headerheader-400header-800
Volver

30003 CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS DESTINADAS AO FOMENTO DO DEPORTE FEDERADO, EXERCICIO 2024

Axudas destinadas aos Clubs/Entidades Deportivas sen ánimo de lucro de Vilagarcía de Arousa, para financiar, en parte, os gastos estricta y directamente derivados da realización das actividades deportivas federadas a efectos de que estos poidan alcanzar os seus obxetivos, dentro das competicións deportivas federadas nas que estén inscritos.

A través deste procedimiento se concederán subvencións destinadas ao fomento dos deportes federados, correspondentes á tempada 2022/23 o año 2023.

Prazo de presentación: 20 días Naturais despois do día siguinte á publicación da convocatoria no BOP.

Data de inicio: 24/02/2024

Data fin: 14/03/2024

Clubes/Entidades Deportivas Federadas con sede social no Municipio de Vilagarcía de Arousa e que figuren inscritos no RexIstro de Clubes/Entidades Deportivas da Fundación Pública de Servizos Deportivos Municipais do Concello de Vilagarcía de Arousa que cumpran os seguintes requisitos:
- Clubes/Entidades Deportivas sen ánimo de lucro e con personalidade xurídica propia.
- Estar Federadas nunha ou varias Modalidades Deportivas.
- Desenvolver a súa actividade no Concello de Vilgarcía de Arousa.
- Estar ao corrente coas obrigas tributarias de Axencia Estatal Tributaria, Consellería de Economía e Facenda da Xunta de Galicia, Seguridade Social e Recadación Municipal.
- Non estar incurso en ningún dos supostos de incapacidade ou incompatiblidade para a percepción de axudas ou subvencións públicas nin nalgunha das prohibicións para percibir subvencións recollidas na lei.

ELECTRÓNICAMENTE

As solicitudes presentaránse obrigatoriamente por vía electrónica a través da Sede Electrónica do Concello de Vilagarcía de Arousa, en la dirección https://sede. vilagarcia.gal, sección da Fundación de Deportes, no formulario normalizado dispoñible na Plataforma de Xestión de Subvencións na dirección https://vilagarcia.cluber.es

Para presentar a solicitude de modo telemático será imprescindible, cando menos, que o presidente ou a persoa designada como representante para o envío da solicitude ao rexistro telemático, dispongan de sinatura electrónica, así como deberán acreditar a súa reprensentación por calquera medio admisible en dereito.

Os Clubes/Entidades Deportivas deberán confeccionar toda a documentación a través da Plataforma de Xestión de Subvencións, na dirección https://vilagarcia.cluber.es, na que terán a súa disposición a documentación que a continuación se relaciona (asinada dixitalmente por o/a representante do mesmo):

1) SOLICITUDE.

2) Anexo I.- BALANCE DE GASTOS E INGRESOS REALIZADOS e BREVE MEMORIA explicativa da actividade realizada polo Club/Entidad Deportiva na devandita tempada.

3) Certificación da Federación correspondente.

4) Outra documentación que considere deba ser tomada en consideración, en relación co Criterio de Valoración que figura no apartado 15 das bases.

Pinche aquí enlace Plataforma de Xestión de Actividades na dirección:

https://vilagarcia.cluber.es

Normativa:

BASES

Outra normativa de referencia:

. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administración públicas.

. Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

. Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.


Volver