018-10-25T22:00:00Z LISTAXE PROVISIONAL PROCESO DE SELECCIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO E DOCENTE DO O.E. FORME 18 2018-10-18T22:00:00Z 2018-10-18T22:00:00Z <div> LISTAXE PROVISIONAL DO PROCESO DE SELECCIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO E DOCENTE DO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 18 DO CONCELLO DE VILAGARCÍA </div> 2018-10-18T22:00:00Z ENTREVISTAS TRABALLADORES PARTICIPANTES OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 18 2018-10-18T22:00:00Z 2018-10-18T22:00:00Z <div> LISTADO, LUGAR E DATA DA ENTREVISTA DE ALUMNOS TRABALLADORES CONVOCADOS DO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 18 DO CONCELLO DE VILAGARCÍA </div> 2018-10-18T22:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA DA APROBACIÓN PROVISIONAL DE MODIFICACIÓN DAS ORDENANZAS FISCAIS PARA 2019 2018-10-18T22:00:00Z 2018-10-18T22:00:00Z <div> EXPOSICIÓN PÚBLICA DA APROBACIÓN PROVISIONAL DE MODIFICACIÓN DAS ORDENANZAS FISCAIS PARA 2019 </div> 2018-10-18T22:00:00Z O INEGA a traves do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa Operativo Feder Galicia 2014-2020. financia a instalación dunha caldeira de biomasa na Casa de Cultura de Biblioteca de Bamio 2018-10-04T22:00:00Z 2018-10-04T22:00:00Z <div> A Xunta de Goberno Local do concello de Vilagarcía de Arousa adxudicou, na súa sesión do 1 de outubro de 2018 á empresa Protosolar, S.L. a instalación dunha caldeira de biomasa na Casa da Cultura Biblioteca de Bamio, financiada polo INEGA a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020 </div> 2018-10-04T22:00:00Z O INEGA a traves do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020. financia a instalación dunha caldeira de biomasa na Casa de Cultura de Rubiáns 2018-10-03T22:00:00Z 2018-10-03T22:00:00Z <div> A Xunta de Goberno Local do concello de Vilagarcía de Arousa adxudicou na súa sesión do 1 de outubro de 2018, á empresa Protosolar, S.L., a instalación dunha caldeira de biomasa na Casa de Cultura de Rubiáns, financiado polo INEGA traves do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 </div> 2018-10-03T22:00:00Z O INEGA a traves do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020. financia a instalación dunha caldera de biomasa na Casa de Cultura de Trabanca Badiña 2018-10-03T22:00:00Z 2018-10-03T22:00:00Z <div> A Xunta de Goberno Local do concello de Vilagarcía de Arousa adxudicou, na súa sesion do 1 de outubro de 2018, á empresa Protosolar, S.L. a instalación dunha caldeira de biomasa na Casa de Cultura de Trabajnca Badiña, financiada polo INEGA a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no maro do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020 </div> 2018-10-03T22:00:00Z BASES DO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME18 DO CONCELLO DE VILAGARCÍA 2018-09-30T22:00:00Z 2018-09-30T22:00:00Z <div> BASES REGULADORAS DO PROCESO DE SELECCIÓN DO EQUIPO DIRECTIVO E DOCENTE E DOS ALUMNOS/AS TRABALLADORES/AS DO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 18 DO CONCELLO DE VILAGARCÍA </div> 2018-09-30T22:00:00Z EXPOSICIÓN INICIAL DO EXPEDIENTE DE CAMBIO DE FINALIDADE NÚMERO 03/CF/2018 E DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR SUPLEMENTO CRÉDITO NÚMERO 01/SC/2018, DENTRO DO ORZMENTO DO ACTUAL EXERCICIO 2018-09-27T22:00:00Z 2018-09-27T22:00:00Z <div> EXPOSICIÓN INICIAL Ó PÚBLICO DO EXPEDIENTE DE CAMBIO DE FINALIDADE NÚMERO 03/CF/2018 E DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR SUPLEMENTO CRÉDITO NÚMERO 01/SC/2018, DENTRO DO ORZAMENTO DO ACTUAL EXERCICIO </div> 2018-09-27T22:00:00Z APROBACIÓN DEFINITIVA DO EXPEDIENTE DE CAMBIO DE FINALIDADE Nº 01/CF/2018, E DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR CRÉDITO EXTRAORDINARIO Nº 01/CE/2018 2018-09-27T22:00:00Z 2018-09-27T22:00:00Z <div> APROBACIÓN DEFINITIVA DO EXPEDIENTE DE CMABIO DE FINALIDADE Nº 01/CF/2018, E DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR CRÉDITO EXTRAORDINARIO Nº 01/CE/2018 DENTRO DO ORZAMENTO DO ACTUAL EXERCICIO </div> 2018-09-27T22:00:00Z EXPEDIENTE DE CAMBIO DE FINALIDADE Nº 03/CF/2018 E DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR SUPLEMENTO CRÉDITO Nº 01/SC/2018 2018-09-26T22:00:00Z 2018-09-26T22:00:00Z <div> <span>APROBACIÓN DEFINITIVA DO EXPEDIENTE DE CAMBIO DE FINALIDADE Nº 03/CF/2018 E DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR SUPLEMENTO CRÉDITO Nº 01/SC/2018, DENTRO DO ORZAMENTO DO ACTUAL EXERCICIO</span> </div> 2018-09-26T22:00:00Z LISTAXE ALUMNOS SELECCIONADOS DA ESPECIALIDADE DE SOCORRISMO E DA ESPECIALIDADE DE ATENCION AO CLIENTE, USUARIO OU CONSUMIDOR (OBRADOIRO LABORA XOVEN 2018) 2018-09-23T22:00:00Z 2018-09-23T22:00:00Z <div> LISTAXE ALUMNOS SELECCIONADOS DA ESPECIALIDADE DE SOCORRISMO E DA ESPECIALIDADE DE ATENCION AO CLIENTE, USUARIO OU CONSUMIDOR (OBRADOIRO LABORA XOVEN 2018) </div> 2018-09-23T22:00:00Z Calendario Estimativo do Contribuinte 2018 2018-09-21T22:00:00Z 2018-09-21T22:00:00Z <div> Calendario estimativo do Contribuinte 2018 </div> 2018-09-21T22:00:00Z Exposición e cobranza do padrón de rústica e padrón BICES 2018 2018-09-20T22:00:00Z 2018-09-20T22:00:00Z <div> Exposición e cobranza do padrón de rústica e padrón BICES 2018. </div> <div> Período de cobro: </div> <div> Dende o día 1 de outubro ó 3 de decembro de 2018 ambos inclusive. Para aqueles recibos que estén domiciliados, o cargo en conta farase, para os bens de natureza rústica o día 2 de novembro de 2018, e para os Bices o día 5 de novembro de 2018. </div> 2018-09-20T22:00:00Z CONVOCATORIA ENTREVISTA DO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO DO OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVEN 2018 2018-09-18T22:00:00Z 2018-09-18T22:00:00Z <div> CONVOCATORIA ENTREVISTA DO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO DO OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVEN 2018 </div> 2018-09-18T22:00:00Z CONVOCATORIA ENTREVISTA DOS ALUMNOS NAS ESPECIALIDADE DE: ATENCIONA AO CLIENTE, USUARIO OU CONSUMIDOR E DE SOCORRISMO 2018-09-18T22:00:00Z 2018-09-18T22:00:00Z <div> CONVOCATORIA ENTREVISTA DOS ALUMNOS NAS ESPECIALIDADE DE: ATENCIONA AO CLIENTE, USUARIO OU CONSUMIDOR E DE SOCORRISMO </div> 2018-09-18T22:00:00Z LISTAXE DEFINITIVA PROCESO SELECCION DO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO DO OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVEN 2018 2018-09-18T22:00:00Z 2018-09-18T22:00:00Z <div> LISTAXE DEFINITIVA PROCESO SELECCION DO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO DO OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVEN 2018 </div> 2018-09-18T22:00:00Z Exposición e cobranza do padrón de taxa de recollida de lixo. 2º semestre 2018. 2018-09-18T22:00:00Z 2018-09-18T22:00:00Z <div> Exposición e cobranza do padrón de taxa de recollida de lixo. 2º semestre 2018. </div> <div> Período de cobro: </div> <div> Dende o día 20 de setembro ó 20 de novembro de 2018 ambos inclusive. Para aqueles recibos que estean domiciliados, o cargo en conta farase o día 2 de outubro de 2018. </div> 2018-09-18T22:00:00Z Prescrición dereitos de cobro nº 02/MSI/2018 2018-09-12T22:00:00Z 2018-09-12T22:00:00Z <div> Aprobación definitiva do expediente de baixa de saldos de exercicios pechados por prescrición de dereitos de cobro nº 02/MSI/2018, (Expediente electrónico INT/2018/000119) </div> 2018-09-12T22:00:00Z