headerheader-400header-800
Volver

30002 CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS DESTINADAS Á ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAORDINARIAS, EXERCICIO 2024

Axudas destinadas a Clubes/Entidades Deportivas sen ánimo de lucro de Vilagarcía de Arousa, para financiar, en parte, os gastos correntes estrita e directamente derivados da realización das actividades deportivas extraordinarias a efectos de que estes poidan alcanzar os seu obxectivos.

A través deste procedemento concederánse subvencións para as actividades deportivas extraordinarias realizadas durante o ano 2023.

Cada Club/Entidade Deportiva poderá realizar unha sóa solicitude para o evento deportivo que considere máis importante.

Prazo de presentación: 20 días naturais despoís do día seguinte á publicación da convocatoria no BOP.

Data de inicio: 24/02/2024

Data fin: 14/03/2024

Clubes/Entidades Deportivas con sede social no Municipio de Vilagarcía de Arousa e que figuren inscritos no Rexistro de Clubes/Entidades Deportivas da Fundación Pública de Servizos Deportivos do Concello de Vilagarcía de Arousa que cumpran os seguintes requisitos:
- Clubes/Entidades Deportivas sen ánimo de lucro e con personalidade xurídica propia.
- Que a actividade ou evento extraordinario fora realizado no Concello de Vilagarcía de Arousa, durante o ano 2023, e o seu balance final executado de gastos sexa igual ou superior a 2.000 €.
- Estar ao corrente coas obrigas tributarias da Axencia Estatal Tributaria, Consellería de Economía e Facenda da Xunta de Galicia, Seguridade Social e Recadación Municipal.
- Non estar incurso en ningún dos supostos de incapacidade ou incompatibilidade para a percepción de axudas ou subvencións públicas nin nalgunha das prohibicións para percibir subvencións recollidas na lei.

ELECTRONICAMENTE

As solicitudes presentaránse obrigatoriamente por vía electrónica a través da Sede Electrónica do Concello de Vilagarcía de Arousa, en la dirección https://sede. vilagarcia.gal, sección da Fundación de Deportes, no formulario normalizado dispoñible na Plataforma de Xestión de Subvencións na dirección https://vilagarcia.cluber.es

Para presentar a solicitude de xeito telemático sera imprescindible, cando menos, que o presidente ou persoa designada como representante para o envío da solicitude ao rexistro telemático, dispoñan de sinatura electrónica, así como deberán acreditar a súa reprensentación por calquera medio admisible en dereito.

Os Clubes/Entidades Deportivas interesados achegarán coa solicitude a seguinte documentación, que será confeccionada a través da Plataforma de Xestión de Subvencións na dirección https://vilagarcia.cluber.es:

1) SOLICITUDE e Anexo II.- CONTA XUSTIFICATIVA. debidamente cumprimentada.

2) Anexo I.- BALANCE DE GASTOS E INGRESOS REALIZADOS e BREVE MEMORIA explicativa da actividade obxecto da subvención solicitada.

3) Anexo III.- RELACIÓN DE FACTURAS polo importe do Balance de gastos presentado (no orde sinalado no mesmo).

4) Cartelería, publicacións, etc... na que conste a colaboración e/ou patrocinio da Fundación de Deportes.

5) Outra documentación que considere deba ser tomada en consideración, en relación co Criterio de Valoración que figura no apartado 13 das bases.

Pinche aquí enlace Plataforma de Xestión de Actividades na dirección:

https://vilagarcia.cluber.es

BASES

Outra normativa de referencia:

. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

. Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.

. Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.


Volver