headerheader-400header-800
Volver

50005 Solicitude caseta de venda_aldea de Nadal

O obxecto das presentes bases é a regulación do funcionamento e outorgamento das autorizacións para o exercicio da actividade de venda, nas casetas de Nadal 2023 organizado polo Concello de Vilagarcía durante o período comprendido entre o 22 de decembro de 2023 e o 5 de xaneiro de 2024

Vendedores, hostalerios e artesáńs, que desexen ofertar para a venda os seus produtos relacionados co Nadal

As solicitudes deberanse presentar no Rexistro Xeral do Concello de Vilagarcía a través dos medios telemáticos habilitados no portal web https://sede.vilagarcia.gal (procedemento/formulario de solicitude: 50005) ou a través do Rexistro oficial de calquera outra administración, neste último caso o solicitante deberá comunicar, na mesma data na que presente a súa solicitude mediante correo electrónico remitido á dirección tle@vilagarcia.gal, a presentación da devandita solicitude.

As soliciitudes poderán achegarse ata as 23:59 horas do día 12 de decembro de 2023,

dSó poderá presentarse unha solicitude por cada interesado o que dará opción a un único posto de venda, sen que sexa posible usar a persoas físicas ou xurídicas interpostas para optar a máis dun posto.

No caso de que se solicite máis dun posto, só se atenderá á primeira solicitude que conste no rexistro municipal, desestimándose o resto de solicitudes achegadas.

- Información telefónica: 986099200 ext. 218/219

- Mail: tle@vilagarcia.gal; jquintans@vilagarcia.gal

DOCUMENTACIÓN A APORTAR.

a) Formulario de solicitude debidamente cuberto e asinado

b) Fotocopia do DNI/CIF/NIE. No caso de persoas xurídicas, deberá achegar ademais a copia dos seus estatutos e a acreditación da representación da persoa que formula a solicitude.

c) Memoria declarativa dos produtos obxecto da venda na que se detalle a orixe dos produtos e procedemento de elaboración no caso de produtos artesanais, tamén achegarase soporte gráfico dos produtos obxecto de venda.


Volver