LISTAXE PROVISIONAL PROCESO SELECCIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO DO OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVEN 2018 2018-09-11T22:00:00Z 2018-09-11T22:00:00Z <div> LISTAXE PROVISIONAL DO PROCESO DE SELECCIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO,DOCENTE E DE APOIO DO OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVE 18 DO CONCELLO DE VILAGARCÍA </div> 2018-09-11T22:00:00Z INFORMACIÓN PARA AS PERSOAS INSCRITAS COMO DEMANDANTES DE EMPREGO INTERESADAS EN PARTICIPAR NO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME18 DO CONCELLO DE VILAGARCÍA 2018-09-09T22:00:00Z 2018-09-09T22:00:00Z <div> INFORMACIÓN PARA AS PERSOAS INSCRITAS COMO DEMANDANTES DE EMPREGO INTERESADAS EN PARTICIPAR NO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 18 QUE VAI A DESENVOLVER O CONCELLO DE VILAGARCÍA </div> 2018-09-09T22:00:00Z BASES OBRADOIRO DE EMPREGO LABORAXOVE18 DO CONCELLO DE VILAGARCÍA 2018-08-27T22:00:00Z 2018-08-27T22:00:00Z <div> BASES OBRADOIRO DE EMPREGO LABORAXOVE18 DO CONCELLO DE VILAGARCÍA </div> 2018-08-27T22:00:00Z Aprobación inicial do regulamento das prazas de abastos de Vilagarcía de Arousa 2018-08-23T22:00:00Z 2018-08-23T22:00:00Z <div> Aprobación inicial do regulamento das prazas de abastos de Vilagarcía de Arousa </div> 2018-08-23T22:00:00Z INFORMACIÓN PARA OS MOZOS/AS INTERESADOS EN PARTICIPAR NO OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVE18 DO CONCELLO DE VILAGARCIA 2018-08-21T22:00:00Z 2018-08-21T22:00:00Z <div> INFORMACIÓN PARA OS MOZOS/AS INTERESADOS EN PARTICIPAR NO PROXECTO OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVE18 QUE VAI POÑER EN FUNCIONAMENTO O CONCELLO DE VILAGARCÍA, CONCEDIDO POLA XUNTA DE GALICIA E COFINANCIADO POLO FONDO SOCIAL EUROPEO NO PROGRAMA OPERATIVO DE EMPREGO XUVENIL </div> 2018-08-21T22:00:00Z APROBACION DEFINITIVA DO EXPEDIENTE DE CAMBIO DE FINALIDADE NÚMERO 02/CF/2018, E DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR CRÉDITO EXTRAORDINARIO NÚMERO 02/CE/2018 DENTRO DO ORZAMENTO DO ACUTAL EXERCICIO 2018-08-21T22:00:00Z 2018-08-21T22:00:00Z <div> APROBACION DEFINITIVA DO EXPEDIENTE DE CAMBIO DE FINALIDADE NÚMERO 02/CF/2018, E DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR CRÉDITO EXTRAORDINARIO NÚMERO 02/CE/2018 DENTRO DO ORZAMENTO DO ACUTAL EXERCICIO </div> 2018-08-21T22:00:00Z EXPOSICIÓN INICIAL DO EXPEDIENTE DE CAMBIO DE FINALIDADE NÚMERO 02/CF/2018, E DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR CRÉDITO EXTRAORDINARIO NÚMERO 02/CE/2018 DENTRO DO ORZAMENTO DO ACTUAL EXERCICIO 2018-08-21T22:00:00Z 2018-08-21T22:00:00Z <div> EXPOSICIÓN INICIAL DO EXPEDIENTE DE CAMBIO DE FINALIDADE NÚMERO 02/CF/2018, E DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR CRÉDITO EXTRAORDINARIO NÚMERO 02/CE/2018 DENTRO DO ORZAMENTO DO ACTUAL EXERCICIO </div> 2018-08-21T22:00:00Z EXPOSICIÓN INICIAL Ó PÚBLICO DO EXPEDIENTE DE CAMBIO DE FINALIDADE NÚMERO 01/CF/2018 E DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR CRÉDITO EXTRAORDINARIO NÚMERO 01/CE/2018 2018-08-12T22:00:00Z 2018-08-12T22:00:00Z <div> <span>EXPOSICIÓN INICIAL Ó PÚBLICO DO EXPEDIENTE DE CAMBIO DE FINALIDADE NÚMERO 01/CF/2018 E DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR CRÉDITO EXTRAORDINARIO NÚMERO 01/CE/2018 DENTRO DO ORZAMENTO DO ACTUAL EXERCICIO.