headerheader-400header-800
Volver
Tramitar en liña

30001 SOLICITUDE XENÉRICA FUNDACIÓN DE DEPORTES

Esta solicitude xenérica permite realizar unha solicitude dirixida á Fundación de Deportes do Concello de Vilagarcía de Arousa e pode utilizarse se non está dispoñible outra máis específica para o asunto de que se trata.

Calquera interesado/a que queira dirixir unha solicitude á Fundación de Deportes do Concello de Vilagarcía de Arousa.

PRESENCIALMENTE

O modelo debe descargarse e despois de cuberto e asinado pódese presentar no rexistro da Fundación de Deportes do Concello de Vilagarcía de Arousa ou nas formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro.

ELECTRONICAMENTE

Tamén se pode presentar nesta sede electrónica, xunto co impreso que figura anexo a este procedemento. Se se quere utilizar esta vía é necesario que o peticionario se identifique previamente na propia sede a través dos medios previstos na mesma e a continuación siga os pasos para incorporala ao rexistro electrónico.

Lembre que para formular solicitudes de inicio de procedementos, presentar declaracións responsables ou comunicacións, interpoñer recursos, desistir de accións ou renunciar a dereitos, deberán achegarse á solicitude xenérica que figura nesta sede electrónica coa finalidade de identificarse na sede coas claves  de usuario e contrasinal ou ben presentalas con sinatura electrónica do interesado, utilizando o DNI electrónico ou outro certificado admitido a tal fin.

A propia solicitude


Volver
Tramitar en liña