headerheader-400header-800

¿Que podo facer na Sede Electrónica?

A Sede Electrónica permite obter información e xestionar a través de Internet as relacións coa administración municipal. Contén unha parte pública e unha parte  privada.


Na parte pública, entre outros, pódese consultar:

- Os procedementos contidos no catálogo, onde se describe cada un deles e se indican as formas de tramitación posibles, documentación necesaria e modelos de solicitude.

- O taboleiro de anuncios municipal.

- O perfil de contratante.

- A normativa municipal.

-  A información institucional, organizativa, de planificación, económica, orzamentaria e estatística.

- Información tributaria en xeral.

- A verificación de documentación expedida pola Administración municipal asinada electrónicamente.

Na parte privada, os trámites que se realicen a través da Sede Electrónica terán a mesma validez que de forma presencial.

A sede electrónica permanecerá aberta as 24 horas de cada un dos 365 días do ano.

Pódense presentar escritos, solicitudes e comunicacións asi como formular consultas sobre as solicitudes presentadas. En suma, realizar xestións online que antes só se podían facer de forma presencial.

Para poder realizar estas xestións de forma electrónica, deberá dispor dun certificado dixital ou ben obter un usuario e contrasinal que se lle expedirá nas oficinas do rexistro xeral municipal previa presentación da solicitude de alta.

Unha vez realizada a identificación na sede electrónica mediante calquera dos medios descritos no parágrafo anterior poderase acceder aos diversos contidos e trámites:

- Presentar solicitudes electrónicas.

- Descargar volantes de empadroamento.

- Consultar os escritos presentados no rexistro xeral.

- Comprobar o estado de tramitación de aqueles expedientes iniciados a través de solicitude electrónica.