</span> </div> 2018-08-12T22:00:00Z Exposición e cobranza do padrón de IAE 2018 2018-06-27T22:00:00Z 2018-06-27T22:00:00Z <div> Exposición e cobranza do padrón de IAE 2018. </div> <div> Período de cobro: Dende o día 2/07/2018 al 3/09/2018 ambos inclusive. </div> <div> Para recibos domiciliados o cargo en conta farase o día 6/08/2018. </div> 2018-06-27T22:00:00Z CONCILIATARDES- BASES E PRAZO DE SOLICITUDES 2018-06-19T22:00:00Z 2018-06-19T22:00:00Z <div> APROBACIÓN DAS BASES E APERTURA DE PRAZO DE SOLICITUDES PARA O SERVIZO DE CONCILIATARDES DO 20 DE XUÑO AO 13 DE XULLO DE 2018. </div> 2018-06-19T22:00:00Z Exposición e cobranza do padrón do I.B.I da urbana 2018 2018-05-29T22:00:00Z 2018-05-29T22:00:00Z <html> <head> </head> <body> <p> Exposici&#243;n e Cobranza do padr&#243;n do I.B.I da urbana 2018. </p> <p> Per&#237;odo de cobro: Dende o d&#237;a 1 de xu&#241;o &#243; 1 de agosto de 2018 ambos inclusive Para aqueles recibos que estean domiciliados, o cargo en conta farase el d&#237;a 2 de xullo de 2018. </p> </body> </html> 2018-05-29T22:00:00Z LISTAXE DEFINITIVA DE PRAZAS NA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL E PERÍODO DE MATRICULACIÓN 2018-05-28T22:00:00Z 2018-05-28T22:00:00Z <html> <head> </head> <body> <p class="MsoNormal"> Listaxe definitiva: Inf&#243;rmase da publicaci&#243;n dqa listaxe definitiva de cobertura de prazas na Escola Infantil Municipal para o curso 2018-2019. O prazo de matr&#237;cula na Escola Infantil para os nenos e nenas que obte&#241;an praza &#225;brese do d&#237;a 1 de xu&#241;o ata o d&#237;a 12 de xu&#241;o, ambos inclu&#237;dos. A formalizaci&#243;n da matr&#237;cula no prazo establecido &#233; imprescindible para confirmar a praza. Se non se realiza, se entender&#225; que a persoa decae da s&#250;a solicitude. </p> <p class="MsoNormal"> Solicitudes f&#243;ra de prazo:realizarase unha nova valoraci&#243;n de aquelas solicitudes que se presentadas f&#243;ra de prazo ata o 30 de xu&#241;o de 2018, seguindo os mesmos requisitos establecidos na convocatoria ordinaria. A lsitaxe provisonal desta nova baremaci&#243;n ser&#225; publicada a 17 de xullo de 2018. </p> </body> </html> 2018-05-28T22:00:00Z Corrección do erro relativo ao anuncio de aprobación definitiva do Orzamento Xeral do Concello de Vilagarcía de Arousa 2018-05-21T22:00:00Z 2018-05-21T22:00:00Z <html> <head> </head> <body> <p> BOPPO, 23 de maio de 2018. Num 98 </p> </body> </html> 2018-05-21T22:00:00Z Aprobación definitiva do Orzamento Xeral do Concello e do seu organismo autónomo FPSDM para o exercicio económico 2018. 2018-05-13T22:00:00Z 2018-05-13T22:00:00Z <html> <head> </head> <body> <p> BOPPO Venres, 11 de maio de 2018. Num. 91 </p> </body> </html> 2018-05-13T22:00:00Z ESCOLA INFANTIL DE VERÁN 2018-05-07T22:00:00Z 2018-05-07T22:00:00Z <ul type="square"> <li> APERTURA DE PRAZO DE INSCRIPCION PARA A ESCOLA INFANTIL DE VERÁN: Existen prazas dispoñibles únicamente no mes de agosto. PRAZO DE ADMISIÓN DE SOLICITUDES: &nbsp;Dende o&nbsp; 14 ao 31 de maio de 2018 PROCEDEMENTO: Dirixida a nenos e nenas nacidos nos anos 2017, 2016 e 2015 Poderán tamen acceder os nenos e nenas que nacidos o ano 2018, teñan 3 meses cumpridos e praza no curso 2018-2019, cando esté xustificado pola situación laboral do pai e da nai. A admisión farase previa solicitude por rigorosa orde de rexistro das mesmas. As solicitudes recolleranse na Escola Infantil Municipal e presentaranse xunto con toda a documentación requirida, no Rexistro Xeral do Concello, ou a través da Sede Electrónica, donde tamen están os impresos de solicitudes. DOCUMENTACION A ENTREGAR NO REXISTRO XERAL DO CONCELLO: Fotocopia do Libro de Familia Fotocopia dos Documentos de Identidade da nai e do pai ou dos representantes legais. </li> </ul> 2018-05-07T22:00:00Z LISTA PROVISIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS PARA EL ACCESO A LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL CURSO 2018-2019 2018-05-07T22:00:00Z 2018-05-07T22:00:00Z <html> <head> </head> <body> <p> Faise