headerheader-400header-800
Volver

30003 CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS DESTINADAS AO FOMENTO DO DEPORTE FEDERADO

Axudas destinadas a Clubes/Entidades Deportivas sen ánimo de lucro de Vilagarcía de Arousa, para financiar, en parte, os gastos estricta e directamente derivados da realzación das actividades deportivas federadas a efectos de que estes poidan alcanzar os seus obxectivos, dentro das competicións deportivas federadas nas que estean inscritos.

A traves de este procedimento se concederán subvenciones destinadas ao fomento do deportes federados, correspondiente á tempada 2020/21 o ano 2021.

Prazo de presentación: 20 días Naturaiss despoís do día siguinte á publicación da convocatoria no BOP

Data de inicio: 13/05/2022

Data fin: 06/05/2022

Clubes/Entidades Deportivas Federadas con sede social no Municipio de Vilagarcía de Arousa e que figuren inscritos no Rexstro de Clubes/Entidades Deportivas da Fundación Pública de Servizos Deportivos Municipais do Concello de Vilagarcía de Arousa que cumpran os seguintes requisitos:
- Clubes/Entidades Deportivas sen animo de lucro e con personalidade xurídica propia.
- Estar Federadas nunha ou varias Modalidades Deportivas
- Desenvolver a súa actividade no Concello de Vilgarcía de Arousa
- Estar ao corrente coas obrigas tributarias de Axencia Estatal Tributaria, Consellería de Economía e Facenda da Xunta de Galicia, Seguridade Social e Recadación Municipal.
- Non estar incurso en ningún dos supostos de incapacidade ou incompatiblidade para a perceprción de axudas ou subvencións públicas nin nalgunha das prohibicións para percibir subvencións recollidas na lei.

ELECTRÓNICAMENTE

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por vía electrónica a través da Sede Electrónica do Concello de Vilagarcía de Arousa, en la dirección https://sede. vilagarcia.gal, sección da Fundación de Deportes, no formulario normalizado dispoñible na Plataforma de Xestión de Subvencións na dirección https://vilagarcia.cluber.es

Para presentar a solicitude de modo telemático será imprescindible, cando menos, que o presidente ou a persoa designada como representante para o envío da solicitude ao rexistro telemático, dispongan de sinatura electrónica, así como deberán acreditar a súa reprensentación por cualqueira medio admisible en dereito.

Os Clubes/Entidades Deportivas deberán confeccionar toda a documentación a través da Plataforma de Xestión de Subvencións, na dirección https://vilagarcia.cluber.es, no que terán a súa disposición a documentación que a continuación se relaciona (asinada dixitalmente por o/a representante do mesmo):

1) SOLICITUDE

2) Anexo I.- BALANCE DE GASTOS E INGRESOS REALIZADOS e BREVE MEMORIA explicativa de la actividad realizada por el Club/Entidad Deportiva en la dicha temporada

3) Certificación da Federación correspondente

4) Outra documentación que considere deba ser tomada en consideración, en relación co Criterio de Valoración que figura no apartado 15 das bases.

Pinche aquí enlace Plataforma de Xestión de Actividades na dirección:

https://vilagarcia.cluber.es

Normativa:

BASES

Outra normativa de referencia:

. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administración públicas.

. Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

. Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.


Volver