headerheader-400header-800
Volver
Tramitar en liña

30007 PROGRAMA DE ACTIVO MAIORmente

O Programa ACTIVOMAIORmente de verán 2022, ofertado pola Fundación de Deportes, é un programa dirixino a persoas maiores de 65 anos, que ten como obxetivo principal o mantemento da condición física, o mantemento dos aspectos cognitivos sensibles que se alteran ao longo do proceso de envellecemento, potenciar a relación e comunicación entre as persoas maiores e en xeral o mantemento da autonomía durante o maior tempo posible. Este programa conta cos servizos deportivos como a Ximnasia Funcional, unha preescrición de exercicio físico de maneira individual así como o seu control e asesoramento e actividades extraordinarias ao aire libre, como poden sen Ioga e Pilates para a terceira idade, camiñatas saudables, xogos tradicionais ou encontros interxeracionais.
           
Actividade dirixida do Programa Activo MAIORmente de verán:   Xinmasia Funcional                    
Días e horarios: Martes e Xoves en horario de mañá de 9:00 a 9:45 h. , de 10:00 a 10:45 h. e de 11:00 a 11:45 h.e tarde, con dúas sesións semanais.
Instalacións: Pavillón Municipal de Castelao.
1) O prezo da actividade é o que establece o Acordo Regulador Nº III.5, que será de 18,00 € , exceptuando as siguintes situacións:
                
- Estarán exentos do pago aquelas persoas solicitantes que estean en posesión do Carné da Fundación de Deportes en vigor (ano 2022).  
                
- Terán a redución do 50% da tarifa aquelas persoas solicitantes que tengán ingresos familiares (unidade familiar) inferiores ao importe do IPREM correspondente ao ano en curso (579,02€) calculado pola renda percápita.
As Actividades do Programa Activo MAIOR+mente van dirixidas ás persoas maiores de 65 anos.

A través da Sede Eléctronica, na dirección https://sede. vilagarcia.gal na sección da Fundación de Deportes, catálago de Procedementos 30007.

PRAZO DE INSCRICIÓN:

DENDE O 13 de XUÑO AS 15:00:00 HORAS AO 28 de XUÑO 23:59:59 HORAS DO PRESENTE ANO

As solicitudes para inscribirse, realizaranse no modelo normalizado que deberá ir acompañado da seguinte documentación:

I. CON CARÁCTER XERAL:

a) Fotocopia do DNI da persoa inscrita

b) Resgardo xustificativo do pago do precio público correspondente.

c) Anexo II: Cuestionario Par-q

II. PARA BONIFICACIÓN DO PRECIO PÚBLICO

a) Xustificante acreditativo da situación na que se atopa a persoa solicitante, conforme ao apartado 1 deste catálogo.

b) Xustificantes dos ingresos da unidade familiar referidos ao mes anterior (como por exemplo: nóminas, certificados do INEM e S.S.)

Este programa levarase a cabo no Pavilón de Castelao do 5 de Xullo ao 25 de agosto.


Volver
Tramitar en liña