p&#250;blica a lista provisional de neno e nenas para o acceso &#225; Escola Infantil Municipal curso 2018/2019. As persoas solicitantes pode&#225;n presentar reclamaci&#243;nes ou subsanar documentaci&#243;n no prazo de dez (10) d&#237;as naturais posteriores &#225; data da exposici&#243;n p&#250;blica desta relaci&#243;n provisional. </p> <p> A lista definitiva ser&#225; publicada a partir do 28 de maio de 2018. Os nenos e nenas que obte&#241;an praza e figuren na lista definitiva, ter&#225;n que formalizar a matr&#237;cula na Escola Infantil Municipal do 1 ao 12 de xu&#241;o de 2018. No caso de non formalizar matr&#237;cula entenderase que a persoa interesada desiste da solicitude de praza. </p> </body> </html> 2018-05-07T22:00:00Z Exposición pública do padrón de auga e depuración do primeiro trimestre 2018 2018-05-06T22:00:00Z 2018-05-06T22:00:00Z <html> <head> </head> <body> <p> Exposici&#243;n p&#250;blica do padr&#243;n de auga e depuraci&#243;n do primeiro trimestre 2018 </p> </body> </html> 2018-05-06T22:00:00Z MELLORA DOS CAMIÑOS RURAIS: RÚA DA COVIÑA E RÚA DO CASAL 2018-04-23T22:00:00Z 2018-04-23T22:00:00Z <html> <head> </head> <body> <p> O Concello de Vilagarc&#237;a de Arousa levou a cabo as obras inclu&#237;das no proxecto de Mellora dos cami&#241;os rurais: r&#250;a Covi&#241;a e r&#250;a Casal-Bamio, que foi cofinanciado pola Conseller&#237;a de Medio Rural, a trav&#233;s do Agader, dentro do Plan de mellora de cami&#241;os municipais 2017-2018. </p> </body> </html> 2018-04-23T22:00:00Z Anuncio de exposición e cobranza do padron da taxa de Recollida de Lixo 1º semestre/2018 2018-04-11T22:00:00Z 2018-04-11T22:00:00Z <html> <head> </head> <body> <p> Per&#237;odo de cobro: </p> <p> Dende o d&#237;a 20 de abril &#243; 20 de xu&#241;o de 2018, ambos inclusive. Para os recibos domiciliados o cargo en conta efectuarase o 4 de xu&#241;o de 2018. </p> </body> </html> 2018-04-11T22:00:00Z Relación de obxetos perdidos ao longo do ano 2017 2018-04-07T22:00:00Z 2018-04-07T22:00:00Z <html> <head> </head> <body> <p> Relaci&#243;n de obxetos perdidos entregados nas dependencias da Polic&#237;a Local ao longo do ano 2017 </p> </body> </html> 2018-04-07T22:00:00Z Aprobación Inicial do Orzamento Xeral do Concello de Vilagarcía de Arousa e FPSDM 2018 2018-04-03T22:00:00Z 2018-04-03T22:00:00Z <html> <head> </head> <body> BOP de data 4 de abril de 2018 - Num. 65 </body> </html> 2018-04-03T22:00:00Z Exposición e cobranza do padrón de sumidoiros, comercios, industrias e entrada de carruaxes 2018 2018-03-04T23:00:00Z 2018-03-04T23:00:00Z <div> Período de cobro: Dende o día 15 de febreiro ao 16 de abril de 2018, ambos inclusive. Para os recibos domiciliados, o cargo en conta farase: </div> <div> 1) Taxa Sumidoiros: 2 de abril de 2018 </div> <div> 2) Comercios e Industrias: 3 de abril de 2018 </div> <div> 3) Entrada de Carruaxes: 4 de abril de 2018. </div> 2018-03-04T23:00:00Z Exposición e cobranza do padrón, Imposto de Vehículos exercicio 2018 2018-03-03T23:00:00Z 2018-03-03T23:00:00Z <div> Período de cobro: Dende o día 15 de marzo de 2018 ao 15 de maio de 2018, ambos inclusive. </div> <div> Para aqueles recibos que estén domiciliados, o cargo en conta farase o día 2 de maio de 2018. </div> 2018-03-03T23:00:00Z PROGRAMA FORMATIVO DE INCLUSIÓN E CAPACITACIÓN DIXITAL 2018 2018-02-19T23:00:00Z 2018-02-19T23:00:00Z <html> <head> </head> <body> <p> PROGRAMACI&#211;N FORMATIVA EN INCLUSI&#211;N E CAPACITACI&#211;N DIXITAL NO 2018 </p> <p> INFORMACI&#211;N E INSCRIPCI&#211;NS PRESENCIAIS NO CENTRO DE FORMACI&#211;N MATOSINHOS DE 9 A 14 HORAS </p> </body> </html> 2018-02-19T23:00:00Z PROGRAMA DAS ACCIÓNS FORMATIVAS EN