headerheader-400header-800
Volver
Tramitar en liña

02002 Comunicación previa do inicio de actividade económica e/ou apertura de establecementos comerciais, profesionais ou industriais (con ou sen obras)

Comunicación previa habilitante para inicio de actividade económica e/ou apertura de establecementos comerciais, profesionais ou industriais.

Persoas ou entidades que vaian exercer unha actividade económica nun local e/ou abrir un establecemento comercial, profesional ou industrial.

As persoas físicas poderán presentalo:

PRESENCIALMENTE

A solicitude e documentación a achegar pódese presentar en:

Rexistro Xeral

Tamén se pode presentar nas formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro

ELECTRÓNICAMENTE

Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario achegar de ser o caso. Para presentar a solicitude electrónicamente vostede deberá identificarse previamente na sede (mediante certificado dixital, dnie ou ben mediante o seu usuario e contrasinal) e acceder a tramitación online desta solicitude premendo no botón "rexistro electrónico"

As persoas xurídicas e demais suxeitos recollidos no artigo 14.2 da Lei 39/2015 (entidades sen personalidade xurídica, profesionais sometidos a colexiación obrigatoria, notarios e rexistradores da propiedad e mercantís) únicamente poden comunicalo electrónicamente, mediante este procedemento.

 • Solicitude 02 Comunicación Previa Solicitude apertura establecemento
 • Fotocopia do NIF/NIE do/a solicitante e, no seu caso, do/a representante
 • Escritura da sociedade, poder ou documento acreditativo da representación expresa para este acto (se procede)
 • Documentación acreditativa da referencia catastral
 • Memoria explicativa da actividade que se pretenda realizar, subscrita por persoal técnico competente, coa manifestación expresa do cumprimento de todos os requisitos técnicos e administrativos
 • Xustificante do pagamento dos tributos municipais
 • Declaración de que se cumpren todos os requisitos para o exercicio da actividade e de que os locais e as instalacións reúnen as condicións de seguridade, salubridade e as demais previstas no planeamento urbanístico, que inclúa certificado de seguridade e solidez das instalacións subscrito por persoal técnico competente e, no seu caso, co visado colexial correspondente
 • Proxecto/documentación técnica que resulte esixible segundo a natureza da actividade ou instalación, subscrito/a por persoal técnico competente e, no seu caso, co visado colexial correspondente, que xustifique, tanto o cumprimento da normativa sectorial de aplicación vixente, incluíndo o Código Técnico da Edificación, a normativa reguladora da protección contra incendios, o Regulamento electromagnético para baixa tensión, a normativa vixente en materia de protección contra o ruído e a contaminación acústica, a normativa en vigor sobre accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas e normativa sanitaria, como que o establecemento cumpre coas determinacións  contidas nas Ordenanzas e Regulamentos Municipais e no Plan Xeral de Ordenación Urbana
 • A autorización ou declaración ambiental que proceda
 • As autorizacións e os informes sectoriais que sexan preceptivos para o exercicio da actividade
 • Documentación xustificativa do cumprimento do artigo 5 da lei 13/2010, do comercio interior de Galicia, cando proceda

O comunicante declarará baixo a súa responsabilidade:

 • que conta con todos os informes e autorizacións necesarios para o inicio da instalación ou actividade
 • que ao tratarse dunha actividade continuada, se acomodará á normativa reguladora que vaia entrando en vigor, previa obtención das preceptivas licenzas ou presentación das correspondentes comunicacións previas que, segundo o caso, resulten necesarias para tal finalidade
 • que cumprirá os requisitos normativamente  esixidos e manterá todas as medidas correctoras precisas para o correcto exercicio da actividade durante todo o período a el inherente

A Comunicación Previa presentada cumprindo con todos os requisitos constitúe un acto xurídico do particular que, de acordo coa lei, habilita para o inicio da actividade ou a apertura do establecemento e faculta á Administración Pública para verificar a conformidade dos datos que se conteñen nela

O presente modelo SÓ é válido para o caso de que non se teña que executar acto urbanístico ningún no local, isto é, nin obra maior nin menor

Oficinas de tramitación

Horario:

Luns, martes e xoves de 8:30 a 14:00 horas.

Horario de verán: luns, martes e xoves (8:30 a 13:30 horas) dende xuño a setembro.

OFICINA

ENDEREZO

Departamento de actividades clasificadas e inocuas

Praza Ravella, 1 – primeiro andar

TELF: 986099200 ext: 219

actividades@vilagarcia.gal

 • Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia
 • Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia.
 • Lei 13/2010, do comercio interior de Galicia
 • Decreto 144/2016, de 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento único de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos.
 • Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia.
 • Decreto 106/2015 de 9 de julio, sobre contaminación acústica de Galicia

Volver
Tramitar en liña