headerheader-400header-800
Volver

05006 Pago de multas en periodo voluntario

As multas de tráfico poden ser abonadas cunha redución do 50 por cento sobre a súa contía no prazo de 20 días naturais desde que se entenden notificadas as denuncias.

A denuncia por incumprimento da obrigación de non identificar ao condutor responsable dunha infracción non ten redución do 50%.

Debe saber que o pago en período voluntario con redución implica:

A renuncia para formular alegacións.

A terminación do procedemento sancionador o día do pago.

A imposibilidade de formular recursos administrativos, aínda que poderá acudir aos Xulgados do contencioso-administrativo no prazo de dous meses desde o pago.

A firmeza da sanción desde o momento de pago sen necesidade de que o expediente se resolva de forma expresa.

Tamén o pago con redución supoñerá a non remisión de antecedentes ao Rexistro de Condutores da DXT, salvo que a infracción, ademais dunha multa supoña a detracción de puntos da autorización para conducir.

Ás persoas interesadas no procedemento ou os seus representantes legais.

Presencialmente poderá facer o ingreso en efectivo a través de banca electrónica, caixeiros ou oficinas de Abanca, BBVA, La Caixa, Banco Sabadell ou Banco Santander, ou por transferencia na conta nº ES80 2080 0522 94 3110000064 a nome deste Concello (Cif: P-3606000-B), nas devanditas entidades, indicando obrigatoriamente o número de boletín ou expediente


Volver