INCLUSIÓN E CAPACITACIÓN DIXITAL 2018 2018-02-15T23:00:00Z 2018-02-15T23:00:00Z 2018-02-15T23:00:00Z Evaluación do Nivel de Transparencia da Sede Electrónica do Concello de Vilagarcía de Arousa 2018 2018-02-14T23:00:00Z 2018-02-14T23:00:00Z <html> <head> </head> <body> Dyntra desarrolla unha plataforma colaborativa que ten como obxetivo medir a informaci&#243;n p&#250;blica de Gobernos, Administraci&#243;ns p&#250;blicas, partidos pol&#237;ticos, cargos electos e os diferentes actores sociais dunha maneira din&#225;mica, eficiente, transparente e aberta, analizando unha serie de indicadores que dan como resultado o ranking de transparencia que se adxunta. </body> </html> 2018-02-14T23:00:00Z LISTADO DE OCUPACIÓNS DEMANDADAS PLAN CONCELLOS 2018 2018-02-05T23:00:00Z 2018-02-05T23:00:00Z <html> <head> </head> <body> <p> O CONCELLO DE VILAGARC&#205;A DE AROUSA, PARA A POSTA EN MARCHA DO PLAN CONCELLOS 2018 LI&#209;A3, FINANCIADO POLA DEPUTACI&#211;N PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, SOLICITAR&#193; O SERVIZO P&#218;BLICO DE EMPREGO 36 TRABALLADORES/AS DESEMPREGADOS/AS INSCRITOS COMO DEMANDANTES DE EMPREGO NAS OCUPACI&#211;NS RELACIONADAS NO ANEXO. </p> </body> </html> 2018-02-05T23:00:00Z 2018: AÑO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURAL 2017-12-31T23:00:00Z 2017-12-31T23:00:00Z 2017-12-31T23:00:00Z INFORME MOROSIDADE 2017-12-03T23:00:00Z 2017-12-03T23:00:00Z <html> <head> </head> <body> <p> Informe Morosidade </p> </body> </html> 2017-12-03T23:00:00Z A Consellería de Política Social cofinancia, a través do Fondo Europeo de Densenvolvemento Rexional, obras no material de cobertura na Escola Infantil Municipal "Bonecos" 2017-11-29T23:00:00Z 2017-11-29T23:00:00Z <html> <head> </head> <body> <p> O concello de Vilagarc&#237;a de Arousa procedeu &#225; realizaci&#243;n de obras adecuaci&#243;n e mellora na Escola Infantil Municipal &quot;Bonecos&quot;, por importe de 52.385,20&#8364;. Para dita actuaci&#243;n a Conseller&#237;a de Pol&#237;tica Social concedeu unha axuda de 20.000&#8364; , que est&#225; cofinanciada nun 80% (16.000&#8364;) polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020. </p> </body> </html> 2017-11-29T23:00:00Z "Bases de Axudas dentro do Programa de Inserción Social": publicacion definitiva 2017-11-28T23:00:00Z 2017-11-28T23:00:00Z <html> <head> </head> <body> <p> Publicado no BOP n&#186; 227, de 27 de novembro de 2017, a aprobaci&#243;n definitiva da modificaci&#243;n da Ordenanza de Axudas dentro do Programa de Inserci&#243;n Social, as&#237; como o texto &#237;ntegro das bases. </p> </body> </html> 2017-11-28T23:00:00Z O INEGA financia, con fondos comunitarios derivados do programa opertivo Feder Galicia 2014-2020, a instalación dunha estufa de aire de biomasa na Casa de Cultura de Fontecarmoa 2017-11-23T23:00:00Z 2017-11-23T23:00:00Z <html> <head> </head> <body> <p> O INEGA financia, con fondos comunitarios derivados do programa opertivo Feder Galicia 2014-2020, a instalaci&#243;n dunha estufa de aire de biomasa na Casa de Cultura de Fontecarmoa </p> </body> </html> 2017-11-23T23:00:00Z O INEGA cofinancia con fondos comunitarios derivados do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 a instalación duas estufas de aire de biomasa na Casa de Cultura de Faxilde 2017-11-23T23:00:00Z 2017-11-23T23:00:00Z <html> <head> </head> <body> <p> O INEGA cofinancia con fondos comunitarios derivados do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 a instalaci&#243;n duas estufas de aire de biomasa na Casa de Cultura de Faxilde </p> </body> </html> 2017-11-23T23:00:00Z O INEGA cofinancia con fondos comunitarios derivados