Conta Anual Xeral Estas son as últimas entradas publicadas gl Balance Conta do Resultado Económico Patrimonial Estado de cambios no Patrimonio Neto Estado de cambios no Patrimonio Neto - Operacións coa Entidade Propietaria Estado de cambios no Patrimonio Neto - Operacións coa Entidade Propietaria Estado de Flujos de Efectivo Estado de Gastos e Ingresos Reconocidos Informe de Intervención Conta Xeral Listado de Contratos Adxudicados Listado de Subvencións Recibidas Balance 2018-10-14T22:00:00Z 2018-10-14T22:00:00Z Balance 2018-10-14T22:00:00Z Estado de Cambios do Patrimonio Neto Estado de Cambios do Patrimonio Neto CONTA XERAL 2019 2021-04-19T22:00:00Z 2021-04-19T22:00:00Z APROBACION CONTA XERAL 2019 2021-04-19T22:00:00Z