do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 a instalación dunha estatufa de aire de biomasa na Casa de Cultura de Galáns 2017-11-23T23:00:00Z 2017-11-23T23:00:00Z <html> <head> </head> <body> <p> O INEGA cofinancia con fondos comunitarios derivados do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 a instalaci&#243;n dunha estatufa de aire de biomasa na Casa de Cultura de Gal&#225;ns </p> </body> </html> 2017-11-23T23:00:00Z PROGRAMA VIVENDAS BALEIRAS 2017-10-08T22:00:00Z 2017-10-08T22:00:00Z <div> No BOP nº193 do 6 de outubro de 2017 publícase o anuncio de aprobación das bases do Programa Vivendas Baleiras do Concello de Vilagarcía de Arousa. As persoas interesadas na incorporación de vivendas no rexistro de Vivendas Baleiras do Concello de Vilagarcía de Arousa, así como as persoas que desexen inscribirse como demandantes de vivenda dentro do programa, poden consultar aquí as bases e os modelos anexos para a súa inscrición. </div> 2017-10-08T22:00:00Z LISTAXE DEFINITIVA PROCESO SELECCIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO DO OBRADOIRO DE EMPREGO "LABORA XOVEN" - "FORME 17 " (VILAGARCIA DE AROUSA) 2017-09-26T22:00:00Z 2017-09-26T22:00:00Z <html> <head> </head> <body> <p> LISTAXE DEFINIITIVA PROCESO SELECCI&#211;N DO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO DO OBRADOIRO DE EMPREGO &quot;LABORA XOVEN&quot; E &quot; FORME 17 &quot; (VILAGARCIA DE AROUSA) </p> </body> </html> 2017-09-26T22:00:00Z CONVOCATORIA Á ENTREVISTA DE PERSOAL - OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 17 (CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA) 2017-09-21T22:00:00Z 2017-09-21T22:00:00Z <html> <head> </head> <body> <p> CONVOCATORIA &#193; ENTREVISTA DE PERSOAL - OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 17 (CONCELLO DE VILAGARC&#205;A DE AROUSA) </p> </body> </html> 2017-09-21T22:00:00Z CONVOCATORIA Á ENTREVISTA DO PERSOAL - OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVEN 2017 (VILAGARCÍA DE AROUSA) 2017-09-21T22:00:00Z 2017-09-21T22:00:00Z <html> <head> </head> <body> <p> CONVOCATORIA &#193; ENTREVISTA DO PERSOAL - OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVEN 2017 (VILAGARC&#205;A DE AROUSA) </p> </body> </html> 2017-09-21T22:00:00Z LISTAXE DEFINITIVO ALUMNOS/TRABALLADORES SELECCIONADOS PARTICIPANTES NO OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVEN 2017 2017-09-21T22:00:00Z 2017-09-21T22:00:00Z <html> <head> </head> <body> <p> LISTAXE DEFINITIVO ALUMNOS/TRABALLADORES SELECCIONADOS PARTICIPANTES NO OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVEN 2017 </p> </body> </html> 2017-09-21T22:00:00Z LISTAXE DEFINITIVO ALUMNOS/TRABALLADORES SELECCIONADOS PARTICIPANTES NO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 17 2017-09-21T22:00:00Z 2017-09-21T22:00:00Z <html> <head> </head> <body> <p> LISTAXE DEFINITIVO ALUMNOS/TRABALLADORES SELECCIONADOS PARTICIPANTES NO OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 17 </p> </body> </html> 2017-09-21T22:00:00Z LISTAXE DEFINITIVA PROCESO SELECCIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO DO OBRADOIRO DE EMPREGO "LABORA XOVEN 2017" 2017-09-21T22:00:00Z 2017-09-21T22:00:00Z <html> <head> </head> <body> <p> LISTAXE DEFINITIVA PROCESO SELECCI&#211;N PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO DO OBRADOIRO DE EMPREGO &quot;LABORA XOVEN 2017 &quot; </p> </body> </html> 2017-09-21T22:00:00Z LISTAXE DEFINITIVA PROCESO SELECCION DO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO DO OBRADOIRO DE EMPREGO "FORME 17" (VILAGARCÍA DE AROUSA) 2017-09-21T22:00:00Z 2017-09-21T22:00:00Z <html> <head> </head> <body> <p> LISTAXE DEFINITIVA PROCESO SELECCI&#211;N DO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO DO OBRADOIRO DE EMPREGO &quot;FORME 17&quot; (VILAGARC&#205;A DE AROUSA) </p> </body> </html> 2017-09-21T22:00:00Z LISTADOS ENTREVISTAS TRABALLADORES-PARTICIPANTES - OBRADOIRO LABORA XOVE 2017 2017-09-18T22:00:00Z 2017-09-18T22:00:00Z <html> <head> </head> <body> <p> LISTADO ENTREVISTAS TRABALLADORES-PARTICIPANTES- OBRADOIRO LABORA XOVE 2017 </p> </body> </html> 2017-09-18T22:00:00Z LISTADO ENTREVISTAS TRABALLADORES-PARTICIPANTES- OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 17 2017-09-18T22:00:00Z 2017-09-18T22:00:00Z <html> <head> </head> <body> <p> LISTADO ENTREVISTAS TRABALLADORES-PARTICIPANTES - OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 17 </p> </body> </html> 2017-09-18T22:00:00Z LISTAXE PROVISIONAL PROCESO SELECCIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO DO O.E. LABORAXOVE 2017 2017-09-12T22:00:00Z 2017-09-12T22:00:00Z <div> LISTAXE PROVISIONAL PROCESO SELECCIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO DO O.E. LABORA XOVE2017 </div> 2017-09-12T22:00:00Z LISTAXE PROVISIONAL PROCESO SELECCIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO DO O.E. FORME 17 2017-09-12T22:00:00Z 2017-09-12T22:00:00Z <html> <head> </head> <body> <p> LISTAXE PROVISIONAL PROCESO SELECCI&#211;N DO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO DO O.E. FORME 17 </p> </body> </html> 2017-09-12T22:00:00Z BASES SELECCIÓN OBRADORIO DE EMPREGO FORME 2017 2017-08-23T22:00:00Z 2017-08-23T22:00:00Z <html> <head> </head> <body> <p> BASES SELECCI&#211;N OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2017 </p> </body> </html> 2017-08-23T22:00:00Z BASES SELECCIÓN OBRADOIRO DE EMPREGO LABOR@XOVEN 2017 CONCELLO DE VILAGARCÍA 2017-08-23T22:00:00Z 2017-08-23T22:00:00Z <html> <head> </head> <body> <p> BASES SELECCI&#211;N OBRADOIRO DE EMPREGO LABOR@XOVEN 2017 CONCELLO DE VILAGARC&#205;A </p> </body> </html> 2017-08-23T22:00:00Z INFORMACIÓN DOS OBRADOIROS DE EMPREGO FORME 2017 E LABOR@XOVEN 2017 DO CONCELLO DE VILAGARCÍA 2017-08-20T22:00:00Z 2017-08-20T22:00:00Z <html> <head> </head> <body> <p> INFORMACI&#211;N DOS OBRADOIROS DE EMPREGO FORME 2017 E LABOR@XOVEN 2017 DO CONCELLO DE VILAGARC&#205;A (datos adxuntos) </p> </body> </html> 2017-08-20T22:00:00Z CONCILIATARDES- TARDES COA INFANCIA- APERTURA DO PRAZO DE SOLICITUDE PARA O CURSO 2017-2018 2017-06-06T22:00:00Z 2017-06-06T22:00:00Z <html> <head> </head> <body> <div> O servizo de CONCILIATARDES- TARDES COA INFANCIA &#233; un programa socioeducativo e de ocio de apoio &#225; infancia co obxectivo de conciliar as responsabilidades familiares, personais e profesionais garantizando a igualdade de oportunidades. </div> <div> Para o curso 2017-2018 &#225;brese o prazo de presentaci&#243;n de solicitudes dende o d&#237;a 7 ata o 25 de xu&#241;o de 2017 </div> </body> </html> 2017-06-06T22:00:00Z ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL- LISTADO DEFINITIVO PARA O CURSO 2017/2018 2017-06-06T22:00:00Z 2017-06-06T22:00:00Z Publicación da listaxe definitiva de menores admitidos e agarda para o curso escolar 2017-2018 na Escola Infantil Municipal. A formalización da matrícula deberá realizarse nol propio centro educativo dol 1 ao 12 de xuño de 2017. 2017-06-06T22:00:00Z CURSOS 2017 DE INCLUSIÓN E CAPACITACIÓN DIXITAL 2017-05-14T22:00:00Z 2017-05-14T22:00:00Z Programa formativo en competencias dixitais, orientadas ao emprego e á mellora da empregabilidade e ofrecer unha oferta formativa con temáticas relacionadas coas novas tecnoloxías, deseñadas para cubrir as necesidades e as posibles carencias formativas en ferramentas TIC da poboación do noso municipio 2017-05-14T22:00:00Z